Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Behavior Pharmacotherapy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-AJ>BehPharm
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Behavior Pharmacotherapy
Jednostka: KATEDRA FARMAKOLOGII I TOKSYKOLOGII
Grupy: Przedmioty 7 sem. - weterynaria, ang. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Wymagania wstępne:

Fizjologia, patofizjologia, etologia i dobrostan zwierząt, farmakologia weterynaryjna.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie aktywności biologicznej substancji neuroprzekaźnikowych w mechanizmach działania leków na ośrodkowy układ nerwowy, biologicznych podstaw zaburzeń behawioralnych występujących u zwierząt towarzyszących, poznanie mowy ciała i zachowań psa i kota występujących w zaburzeniach behawioralnych, uzupełnienie wiedzy z zakresu farmakoterapii przez stosowanie tych grup leków lub suplementów diety, których mechanizmy działania są ściśle powiązane z terapią zaburzeń behawioralnych u psów i kotów. Student dobiera właściwe leczenie, wykorzystując pożądany synergizm lub antagonizm leków w farmakoterapii zaburzeń behawioralnych psów i kotów podczas terapii skojarzonej.

Pełny opis:

Fazy rozwoju psa i kota, zasady nauki psiego i kociego języka podstawą rozpoznania zaburzeń behawioralnych. Rola endogennych substancji neuroprzekaźnikowych w mechanizmach działania leków na ośrodkowy układ nerwowy. Biologiczne podstawy stereotypowych i agresywnych zachowań psów i kotów. Charakterystyka grup leków o działaniu psychotropowym z uwzględnieniem efektów, mechanizmów działania, właściwości farmakokinetycznych u docelowych gatunków zwierząt, działań niepożądanych i interakcji farmakodynamicznych i farmakokinetycznych. Programy behawioralne i terapeutyczne stosowane w różnego typu stanach agresji, fobii, zaburzeń impulsywno-kompulsywnych, zaburzeń związanych z płcią i wiekiem. Przykłady kliniczne zaburzeń behawioralnych występujących u zwierząt towarzyszących.

Literatura:

1. Crowell-Davis S., Murray T. Veterinary psychopharmacology. Blackwell Publishing. 2006

2. Hart B. L., Hart L.A., Bain M. J.: Canine and feline behavior therapy. Blackwell Publishing. 2006

3. O’Heare J. Zachowania agresywne u psów: analiza przypadków, zapobieganie i terapia behawioralna.

Galaktyka 2009.

4. Landsberg G., Hunthausen W, Ackerman L.: Behavioral problems of the dogs and cats Saunders, Elsevier, 2013

5. Overal K.L. Manual clinical behavioral medicine for dogs and cats. Elsevier, 2013

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- zna biologiczne podstawy zaburzeń behawioralnych u psów i kotów

- zna procesy neurofizjologiczne związane z działaniem leków na czynność ośrodkowego układu nerwowego

- definiuje i opisuje mechanizmy działania określonych grup leków stosowanych w farmakoterapii zaburzeń behawioralnych zwierząt towarzyszących

W zakresie umiejętności:

- uzasadnia wybór leków w omawianych zaburzeniach behawioralnych u zwierząt towarzyszących oraz wybór optymalnego sposobu dawkowania

- przepisuje i stosuje leki zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sporządza raport o wystąpieniu działań niepożądanych

- dobiera właściwe leczenie, wykorzystując pożądany synergizm lub antagonizm leków w farmakoterapii zaburzeń behawioralnych psów i kotów podczas terapii skojarzonej

W zakresie kompetencji społecznych:

- wykazuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje wobec ludzi i zwierząt

- stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu

Metody i kryteria oceniania:

Psychofarmakologia weterynaryjna: 100% ocena z ćwiczeń (frekwencja + sprawdzian wiedzy)

Ocena końcowa: 100% zaliczenie

Zakres tematyczny zaliczenia: opracowanie pisemne postępowania terapeutycznego wybranego przypadku klinicznego zaburzenia behawioralnego u psa lub kota.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ
Prowadzący grup: JULIA MILLER, BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ
Prowadzący grup: JULIA MILLER, BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ
Prowadzący grup: JULIA MILLER, BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ
Prowadzący grup: JULIA MILLER, BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ
Prowadzący grup: JULIA MILLER, BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ
Prowadzący grup: JULIA MILLER, BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)