Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kosztorysowanie robót w inżynierii środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IIS-SI>KOSZRO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kosztorysowanie robót w inżynierii środowiska
Jednostka: KATEDRA KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA
Grupy: Przedmioty 7 sem. - inżynieria środowiska, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek:

Inżynieria środowiska

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

Technologia i organizacja robót

Skrócony opis:

Kurs kosztorysowania robót w inżynierii środowiska przybliża znaczenie kosztorysu w procesie budowlanym. Realizacja przedmiotu ma na celu pozyskanie wiedzy niezbędnej do indywidualnego podejścia w kosztorysowaniu różnego rodzaju robót. Skutkiem kursu jest nabranie odpowiedzialności przez Studenta za oszczędne gospodarowanie środkami podczas prowadzenia robót w inżynierii środowiska.

Pełny opis:

Znaczenie dokumentacji kosztorysowej w procesie inwestycyjnym. Podstawy prawne kosztorysowania. Rodzaje kosztorysów. Układ i zawartość kosztorysu. Metody kosztorysowania. Zasady przedmiarowania robót ziemnych (metody obliczania objętości wykopów) i betonowych. Metody ustalania cen w kosztorysowaniu (metody popytowe, kosztowe, zyskowe i konkurencyjne). Wpływ polityki podatkowej państwa na ustalanie cen robót i materiałów w procesie inwestycyjnym z zakresu inżynierii środowiska. Komputerowe wspomaganie kosztorysowania.

Literatura:

1. Kacprzyk B.: Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych. Wydawnictwo Polcen, 2010.

2. Kowalczyk. Z., Zabielski J. Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie. WSiP SA. Warszawa 2005.

3. Praca zbiorowa: Przygotowanie budowy wykonywanej nowoczesnymi technologiami. Poradnik. PZTiTB Warszawa 1998.

4. http://www.remiz.com.pl/

5. http://www.sekocenbud.pl/home/strona-glowna/

Efekty uczenia się:

Wiedza

zna przepisy prawne i dokumenty związane z etapami procesu inwestycyjnego; rozumie znaczenie kosztorysu

w procesie budowlanym; zna układ i zawartość kosztorysu oraz tryby składania zamówień publicznych, warunki kontraktów według zasad FIDIC Wykonanie ćwiczenia,

pisemny egzamin.

IS_P6S_WK12

Umiejętności

potrafi opracować przedmiar i kosztorys inwestorski dla typowych robót budowlanych, określić kierunki i cele procesu inwestycyjnego; posługiwać się dokumentacją techniczną; umie przygotować założenia do studium wykonalności; planować i organizować pracę indywidualną i w zespole, wykorzystać doświadczenie zdobyte w jednostkach prowadzących działalność w zakresie inżynierii środowiska do realizacji zadań inżynierskich Aktywność na zajęciach, wykonanie ćwiczenia

IS_P6S_UW11

Kompetencje społeczne

ma świadomość odpowiedzialności związanej z wykonywanym zawodem i podejmowanymi decyzjami oraz pra-widłowo postrzega zasady etyki zawodowej i potrzebę jej przestrzegania przez siebie i innych; potrafi współdziałać w grupie; ma świadomość znaczenia pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej; rozumie potrzebę dbałości o dorobek i tradycje zawodowe

Dyskusja, aktywność na zajęciach.

IS_P6S_KR03

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń 50%, ocena z wykładu 50 %

Prowadzący mają prawo do przeprowadzenia sprawdzianów weryfikujących wiedzę Studentów. Oceny ze sprawdzianów będą wliczone do ostatecznej oceny kursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: GRZEGORZ JANIK
Prowadzący grup: MAŁGORZATA DAWID, JAROSŁAW DĄBROWSKI, GRZEGORZ JANIK, PAWEŁ MATYJA, AMADEUSZ WALCZAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: GRZEGORZ JANIK
Prowadzący grup: GRZEGORZ JANIK, TOMASZ KOWALCZYK, AMADEUSZ WALCZAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: GRZEGORZ JANIK
Prowadzący grup: GRZEGORZ JANIK, TOMASZ KOWALCZYK, AMADEUSZ WALCZAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: GRZEGORZ JANIK
Prowadzący grup: GRZEGORZ JANIK, AMADEUSZ WALCZAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: GRZEGORZ JANIK
Prowadzący grup: MAŁGORZATA DAWID, GRZEGORZ JANIK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAŁGORZATA DAWID
Prowadzący grup: MAŁGORZATA DAWID, AMADEUSZ WALCZAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TOMASZ KOWALCZYK
Prowadzący grup: TOMASZ KOWALCZYK, WOJCIECH ORZEPOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)