Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Clinical psychology of animals

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-AJ>ClinPsychAnim
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Clinical psychology of animals
Jednostka: KATEDRA IMMUNOLOGII, PATOFIZJOLOGII I PREWENCJI WETERYNARYJNEJ
Grupy: Przedmioty 11 sem. - weterynaria, ang. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

jedensty

Wymagania wstępne:

Etologia i dobrostan zwierząt, farmakologia weterynaryjna, choroby psów i kotów.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi teoriami dotyczącymi psychologii zwierząt oraz pojęciami związanymi z mechanizmami uczenia się. W ramach przedmiotu studenci poznają najważniejsze definicje z obszaru psychologii zwierząt oraz medycyny behawioralnej a także sposoby rozwiązywania problemów behawioralnych zwierząt towarzyszących.

Pełny opis:

Podstawowe terminy związane z psychologią, emocjami i metodami uczenia się (warunkowanie klasyczne i instrumentalne, habituacja, wgląd, naśladownictwo, systemy emocjonalne Pankseppa). Pochodzenie i ewolucja zwierząt domowych. Znaczenie wrodzonych wzorców zachowania się dla życia zwierząt w środowisku stworzonym przez człowieka. Wpływ czynników wrodzonych i środowiskowych na zachowanie się psów (rasa, płeć, wiek, pochodzenie zwierzęcia, przebyte doświadczenia). Rola lekarza weterynarii w terapii behawioralnej. Wpływ chorób na zachowanie się zwierząt. Rozpoznawanie bólu i rola terapii przeciwbólowej w zachowaniu dobrostanu zwierząt towarzyszących. Wpływ kastracji na zachowanie się psów i kotów. Teorie dotyczące szkolenia i terapii behawioralnej psów w świetle współczesnej nauki. Zachowania niepożądane a zaburzenia zachowania. Metody pracy nad zachowaniami problemowymi (odwrażliwianie, przeciwwarunkowanie klasyczne i instrumentalne, naśladownictwo (np. praca w oparciu o inne psy). Analiza przydatności i etyki stosowania najczęstszych narzędzi behawioralnych (np. obroże treningowe, zabawki, linki treningowe, klatki kennelowe) oraz innych metod wspomagania terapii (leki psychotropowe, dietoterapia). Analiza przypadków klinicznych. Analiza wyników współczesnych badań dotyczących psychologii koni, zwierząt gospodarskich i dzikich.

Literatura:

- obowiązkowa:

1. „Medycyna behawioralna psów i kotów” Debra F. Horwitz, Daniel Mills, 2016

2. „Emocjonalne życie zwierząt: o zakochanych psach i zazdrosnych małpach” Marc Bekoff 2010

- uzupełniająca

1. „Partnerstwo doskonałe – koński punkt widzenia” Jakub Gołąb 2018

2. „Mój pies się nie boi” Nicole Wilde 2006

3. „Dominacja u psów – prawda czy mit?” Barry Eaton, 2009

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

1. zna i rozumie zasady postępowania diagnostycznego, z uwzględnieniem diagnostyki różnicowej, oraz postępowania terapeutycznego Zaliczenie pisemne Wet_WSK_04

2. opisuje zasady zapewniania dobrostanu zwierząt

Zaliczenie pisemne Wet_WSK_10

W zakresie umiejętności:

1. potrafi pracować w zespole multidyscyplinarnym

Ocena aktywności na zajęciach Wet_USP_15

2. interpretuje odpowiedzialność lekarza weterynarii w stosunku do zwierzęcia i jego właściciela oraz w stosunku do społeczeństwa i środowiska przyrodniczego

Ocena aktywności na zajęciach Wet_USP_16

3. dobiera i stosuje właściwe leczenie

Zaliczenie pisemne Wet_USK_13

W zakresie kompetencji społecznych:

1. wykazuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje wobec ludzi, zwierząt i środowiska przyrodniczego

Ocena aktywności na zajęciach Wet_KS_01

2. prezentuje postawę zgodną z zasadami etycznymi i podejmuje działania w oparciu o kodeks etyki w praktyce zawodowej oraz wykazuje tolerancję dla postaw i zachowań wynikających z odmiennych uwarunkowań społecznych i kulturowych

Ocena aktywności na zajęciach Wet_ KS_02

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność podczas zajęć 20%, zaliczenie pisemne 80%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JULIA MILLER
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JULIA MILLER
Prowadzący grup: JULIA MILLER
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JULIA MILLER
Prowadzący grup: JULIA MILLER
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JULIA MILLER
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JULIA MILLER
Prowadzący grup: JULIA MILLER
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JULIA MILLER
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)