Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sieci gazowe i ogrzewnictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IIS-SI>SIEGAiOG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sieci gazowe i ogrzewnictwo
Jednostka: INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Grupy: Przedmioty 7 sem. - inżynieria środowiska, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Inżynieria środowiska

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw hydrauliki i mechaniki płynów.

Skrócony opis:

Rodzaje gazów palnych, ich właściwości. Właściwości ich spalin. Rodzaje sieci gazowych i ich wyposażenie.

Projektowanie sieci i instalacji gazowych. Podstawy ogrzewnictwa. Sposoby wytwarzania ciepła. Kotłownie, węzły cieplne. Sposoby wytwarzania ciepłej wody. Wymiennikownie.

Pełny opis:

Rodzaje gazów palnych. Właściwości gazów i wymagania jakości. Rurociągowy transport gazów ziemnych. Rodzaje gazociągów i ich budowa. Obliczanie sieci gazowych – przepisy i wymagania. Materiały do budowy gazociągów. Zgrzewanie gazociągów z PE, ocena jakości połączeń. Sposoby oznakowania gazociągów. Przyłącza gazowe i ich budowa. Instalacje gazowe w budynkach mieszkalnych – przepisy i zasady budowy. Projektowanie, budowa i funkcjonowanie kotłowni gazowych. Instalacje na gaz płynny. Zasady bezpiecznej eksploatacji gazów płynnych dystrybuowanych w butlach. Kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w budynkach. Kontrola sprawności technicznej odprowadzenia spalin z urządzeń gazowych i wentylacji pomieszczeń w których są instalowane. Warunki tworzenia się mieszanin wybuchowych. Inicjacja wybuchowa. Wybuch i jego parametry. Ocena zagrożenia wybuchem. Strefy zagrożenia wybuchem. BHP przy budowie oraz eksploatacji sieci i urządzeń gazowych. Organizacja i ogólne zasady prowadzenia prac gazowo- niebezpiecznych. Podstawy ogrzewnictwa. Sposoby wytwarzania ciepła. Kotłownie, węzły cieplne. Sposoby wytwarzania ciepłej wody. Wymiennikownie.

Literatura:

1. Bąkowski K.: Gazyfikacja, WNT, Warszawa 2006. 2. Bąkowski K.: Sieci i instalacje gazowe, WNT, Warszawa 2008. 3. Osiadacz A.J.: Statyczna symulacja sieci gazowych, BIG, Warszawa 2001. 4 .Zajda R.: Instalacje gazowe, Cobo-Profil, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawowe zasady budowy instalacji i sieci gazowych oraz systemów ogrzewania z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, środowiskowych i ekonomicznych;.

Zna podstawowe zasady funkcjonowania i oceny stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci gazowych.

Zna podstawowe zasady projektowania instalacji i sieci gazowych oraz urządzeń grzewczych.

2 sprawdziany Egzamin pisemny

IS_P6S_WG11

Umiejętności

Potrafi określić warunki bezpiecznej eksploatacji urządzeń, instalacji, sieci gazowych i urządzeń grzewczych.

Umie wskazać zasady kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych i grzewczych.

2 projekty

IS_P6S_UW10

IS_P6S_UW14

Kompetencje społeczne

Wykazuje zrozumienie znaczenia prawidłowej budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji, sieci gazowych i systemów grzewczych dla bezpieczeństwa obsługi oraz zdrowia i życia ludności oraz ochrony środowiska.

Ocena prac projektowych i sprawdzianów pisemnych

IS_P6S_KK01

IS_P6S_KO02

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń 60%, ocena z wykładu 40 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ZBIGNIEW ALBERSKI
Prowadzący grup: ZBIGNIEW ALBERSKI, PIOTR DRAGAŃSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA DOMAŃSKA
Prowadzący grup: MAGDALENA DOMAŃSKA, PIOTR DRAGAŃSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA DOMAŃSKA
Prowadzący grup: MAGDALENA DOMAŃSKA, JUSTYNA STAŃCZYK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA DOMAŃSKA
Prowadzący grup: JEREMI BARAN, MAGDALENA DOMAŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA DOMAŃSKA
Prowadzący grup: MAGDALENA DOMAŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA DOMAŃSKA
Prowadzący grup: MAGDALENA DOMAŃSKA, JUSTYNA STAŃCZYK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA DOMAŃSKA
Prowadzący grup: MAGDALENA DOMAŃSKA, JUSTYNA STAŃCZYK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)