Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Equine Clinical Pharmacology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-AJ>F2.EqClinPh
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Equine Clinical Pharmacology
Jednostka: KATEDRA FARMAKOLOGII I TOKSYKOLOGII
Grupy: Przedmioty 10 sem. - weterynaria, ang. mgr jednolite
Przedmioty 11 sem. - weterynaria, ang. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Wymagania wstępne:

Farmakologia weterynaryjna, choroby koni.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy i wprowadzenie nowych elementów wiedzy dla przyszłego lekarza weterynarii w zakresie stosowanej farmakoterapii u źrebiąt i koni dorosłych, która pozwoli na opracowanie skutecznej terapii chorób o etiologii zakaźnej i niezakaźnej w stosunku do indywidualnego pacjenta. Przegląd preparatów leczniczych stosowanych w wybranej grupie chorób występujących u źrebiąt i koni dorosłych. Dawkowanie poszczególnych leków w oparciu o ich właściwości farmakodynamiczno-kinetyczne. Wyszczególnienie potencjalnych działań niepożądanych Omówienie występujących interakcji leków w prowadzonych farmakoterapiach skojarzonych.

Pełny opis:

Zasady prawidłowej chemioterapii przeciwbakteryjnej u koni: przegląd dostępnych preparatów, zastosowania profilaktyczne i terapeutyczne wg wskazań, działania niepożądane oraz niebezpieczne interakcje, Czynniki warunkujące efektywność chemioterapii przeciwbakteryjnej u koni i najczęściej popełniane błędy. Zasady chemioterapii przeciwgrzybicznej, przeciwnowotworowej oraz profilaktyka i terapia parazytoz u koni. Działania niepożądane i interakcje farmakologiczne stosowanych leków. Farmakoterapia zaburzeń endokrynologicznych występujących u koni (choroby lub zespołu Cushinga, końskiego zespołu metabolicznego, zaburzeń funkcji tarczycy). Farmakoterapia zapaleń stawów, ścięgien i tworzywa kopytowego oraz zasady leczenia zaburzeń układu mięśniowego u koni. Farmakoterapia stanów morzyskowych: zasady zachowawczego leczenia oraz farmakoterapia po zabiegu chirurgicznym. Płynoterapia i zasady jej stosowania. Farmakoterapia zaburzeń sekrecyjnych i motorycznych przewodu pokarmowego u koni. Farmakoterapia schorzeń układu oddechowego o podłożu zapalnym i alergicznym u koni. Zasady stosowania anestetyków i analgetyków u koni. Protokoły anestetyczne u źrebiąt. Protokoły anestetyczne stosowane u koni dorosłych. Farmakoterapia przeciwbólowa okresu okołooperacyjnego i pooperacyjnego u źrebiąt i koni dorosłych. Zasady i wskazania do eutanazji.

Literatura:

1. Bertone J. Horspool L.: Equine clinical pharmacology. Elsevier. 2005.

2. Cole C., Bentz B., Maxwel L.: Equine pharmacology Wiley Blackwell 2015

3. Muir W.W., Hubbell J.A.E: Equine anesthesia 2nd ed. Elsevier 2009

4. Auer J.A., Stick J.A.: Equine surgery 4th ed. Elsevier 2012

5. Orsini J.A, Divers T.J Postępowanie i leczenie w nagłych przypadkach chorób koni . Galaktyka 2012

6. Riviere J.E. Papich M.G.: Veterinary Pharmacology and Therapeutics. 9th ed. Wiley-Blackwell, 2009

7. Giquere S., Prescott J.F., Baggot J.D., Walker R.D., Dowling P.M.: Antimicrobial Therapy in Veterinary Medicine, 4th ed. Blackwell Publishing, 2006

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- zna najbardziej typowe produkty lecznicze weterynaryjne stosowane w Polsce u koni

- samodzielnie opracowuje racjonalną farmakoterapię schorzeń o etiologii zakaźnej i niezakaźnej występujących u źrebiąt i koni dorosłych

- zna i opisuje działania niepożądane leków stosowanych u koni

- opisuje i wyjaśnia interakcje farmakodynamiczne i farmakokinetyczne zachodzące miedzy lekami stosowanymi u źrebiąt i koni dorosłych

W zakresie umiejętności:

- uzasadnienia wyboru leków w omawianych jednostkach chorobowych koni oraz wyboru optymalnego sposobu dawkowania

- odróżniania działań niepożądanych leków stosowanych u koni od objawów chorób podczas których są one stosowane

- sporządzania raportu o wystąpieniu działań niepożądanych

- wykorzystania pożądanego synergizmu lub antagonizmu w farmakoterapii koni podczas terapii wielolekowej

W zakresie kompetencji społecznych:

- wykazuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje wobec ludzi i zwierząt

- stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu

Metody i kryteria oceniania:

Farmakologia kliniczna koni: 100% ocena z ćwiczeń (frekwencja + sprawdzian wiedzy)

Ocena końcowa: 100% zaliczenie

Zakres tematyczny zaliczenia: opracowanie pisemne postępowania terapeutycznego wybranego przypadku klinicznego schorzenia o etiologii zakaźnej lub niezakaźnej występującego u źrebiąt i/lub koni dorosłych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ
Prowadzący grup: BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ
Prowadzący grup: BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ
Prowadzący grup: BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ
Prowadzący grup: BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-03-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2024-03-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ
Prowadzący grup: BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)