Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diseases of Horses

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-AJ>HorsesDis
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diseases of Horses
Jednostka: KATEDRA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z KLINIKĄ KONI, PSÓW I KOTÓW
Grupy: Przedmioty 9 sem. - weterynaria, ang. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 14.00 LUB 12.00 LUB 15.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Ukończenie przedmiotów podstawowych: anatomia zwierząt, biochemia, histologia i embriologia, mikrobiologia weterynaryjna, fizjologia zwierząt, diagnostyka kliniczna i laboratoryjna, farmakologia weterynaryjna, andrologia.

Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy nt. czynników etiologicznych, wywołanych objawów klinicznych, koniecznych lub możliwych badań dodatkowych, końcowej interpretacji celem rozpoznania choroby, rozpoznania różnicowego, zastosowania leczenia i profilaktyki chorób koni.

Pełny opis:

Przyczyny, objawy chorobowe, przebieg, leczenie i zapobieganie chorobom wewnętrznym, zakaźnym, chirurgicznym i ginekologiczno-położniczym u koni. Techniki diagnostyczne stosowane u koni i pozostałych koniowatych.

Literatura:

Choroby wewnętrzne

1. Ditz O., Huskamp B.2008. Praktyka kliniczna-konie. Wyd. Galaktyka;

2. Fryc J. Rozpoznawanie i leczenie schorzeń morzyskowych koni. 1999. SI-MA Warszawa

3. Gerber H. 1994. Pferdkrankheiten. Ulmer Stuttgart;

4. Robinson, N. E., & Sprayberry, K. A. (2009). Current therapy in equine medicine (Vol. 6). Elsevier Health Sciences.

5. Reed, S. M., Bayly, W. M., & Sellon, D. C. (2009). Equine internal medicine. Elsevier Health Sciences.

6. Nicpoń J, Kita J., Fogasiński A. 1997. Wybrane choroby koni. SI-MA Warszawa;

7. Polskie przepisy prawne (Ustawa, Rozporządzenie, Instrukcja) dot. omawianych jednostek chorobowych

Rozród

1. Arthur’s Veterinary Reproduction and Obstetrics. D.Noakes, T.Parkinson, G.England, 2001

2. Equine breeding management and artificial insemination, J.C.Samper, 2009

3. Current therapy in large animal theriogenology, R. S.Youngquist , W. R. Threlfall, 2007

4. Handbook of in vitro fertilization. A.O.Trounson, D.K.Gardner, 2009.

5. Handbook of veterinary obstetrics. P.G. Jackson, 2004.

6. Praktyka kliniczna konie. O. Dietz., B. Huskamp, 2008.

7. Kierowany rozród koni. K. Kosiniak-Kamysz, Wierzbowski S, 1998.

Choroby zakaźne

1. J. Kita: Metody zwalczania chorób Zaraźliwych zwierząt gospodarskich, PWN, Warszawa, 1987

2. Manul of Standarts for Diagnostic Tests and Vaccines, OIE, Paryż, 1996

3. J. Beer: Choroby zakaźne zwierząt domowych, t. 1 i 2., PWRiL, Warszawa, 1980

4. Z. Gliński: Choroby zakaźne zwierząt i epizootiologia ogólna, Wydawnictwo AR, Lublin, 1999

5. Z. Gliński,K. Kostro : Choroby zakaźne zwierząt z zarysem epidemiologii zwierząt i zoonoz, PWRiL, Warszawa 2003

6. Z. Wachnik: Choroby zakaźne zwierząt domowych, PWRiL, Warszawa, 1983

7. K. Łosieczka: Zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych podlegających obowiązkowi zgłaszania, Wydawnictwo AR, Wrocław, 1996

8. S. Winiarczyk: Choroby zakaźne zwierząt domowych Wydawnictwo AR, Lublin, 2001

9. Z. Larski: Diagnostyka wirusologiczna chorób zwierząt, PWRiL, Warszawa, 1992

10. Z. Cygan: Choroby beztlenowcowe zwierząt, Z. Cygan, Pol-Druk Kraków 1999.

Chirurgia

1. D.A. Wilson, J. Kramer, G.M. Constantinescu, K.R. Branson - Zabiegi chirurgiczne u koni w warunkach pozaszpitalnych – Elsevier Urban& Partner, Wrocław 2009

2. Dietz Olof, Huskamp Bernhard – Praktyka kliniczna: konie. Wydawnictwo Galaktyka.

Efekty uczenia się:

Knowledge:

