Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Forensic Veterinary Medicine

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-AJ>Forensic
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Forensic Veterinary Medicine
Jednostka: KATEDRA PATOLOGII
Grupy: Przedmioty 9 sem. - weterynaria, ang. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Zaliczona: anatomia patologiczna, mikrobiologia, toksykologia, parazytologia, biochemia i diagnostyka laboratoryjna.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze strukturą, organizacją, funkcją i orzecznictwem sądowym w Polsce. Studenci dowiadują się jak postępować zgodnie z prawem i etyką lekarsko-weterynaryjną. Studenci przygotowują się do samodzielnego pełnienia funkcji biegłego sądowego z zakresu medycyny weterynaryjnej. Podczas kursu uczą się jak sformułować opinię biegłego, poznają metody oceny tkanek zwierząt i innych dowodów rzeczowych.

Pełny opis:

Obiektem kursu jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu weterynarii sądowej. Kurs uzmysławia zakres obowiązków, uczy odpowiedzialności, która spoczywa na lekarzu weterynarii wykonywującym zawód. Ukończenie przedmiotu umożliwia występowanie w Sądzie jako biegły sądowy, uczy umiejętności redagowania dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej, a szczególnie opinii biegłego staje się tłumaczem zagadnień medycznych z obszaru Medycyny Sądowej dla potrzeb władz sądowniczych, które są potrzebne do rozstrzygnięcia danej sprawy sądowej. W trakcie kursu studenci wykonują laboratoryjną identyfikację gatunków zwierząt na bazie fragmentów tkanek.

Literatura:

1. Żuliński A.,Zakrzewski A.,Gajos E.: Wybrane zagadnienia z weterynarii sądowej PWN,Wrocław,1969.

2. Lutyński W.: Administracja weterynaryjna i weterynaria sądowa PWRiL, Warszawa 1989.

3. Michalski Z.: Weterynaria sądowa. Wyd. AR, Wrocław 1993.;Szarek J.: Lekarz weterynarii jako biegły. Wyd. UWM, Olsztyn 2000.

4. Mondrzak H.,Krupa D.,Marszałkowska-Krześ E. :Postępowanie cywilne, 2 wyd. C.H.Beck, Warszawa 1999.

5. Marek A.: Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki. C.H. Beck, Warszawa 1997.

6. Świątek B.,Przybylski Z.: Medycyna sądowa .Urban & Parner. Wybrane akty normatywne.

7. Barbara P. Wheeler Lori J. Wilson: Practical Forensic Microscopy A laboratory Manual, Wiley Blackwell 2008

8. Dorothy E. Gennard: Forensic entomology An Introduction, Wiley 2007.

9. Norman F. Cheville: Introduction to Veterinary Pathology, Third Edition, Blackwell Publishing, 2006.

10. Brain A. Summers, John F. Cummings, Alexander de Lahunta: Veterinary Neuropathology, Mosby-Year Book,

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- opisuje strukturę, organizację, funkcję i orzecznictwo sądowe w Polsce

- wyjaśnia przyczyny śmierci zwierzęcia

- omawia najczęstsze błędy lekarsko – weterynaryjne

- wyjaśnia jak postępować zgodnie z prawem i etyką lekarsko – weterynaryjną

W zakresie umiejętności:

- posiada kompetencje do pełnienia funkcji biegłego sądowego z zakresu medycyny weterynaryjnej

- potrafi sformułować opinię biegłego na podstawie akt sprawy, pobranych próbek i badań laboratoryjnych

- ocenia tkanki zwierząt i inne dowody rzeczowe przesłane przez organy procesowe

W zakresie kompetencji społecznych:

- samodzielnie pełni funkcje biegłego sądowego z zakresu medycyny weterynaryjnej

Metody i kryteria oceniania:

Weterynaria sądowa: Ocena uzyskana z ćwiczeń 50% oraz z wykładów 50% -kredyt / egzamin.

Treści wykładów są opracowane w formie prezentacji, a ćwiczenia prowadzone są w grupach audytoryjnych. Studenci muszą wykazywać teoretyczne przygotowanie do ćwiczeń ponieważ sprawy sądowe w których przedmiotem sporu jest zwierzę podawane przez prowadzącego są różnorodne, dotyczą szeroko pojętej problematyki weterynaryjnej, a mianowicie nagłych zgonów zwierząt, badania dowodów rzeczowych lub nieprzestrzegania ustaw.

Wykłady- 15 g, Ćwiczenia - 15 h.

Obowiązkowe zaliczenie ćwiczeń i materiału z wykładów w formie trzech kolokwiów na które składają się materiały z części prawnej, lekarskiej i dowodów rzeczowych; minimalny zasób wiedzy do zaliczenia: 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ZENON SOŁTYSIAK
Prowadzący grup: ZENON SOŁTYSIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ZENON SOŁTYSIAK
Prowadzący grup: ZENON SOŁTYSIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ZENON SOŁTYSIAK
Prowadzący grup: ZENON SOŁTYSIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: RAFAŁ CIAPUTA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: RAFAŁ CIAPUTA
Prowadzący grup: RAFAŁ CIAPUTA, MAŁGORZATA KANDEFER-GOLA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: RAFAŁ CIAPUTA
Prowadzący grup: RAFAŁ CIAPUTA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: RAFAŁ CIAPUTA
Prowadzący grup: RAFAŁ CIAPUTA, MAŁGORZATA KANDEFER-GOLA, PAULINA ŚLIWOWSKA, KACPER ŻEBROWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)