Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Veterinarian as a veterinary forensic expert

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-AJ>ForensicEx
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Veterinarian as a veterinary forensic expert
Jednostka: KATEDRA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z KLINIKĄ KONI, PSÓW I KOTÓW
Grupy: Przedmioty 11 sem. - weterynaria, ang. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursów z weterynarii sądowej, mikrobiologii, patologii, toksykologii, farmakologii i biochemii.

Skrócony opis:

Omawia zasady pisania opinii biegłego na podstawie sądowych akt sprawy. Wyjaśnia jak postępować zgodnie z prawem i etyką lekarsko–weterynaryjną. Pobiera, utrwala i opisuje materiał przeznaczony do badań dodatkowych niezbędnych do wyjaśnienia przyczyn śmierci zwierząt. Omawia metody identyfikacji tkanek i narządów. Posiada kompetencje do pełnienia funkcji biegłego sądowego z zakresu medycyny weterynaryjnej.

Pełny opis:

Obiektem kursu jest przekazanie praktycznej wiedzy z obszaru medycyny sądowej. Przygotowanie lekarza weterynarii do funkcji stałego biegłego sądowego. Kurs uczy redagowania dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej, a w szczególności opinii biegłego dla potrzeb władz sądowniczych. Studenci stają się tłumaczami spraw z Weterynarii Sądowej dla potrzeb sądu. Kurs uzmysławia zakres obowiązków i uczy odpowiedzialności, która spoczywa na lekarzu weterynarii wykonującym zawód. Podczas kursu studenci poznają metody laboratoryjne identyfikacji gatunków zwierząt (fragmenty tkanek, włosów zwierząt).

Literatura:

1. Żuliński A.,Zakrzewski A.,Gajos E.: Wybrane zagadnienia z weterynarii sądowej PWN,Wrocław,1969.

2. Lutyński W.: Administracja weterynaryjna i weterynaria sądowa PWRiL, Warszawa 1989.;

3. Michalski Z.: Weterynaria sądowa. Wyd. AR, Wrocław 1993.

4. Szarek J.: Lekarz weterynarii jako biegły. Wyd. UWM, Olsztyn 2000.

5. Mondrzak H.,Krupa D.,Marszałkowska-Krześ E. :Postępowanie cywilne, 2 wyd. C.H.Beck , Warszawa 1999.

6. Marek A.: Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki. C.H. Beck, Warszawa 1997.

7. Świątek B.,Przybylski Z.: Medycyna sądowa. Urban &Parner.

8. Wybrane akty normatywne. Barbara P. Wheeler Lori J. Wilson: Practical Forensic Microscopy A laboratory Manual, Wiley Blackwell 2008.

9. Dorothy E. Gennard: Forensic entomology An Introduction, Wiley 2007.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- omawia zasady pisania opinii biegłego na podstawie sądowych akt sprawy

- wyjaśnia jak postępować zgodnie z prawem i etyką lekarsko – weterynaryjną

- przedstawia zasady pobierania materiału do badań dodatkowych od różnych gatunków zwierząt domowych

- omawia metody identyfikacji tkanek (włosów, kości, dowodów rzeczowych)

W zakresie umiejętności:

- posiada kompetencje do pełnienia funkcji biegłego sądowego z zakresu medycyny weterynaryjnej

- samodzielnie pobiera, utrwala i opisuje materiał przeznaczony do badań dodatkowych niezbędnych do wyjaśnienia przyczyn śmierci zwierzęcia

W zakresie kompetencji społecznych:

- samodzielnie pełni funkcje biegłego sądowego z zakresu medycyny weterynaryjnej

Metody i kryteria oceniania:

Biegły sądowy z zakresu weterynarii : Ocena uzyskana z ćwiczeń 50% oraz z wykładów 50% -kredyt / egzamin.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ZENON SOŁTYSIAK
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ZENON SOŁTYSIAK
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ZENON SOŁTYSIAK
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ZENON SOŁTYSIAK
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ZENON SOŁTYSIAK
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)