Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnostics and treatment of ruminant diseases

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-AJ>DiagTreatRum
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostics and treatment of ruminant diseases
Jednostka: KATEDRA IMMUNOLOGII, PATOFIZJOLOGII I PREWENCJI WETERYNARYJNEJ
Grupy: Przedmioty 11 sem. - weterynaria, ang. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Wymagania wstępne:

Anatomia, anatomia patologiczna, fizjologia, fizjopatologia, parazytologia, farmakologia, mikrobiologia, immunologia, diagnostyka kliniczna, choroby zwierząt gospodarskich.

Skrócony opis:

Podczas wykładów prezentowane są: choroby niedoborowe bydła, wybrane zatrucia bydła, zatrucie ciążowe, osteodystrofia, osteomalacja, hemoglobinuria poporodowa, kwasica żwacza , zasady intensywnego leczenia krów zalegających, mastitis u małych przeżuwaczy, tężec, głowica, paratuberkuloza bydła. Ćwiczenia koncentrują się na: diagnostyce chorób przewodu pokarmowego bydła i leczeniu biegunek u cieląt.

Pełny opis:

Program opiera się na doświadczeniach uzyskanych w ciągu ostatnich 50 lat w warunkach austriackich przez prof. Baumgartnera. Rozwija i pogłębia nauczanie diagnostyki i terapii chorób nieinfekcyjnych i infekcyjnych, nie omawianych lub omawianych skrótowo w programie obowiązkowym Chorób zwierząt gospodarskich. Szczególny nacisk kładziony jest na mało znane w Polsce choroby bydła, owiec i kóz. Ćwiczenia kliniczne skupiają się na przedstawieniu modelu diagnostyki klinicznej i leczenia chorób przewodu pokarmowego bydła dorosłego i cieląt, wykorzystywanych w Klinice Chorób Przeżuwaczy w Wiedniu.

Literatura:

1. Divers T.J., Peek S.F (red).: Choroby bydła mlecznego. Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2011.

2. Dirksen G.,Gründer H-D., Stöber M.- Choroby wewnętrzne i chirurgia bydła. Galaktyka, Łódź 2008.

3. R.W. Blowey, A.D. Weaver: Atlas chorób bydła. Elsevier Urban & Partner, 2009

4. Z. Gliński,K. Kostro : Choroby zakaźne zwierząt z zarysem epidemiologii zwierząt i zoonoz, PWRiL, Warszawa 2003

5. Z. Larski: Diagnostyka wirusologiczna chorób zwierząt, PWRiL, Warszawa, 1992

6. Baumgatrner W.: „Diagnostyka kliniczna zwierząt“. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- zna metody diagnostyczne stosowane w rozpoznawaniu chorób przewodu pokarmowego bydła

- opisuje, wyjaśnia i interpretuje dane uzyskane podczas wywiadu oraz badania klinicznego

- zbiera, analizuje i właściwie interpretuje dane kliniczne oraz wyniki badań laboratoryjnych i dodatkowych

- dokonuje wyboru adekwatnej terapii w stosunku do postawionej diagnozy

W zakresie umiejętności:

- przeprowadza wywiad lekarsko-weterynaryjny w celu uzyskania dokładnej informacji o pojedynczym zwierzęciu lub grupie zwierząt oraz jego lub ich środowisku bytowania

- przeprowadza pełne badanie kliniczne pacjenta.

- dobiera i stosuje właściwe leczenie.

W zakresie kompetencji społecznych:

- wykazuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje wobec ludzi i zwierząt

- stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu.

- posiada umiejętność działania w warunkach niepewności i stresu

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest obecność na wykładach i ćwiczeniach, a także wykonanie opisu znaczenia, diagnozowania, w tym diagnozy różnicowej, obrazu klinicznego i anatomo-patologicznego, leczenia i zapobiegania zadanej jednostki chorobowej (grupy chorób) omawianej podczas realizacji przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TADEUSZ STEFANIAK
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TADEUSZ STEFANIAK
Prowadzący grup: WALTER BAUMGARTNER
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TADEUSZ STEFANIAK
Prowadzący grup: WALTER BAUMGARTNER
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TADEUSZ STEFANIAK
Prowadzący grup: WALTER BAUMGARTNER
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TADEUSZ STEFANIAK
Prowadzący grup: ROBERT SKORACKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TADEUSZ STEFANIAK
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)