- explain etiologic agents of equine diseases

- define clinical signs of equine diseases

- know the basic follow-up studies need to confirm or exclude the diagnosis

- know disorder treatments horse and its possible course

Skills:

- perform anamnesis and clinical examination in horse sickness

- can provide a list of probable diseases and can propose a list of additional tests are needed to confirm or exclude the disease

- perform diagnose in horse based on clinical symptoms and results of laboratory tests

- able to offer an adequate course of treatment the disorder

Social competences:

- it can perform veterinary course of investigations in case of disease in the horse

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń:

25% ocena z „chorób wewnętrznych” + 25% ocena z „chorób zakaźnych” + 25% ocena z „chirurgii” + 25% ocena z „rozrodu”- ocena średnia (warunek uzyskania oceny pozytywnej z każdego przedmiotu)

Zaliczenie egzaminu:

25% ocena z „chorób wewnętrznych” + 25% ocena z „chorób zakaźnych” + 25% ocena z „chirurgii” + 25% ocena z „rozrodu”- ocena średnia (warunek uzyskania oceny pozytywnej z każdego przedmiotu)

Zakres tematyczny egzaminu: ćwiczenia + wykłady

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 6 godzin więcej informacji
Ćwiczenia kliniczne, 60 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 54 godzin więcej informacji
Wykład, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAKUB NICPOŃ
Prowadzący grup: AGNIESZKA ANTOŃCZYK, HIERONIM BOROWICZ, ROLAND KOZDROWSKI, JAKUB NICPOŃ, ARTUR NIEDŹWIEDŹ, URSZULA PASŁAWSKA, KATARZYNA PŁONECZKA-JANECZKO, WIKTOR ROZPĘDEK, KRZYSZTOF RYPUŁA, NATALIA SIWIŃSKA, MALWINA SŁOWIKOWSKA-ŁOŚ, MARCIN WRZOSEK, PAULINA ZIELIŃSKA, AGNIESZKA ŻAK-BOCHENEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 6 godzin więcej informacji
Ćwiczenia kliniczne, 60 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 54 godzin więcej informacji
Wykład, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ARTUR NIEDŹWIEDŹ
Prowadzący grup: AGNIESZKA ANTOŃCZYK, HIERONIM BOROWICZ, ROLAND KOZDROWSKI, PATRYCJA KUŹNIK, PIOTR ŁOŚ, ARTUR NIEDŹWIEDŹ, URSZULA PASŁAWSKA, KATARZYNA PŁONECZKA-JANECZKO, WIKTOR ROZPĘDEK, KRZYSZTOF RYPUŁA, NATALIA SIWIŃSKA, KATARZYNA WOJTYSIAK, MARCIN WRZOSEK, PAULINA ZIELIŃSKA, AGNIESZKA ŻAK-BOCHENEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 6 godzin więcej informacji
Ćwiczenia kliniczne, 60 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 54 godzin więcej informacji
Wykład, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ARTUR NIEDŹWIEDŹ
Prowadzący grup: AGNIESZKA ANTOŃCZYK, AGNIESZKA CEKIERA, PATRYCJA KUŹNIK, PIOTR ŁOŚ, ARTUR NIEDŹWIEDŹ, KATARZYNA PŁONECZKA-JANECZKO, WIKTOR ROZPĘDEK, KRZYSZTOF RYPUŁA, NATALIA SIWIŃSKA, MALWINA SŁOWIKOWSKA-ŁOŚ, MACIEJ WITKOWSKI, MARCIN WRZOSEK, PAULINA ZIELIŃSKA, AGNIESZKA ŻAK-BOCHENEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 6 godzin więcej informacji
Ćwiczenia kliniczne, 60 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 54 godzin więcej informacji
Wykład, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ARTUR NIEDŹWIEDŹ
