Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IIS-SI>PRAKZA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: DZIEKANAT WYDZIAŁU INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI
Grupy: Przedmioty 7 sem. - inżynieria środowiska, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 LUB 12.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Inżynieria środowiska

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

praktyczny

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

Wiedza teoretyczna niezbędna do wykonywania praktyki zawodowej nabyta w czasie zajęć dydaktycznych i ćwiczeń terenowych.

Skrócony opis:

Praktyczna nauka i poznanie zasad funkcjonowania firmy zatrudniającej studenta na okres praktyki zawodowej.

Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania firmy oraz praca wykonywana przez studenta z myślą o poszerzeniu swojej wiedzy praktycznej w wielu dziedzinach gospodarki odpowiadającej kierunkowi studiów oraz umożliwienie studentowi samodzielnego wykonywania pracy z przystosowaniem jego do wykonywania zawodu.

Pełny opis:

Praktyczna nauka zawodu na kierunku inżynieria środowiska oparta jest na praktyce zawodowej. Czas trwania praktyki 8 tygodniowy dopasowany jest do wiedzy teoretycznej zdobytej przez studenta w czasie studiów. Praktykant poznaje zasady obiegu dokumentacji w urzędzie, bierze udział w przetargach, zapoznaje się z pracami projektowymi w biurach projektowych, wykonuje prace w zakresie inżynierii sanitarnej (wodociągi, kanalizacje, oczyszczalnie ścieków oraz stacje uzdatniania wody). Zapoznaje się z pracami przy projektowaniu i wykonaqstwie sieci wentylacyjno – klimatycznej i sieci ciepłowniczych. Zajmuje się składowiskami odpadów. Szczególną wagę poświęca melioracjom i budownictwie wodnym oraz eksploatacja wykonywanych tam urządzeń.

Literatura:

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

2.Ustawa z dnia 26 czerwca 1977 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z dnia 1898 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002 r Nr 75 poz. 690 z późn.zm.)

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r. z późn. zm.)

6. Prawo Ochrony Środowiska – Dz. U. Nr 62, poz. 62

7. Jaworski K. M. Metodologia projektowania realizacji budowy. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa1999.

8. Jaworski K. M.: Podstawy organizacji budowy. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2005.

9. Praca zbiorowa pod redakcją O. Kaplińskiego.: Metody i modele badań w inżynierii przedsięwzięć budowlanych. PAN. Warszawa 2007.

10. Praca zbiorowa : Przygotowanie budowy wykonywanej nowoczesnymi technologiami. Poradnik. PZTiTB Warszawa 1998.

11. Poskrobko B. (red.): Zarządzanie środowiskiem, Warszawa 2007.

12. Kostrzewski A. (red): Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 1993.

13. Praca zbiorowa. Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska. WNT, 1998.

14. Raporty Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska (wydawane corocznie)

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma wystarczającą wiedzę z inżynierii środowiska zdobytą w czasie zajęć na Uczelni i poszerzoną w czasie odbywania praktyki zawodowej, którą potrafi wykorzystać w swojej pracy. Zna metody i techniki oraz narzędzia potrzebne do jej wykonania.

Ocena i opinia uzyskana w przedsiębiorstwie, rzetelnie wypełniony dziennik praktyk, egzamin ustny.

IS_P6S_WG05

IS_P6S_WG07

IS_P6S_WG09

IS_P6S_WG11

IS_P6S_WK12

IS_P6S_WK13

IS_P6S_WG18

Umiejętności

Umie zastosować praktycznie zdobyte umiejętności , umie ocenić i zastosować przy wykonywaniu prac właściwą metodę i narzędzia służące do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego .

Ocena i opinia uzyskana w przedsiębiorstwie, rzetelnie wypełniony dziennik praktyk, egzamin ustny.

IS_P6S_UW04

IS_P6S_UW06

IS_P6S_UW11

IS_P6S_UW14

IS_P6S_UK17

IS-P6S_UO18

Kompetencje społeczne

Wykazuje zrozumienie znaczenia inżynierii środowiska w gospodarce narodowej. Potrafi określić ważność wykonywanego przez siebie zadania, umie rozstrzygać dylematy związane ze swoją pracą, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Zdobywa zdolności organizacyjne w pracy samodzielnej i zespołowej.

Ocena i opinia uzyskana w przedsiębiorstwie, rzetelnie wypełniony dziennik praktyk, egzamin ustny.

IS_P6S_KK01

IS_P6S_KO02

IS_P6S_KR03

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń - 100%

Ocena i opinia uzyskana w przedsiębiorstwie, rzetelnie wypełniony dziennik praktyk, egzamin ustny.

Praktyki zawodowe:

8 tygodni

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia więcej informacji
Koordynatorzy: JAROSŁAW HALINIAK
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: JAROSŁAW HALINIAK
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 320 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAROSŁAW HALINIAK
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: JAROSŁAW HALINIAK
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 320 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANDRZEJ MORYL
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa więcej informacji
Koordynatorzy: ANDRZEJ MORYL
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa więcej informacji
Koordynatorzy: ANDRZEJ MORYL
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa więcej informacji
Koordynatorzy: ANDRZEJ MORYL
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 320 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANDRZEJ MORYL
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 320 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANDRZEJ MORYL
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 320 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANDRZEJ MORYL
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)