Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Andrology and Artificial Insemination

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-AJ>Andrology
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Andrology and Artificial Insemination
Jednostka: KATEDRA ROZRODU Z KLINIKĄ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
Grupy: Przedmioty 8 sem. - weterynaria, ang. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Anatomia, anatomia patologiczna, fizjologia, fizjopatologia, parazytologia, farmakologia, mikrobiologia, immunologia, diagnostyka kliniczna, choroby zwierząt gospodarskich.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesami rozrodczymi zachodzącymi u samców zwierząt domowych. Student poznaje jednostki chorobowe narządu płciowego samca oraz metody oceny potencjału reprodukcyjnego samca. Podczas zajęć omawiane są metody leczenia zaburzeń płodności samca. Studenci zapoznają się ze szczegółowym badaniem andrologicznym i poznają zasady postępowania z pozyskanymi gametami w warunkach in vitro. Studenci uczą się przeprowadzać badanie jakości nasienia oraz poznają zasady jego konserwacji. Studenci odbywają zajęcia praktyczne ze sztucznej inseminacji samic.

Pełny opis:

Regulacja procesów rozrodczych samca, eksploatacja reprodukcyjna samca, plan badania samców reproduktorów w kierunku płodności, metody pobierania nasienia, metody oceny i konserwacji nasienia, technika sztucznej inseminacji, zabiegi biotechniczne dotyczące narządu płciowego.

Literatura:

1. Narządy płciowe zwierząt domowych. W. Lutnicki.

2. Rozród zwierząt. W. Bielański

3. Andrologia. red. S. Wierzbowski, 1999

4. Rozród psów. red. A. Dubiel, 2010

5. Arthur’s Veterinary Reproduction and Obstetrics. D. Noakes, T. Parkinson, G. England, 2001

6. Canine and Feline Theriogenology, S. D.Johnston , M. V. R.Kustritz , P. N. S.Olson, 2001

7. Clinical Canine and Feline Reproduction, M. V. R.Kustritz, 2009

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- zna budowę, opisuje i wyjaśnia funkcje poszczególnych układów organizmu zwierzęcego (rozrodczego)

- opisuje, wyjaśnia i interpretuje mechanizmy patologii narządowych i ustrojowych

- opisuje założenia doboru zwierząt do kojarzeń, metody rozmnażania i selekcji zwierząt

W zakresie umiejętności:

- efektywnie komunikuje się z klientami, innymi lekarzami weterynarii oraz pracownikami organów i urzędów kontroli, administracji rządowej i samorządowej

- przeprowadza wywiad lekarsko-weterynaryjny w celu uzyskania dokładnej informacji o pojedynczym zwierzęciu lub grupie zwierząt oraz jego lub ich środowisku bytowania

- dobiera i stosuje właściwe leczenie.

W zakresie kompetencji społecznych:

- stawia dobro pacjenta na pierwszy miejscu.

- posiada umiejętność działania w warunkach niepewności i stresu.

- potrafi organizować pracę zespołu

Metody i kryteria oceniania:

Ocena uzyskana na ćwiczeniach 50% + 50% ocena z wykładów  zaliczenie w formie egzaminu.

Zakres tematyczny egzaminu: wykłady.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 18 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH NIŻAŃSKI
Prowadzący grup: WIESŁAW BIELAS, WOJCIECH NIŻAŃSKI, AGNIESZKA PARTYKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 18 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH NIŻAŃSKI
Prowadzący grup: WIESŁAW BIELAS, WOJCIECH NIŻAŃSKI, AGNIESZKA PARTYKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 18 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH NIŻAŃSKI
Prowadzący grup: WIESŁAW BIELAS, WOJCIECH NIŻAŃSKI, MAŁGORZATA OCHOTA, SYLWIA PROCHOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 18 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH NIŻAŃSKI
Prowadzący grup: WIESŁAW BIELAS, JUSTYNA BUCZKOWSKA, WOJCIECH NIŻAŃSKI, MAŁGORZATA OCHOTA, AGNIESZKA PARTYKA, SYLWIA PROCHOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 18 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH NIŻAŃSKI
Prowadzący grup: WIESŁAW BIELAS, MARIUSZ BIRGER, NATALIA KRASOWSKA, WOJCIECH NIŻAŃSKI, MAŁGORZATA OCHOTA, AGNIESZKA PARTYKA, SYLWIA PROCHOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 18 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH NIŻAŃSKI
Prowadzący grup: WIESŁAW BIELAS, ANDREA MÜNNICH, WOJCIECH NIŻAŃSKI, MAŁGORZATA OCHOTA, AGNIESZKA PARTYKA, SYLWIA PROCHOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-03-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 18 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH NIŻAŃSKI
Prowadzący grup: WIESŁAW BIELAS, ANDREA MÜNNICH, WOJCIECH NIŻAŃSKI, MAŁGORZATA OCHOTA, AGNIESZKA PARTYKA, SYLWIA PROCHOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)