Prowadzący grup: AGNIESZKA ANTOŃCZYK, AGNIESZKA CEKIERA, ROBERT KARCZMARCZYK, PATRYCJA KUŹNIK, AGNIESZKA LACHOWICZ-WOLAK, PIOTR ŁOŚ, ARTUR NIEDŹWIEDŹ, KATARZYNA PŁONECZKA-JANECZKO, WIKTOR ROZPĘDEK, MARTA RYKAŁA, NATALIA SIWIŃSKA, MALWINA SŁOWIKOWSKA-ŁOŚ, MACIEJ WITKOWSKI, MARCIN WRZOSEK, PAULINA ZIELIŃSKA, AGNIESZKA ŻAK-BOCHENEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 6 godzin więcej informacji
Ćwiczenia kliniczne, 60 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 54 godzin więcej informacji
Wykład, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ARTUR NIEDŹWIEDŹ
Prowadzący grup: AGNIESZKA ANTOŃCZYK, WIESŁAW BIELAS, JUSTYNA BUCZKOWSKA, AGNIESZKA CEKIERA, PIOTR ŁOŚ, ARTUR NIEDŹWIEDŹ, MAŁGORZATA OCHOTA, KATARZYNA PŁONECZKA-JANECZKO, KRZYSZTOF RYPUŁA, NATALIA SIWIŃSKA, MALWINA SŁOWIKOWSKA-ŁOŚ, LUCJAN WITKOWSKI, KATARZYNA WOJTYSIAK, MARCIN WRZOSEK, PAULINA ZIELIŃSKA, AGNIESZKA ŻAK-BOCHENEK, MONIKA ŻYCHSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 6 godzin więcej informacji
Ćwiczenia kliniczne, 60 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 54 godzin więcej informacji
Wykład, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ARTUR NIEDŹWIEDŹ
Prowadzący grup: AGNIESZKA ANTOŃCZYK, JUSTYNA BUCZKOWSKA, AGNIESZKA CEKIERA, MARCIN JASIAK, PAWEŁ KUCHARSKI, PIOTR ŁOŚ, ARTUR NIEDŹWIEDŹ, KATARZYNA PŁONECZKA-JANECZKO, KRZYSZTOF RYPUŁA, NATALIA SIWIŃSKA, MALWINA SŁOWIKOWSKA-ŁOŚ, LUCJAN WITKOWSKI, MACIEJ WITKOWSKI, MARCIN WRZOSEK, PAULINA ZIELIŃSKA, AGNIESZKA ŻAK-BOCHENEK, MONIKA ŻYCHSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 6 godzin więcej informacji
Ćwiczenia kliniczne, 60 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 54 godzin więcej informacji
Wykład, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ARTUR NIEDŹWIEDŹ
Prowadzący grup: AGNIESZKA ANTOŃCZYK, WIESŁAW BIELAS, JUSTYNA BUCZKOWSKA, AGNIESZKA CEKIERA, MICHAŁ DZIĘCIOŁ, MARCIN JASIAK, PAWEŁ KUCHARSKI, ARTUR NIEDŹWIEDŹ, KATARZYNA PŁONECZKA-JANECZKO, KRZYSZTOF RYPUŁA, NATALIA SIWIŃSKA, MALWINA SŁOWIKOWSKA-ŁOŚ, LUCJAN WITKOWSKI, MACIEJ WITKOWSKI, MARCIN WRZOSEK, PAULINA ZIELIŃSKA, AGNIESZKA ŻAK-BOCHENEK, MONIKA ŻYCHSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-03-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 85 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ARTUR NIEDŹWIEDŹ
Prowadzący grup: AGNIESZKA ANTOŃCZYK, MAŁGORZATA BEDNARSKA, WIESŁAW BIELAS, KAROLINA BIEROWIEC, MAREK BYKOWY, AGNIESZKA CEKIERA, PAULINA DROBOT, MICHAŁ DZIĘCIOŁ, MARCIN JASIAK, BARTŁOMIEJ JAŚKOWSKI, ROBERT KARCZMARCZYK, MAŁGORZATA KLIMOWICZ-BODYS, ARTUR NIEDŹWIEDŹ, KATARZYNA PŁONECZKA-JANECZKO, KRZYSZTOF RYPUŁA, MONIKA SIKORA, NATALIA SIWIŃSKA, MALWINA SŁOWIKOWSKA-ŁOŚ, MONIKA SZPRINGIEL, LUCJAN WITKOWSKI, PAULINA ZIELIŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-03-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 85 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ARTUR NIEDŹWIEDŹ
Prowadzący grup: AGNIESZKA ANTOŃCZYK, MAŁGORZATA BEDNARSKA, WIESŁAW BIELAS, KAROLINA BIEROWIEC, MAREK BYKOWY, AGNIESZKA CEKIERA, PAULINA DROBOT, MICHAŁ DZIĘCIOŁ, MARCIN JASIAK, BARTŁOMIEJ JAŚKOWSKI, ROBERT KARCZMARCZYK, MAŁGORZATA KLIMOWICZ-BODYS, ARTUR NIEDŹWIEDŹ, KATARZYNA PŁONECZKA-JANECZKO, KRZYSZTOF RYPUŁA, MONIKA SIKORA, NATALIA SIWIŃSKA, MALWINA SŁOWIKOWSKA-ŁOŚ, MONIKA SZPRINGIEL, LUCJAN WITKOWSKI, PAULINA ZIELIŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)