Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Clinical and Laboratory Diagnostics II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-AJ>Clinica2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Clinical and Laboratory Diagnostics II
Jednostka: KATEDRA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z KLINIKĄ KONI, PSÓW I KOTÓW
Grupy: Przedmioty 6 sem. - weterynaria, ang. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Ukończenie przedmiotów podstawowych: anatomia zwierząt, biochemia, histologia i embriologia, mikrobiologia weterynaryjna, immunologia weterynaryjna, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, fizjologia zwierząt.

Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej przeprowadzania badania klinicznego zwierząt domowych i towarzyszących. Nabycia przez nich umiejętności przeprowadzenia tego badania, oraz umiejętności wyboru wybranych badań specjalistycznych.

Pełny opis:

Metody i sposoby badania diagnostycznego (klinicznego i laboratoryjnego) zwierząt domowych i towarzyszących. Sposoby obchodzenia się ze zwierzętami. Wywiad, opis zwierzęcia, określenie budowy, kondycji, konstytucji i zachowania się zwierząt. Mierzenie podstawowych parametrów homeostazy. Badanie poszczególnych układów i narządów.

Literatura:

1. Badanie kliniczne w diagnostyce chorób wewnętrznych zwierząt domowych. Praca pod redakcją J. Nicponia. Skrypt Uniwersytetu Przyrodniczego Wrocław 2010

2. Kliniczne badanie bydła. Praca pod redakcją G. Rosenbergera. PWRiL Warszawa 1974

3. Diagnostyka kliniczna chorób wewnętrznych zwierząt domowych. T.Janiak PWN Warszawa 1989

4. Diagnostyka kliniczna chorób wewnętrznych zwierząt użytkowych PWN Warszawa 1973

5. Diagnostyka kliniczna chorób wewnętrznych zwierząt. J.Marek, J Mocsy

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- zna podstawowe definicje diagnostyki klinicznej np. zdrowie, choroba, kondycja, konstytucja, wywiad, stan obecny

- zna zasady przeprowadzania postępowania diagnostycznego metodą indukcyjną, dedukcyjną i różnicową

- opisuje, wyjaśnia i interpretuje przyczyny i objawy kliniczne

- przeprowadza badanie kliniczne pacjenta oraz monitoruje stan zdrowia zwierząt w hodowli wielkotowarowej i gospodarstwach domowych

- pobiera we właściwy sposób próbki do badań laboratoryjnych i dodatkowych

- analizuje i właściwie interpretuje dane kliniczne, wyniki badań laboratoryjnych oraz wyniki innych badań dodatkowych

W zakresie umiejętności:

- posiada umiejętność bezpiecznego obchodzenia się ze zwierzętami.

- umie przeprowadzić rozpoznanie przy pomocy wywiadu, dokonać opisu zwierzęcia, określić jego typ konstytucyjny i kondycję zwierzęcia.

- posiada umiejętność zbadania poszczególnych narządów i układów u poszczególnych gatunków zwierząt domowych.

- posiada umiejętność opisania zaobserwowanych objawów klinicznych i oceny ich znaczenia

W zakresie kompetencji społecznych:

- student przeprowadza wywiad z właścicielem lub opiekunem zwierzęcia umożliwiający zdobycie niezbędnych informacji ważnych do rozpoznania choroby

- student organizuje pracę osób pomagających podczas badania klinicznego w sposób bezpieczny dla nich, dla siebie, dla zwierzęcia (zwierząt) i jednocześnie umożliwiający przeprowadzenie badania klinicznego

- student kieruje zwierzę lub próbki pobrane podczas badania klinicznego do badań dodatkowych w sposób nie budzący wątpliwości: jakiego pacjenta dotyczy, jakie badania mają być wykonane i jakimi sposobami mają być badane

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń: Diagnostyka I + Diagnostyka II

Zaliczenie wykładów I i II – obecności na wykładach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARCIN WRZOSEK
Prowadzący grup: ALICJA CEPIEL-KOŚMIEJA, MACIEJ GRZEGORY, AGNIESZKA NOSZCZYK-NOWAK, MARCIN WRZOSEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARCIN WRZOSEK
Prowadzący grup: POLA BORUSEWICZ, ALICJA CEPIEL-KOŚMIEJA, MACIEJ GRZEGORY, MARCIN MICHAŁEK, AGNIESZKA NOSZCZYK-NOWAK, URSZULA PASŁAWSKA, MARCIN WRZOSEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARCIN WRZOSEK
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARCIN WRZOSEK
Prowadzący grup: MACIEJ GRZEGORY, MARCIN MICHAŁEK, AGNIESZKA NOSZCZYK-NOWAK, MARCIN WRZOSEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARCIN WRZOSEK
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARCIN WRZOSEK
Prowadzący grup: PAULINA DROBOT, MACIEJ GRZEGORY, MARCIN MICHAŁEK, AGNIESZKA NOSZCZYK-NOWAK, MARCIN WRZOSEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARCIN WRZOSEK
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARCIN WRZOSEK
Prowadzący grup: PAULINA DROBOT, MACIEJ GRZEGORY, MARCIN MICHAŁEK, AGNIESZKA NOSZCZYK-NOWAK, MARCIN WRZOSEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARCIN WRZOSEK
Prowadzący grup: PAULINA DROBOT, MACIEJ GRZEGORY, MARCIN MICHAŁEK, AGNIESZKA NOSZCZYK-NOWAK, KAROLINA OWSIŃSKA-SCHMIDT, MARCIN WRZOSEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)