Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie kryzysowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IIB-SI>ZAKRYZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie kryzysowe
Jednostka: KATEDRA KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA
Grupy: Przedmioty 7 sem. - inżynieria bezpieczeństwa, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Inżynieria bezpieczeństwa

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

Podstawy zarządzania ryzykiem

Skrócony opis:

Teoretyczne podstawy zarządzania kryzysowego. Model Dobrych Praktyk i System Zarządzania Jakością w zarządzaniu kryzysowym. Kryzys i sytuacja kryzysowa. Struktury zarządzania kryzysowego. Zarządzanie ryzykiem. Strategia działania. Planowanie. Standardowe Procedury Operacyjne. Współdziałanie. Świadomość społeczna. Treningi. Unormowania prawne.

Pełny opis:

1. Teoria zarządzania kryzysowego

1.1. Kryzys i sytuacja kryzysowa

1.1.1. Pojęcia podstawowe

1.1.2. Fazy sytuacji kryzysowej

1.1.3. Kryteria warunkujące powstanie sytuacji kryzysowej

1.1.3.1. Odległości w czasie-ścieżka krytyczna, wykres Gantta

1.1.3.2. Skala zagrożenia (straty)

1.1.3.3. Waga zagrożenia

1.1.3.4. Prawdopodobieństwo

1.1.3.5. Czas trwania

1.1.3.6. Obszar

1.1.3.7. Możliwości reagowania

1.1.4. Źródła i przesłanki sytuacji kryzysowej

1.2. Definicja i proces zarządzania kryzysowego

1.3. Proces zarządzania kryzysowego

2. Dobre praktyki. System Zarządzania Jakością.

2.1. Struktury zarządzania kryzysowego

2.1.1. Struktury administracyjne

2.1.1.1. Kierowanie

2.1.1.2. Współdziałanie

2.1.1.3. Informacja

2.1.2. Struktury techniczne

2.1.2.1. Monitoring

2.1.2.2. Komunikacja

2.1.2.3. Logistyka

2.1.2.4. Alarmowanie

2.1.3. System zarządzania jakością-norma PE-EN ISO 22301

2.2. Zarządzanie ryzykiem

2.2.1. Charakterystyka etapów procesu zarządzania ryzykiem

2.2.1.1. Planowanie

2.2.1.2. Ocena ryzyka

2.2.1.3. Identyfikacja ryzyka

2.2.1.4. Taksonomia zagrożeń

2.2.2. Analiza ryzyka

2.2.2.1. Prawdopodobieństwo

2.2.2.2. Straty

2.2.3. Ocena ryzyka

2.2.3.1. Kryteria akceptowalności

2.2.3.1. Metody reagowania

2.2.4. Decyzje

2.3. Strategia działania

2.3.1. Wariantowość działań

2.3.1.1. Kryterium czasu /CPM, Gantt/

2.3.1.2. Kryterium możliwości sił i środków

2.3.1.3. Kryterium skuteczności

2.3.2. Proces decyzyjny w sytuacjach kryzysowych

2.4. Planowanie

2.4.1. Pojęcia podstawowe

2.4.2. Charakterystyka elementów planu

2.5. Standardowe Procedury Operacyjne

2.5.1 . Pojęcia i definicje

2.5.2. Rodzaje i typy procedur

2.5.3. Forma, struktura i treść procedury

2.6. Współdziałanie

2.6.1. Model/relacje

2.6.2. Pomoc międzynarodowa

2.7. Świadomość społeczna

2.7.1. Ocena ryzyka a świadomość

2.7.2. Szkolenia a świadomość

2.8. Treningi

2.8.1. Pojęcia podstawowe

2.8.2. Cele ćwiczeń/treningów

2.8.3. Scenariusz ćwiczenia/treningu

2.8.4. Wymagania dotyczące ćwiczenia

2.8.5. Proces planowania ćwiczenia

2.8.5.1. Harmonogram planowania ćwiczenia

2.8.5.2. Projekt planu ćwiczenia

2.8.5.3. Przebieg ćwiczenia

2.8.5.4. Ocena i wnioski

2.9. Unormowania prawne w zarządzaniu kryzysowym

2.9.1. Akty międzynarodowe

2.9.2. Akty krajowe

Literatura:

1. Grocki R.: Vademecum zagrożeń. Dom Wydawniczy Bellona. Warszawa 2003;

2. Grocki R.: Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki. Wyd. Difin. Wrocław 2012;

3. Grocki R.: Proces decyzyjny w sytuacji nadzwyczajnej. Wyd. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki. Wrocław 2014;

4. Lidwa W., Krzeszowski W., Wiecek W.: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Wyd. AON. Warszawa 2010;

5. Walas-Trebacz J., Ziarko J.: Podstawy zarzadzania kryzysowego. Wyd. AFM. Kraków 2011.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

1. Zna systemy ostrzeżeń przed różnymi zagrożeniami naturalnymi; ma wiedzę o sposobach gromadzenia, identyfikowania i selekcji informacji o zagrożeniach; zna podstawy zarządzania bezpieczeństwem, strukturę systemów ratownictwa w RP i rozumie zasady kierowania akcją ratunkową / Praca pisemna z zakresu treści przekazywanych na wykładzie / IB_P6S_WG12.

2. Zna nowoczesne metody rozwiązywania problemów inżynierskich z zakresu inżynierii bezpieczeństwa; rozumie inżynierski charakter opracowania; zna znaczenie pojęć dotyczących rozwiązywania problemów inżynierskich z zakresu bezpieczeństwa, zasady przygotowania i przedstawienia prezentacji; ma podstawową wiedzę dotyczącą nowych technik i technologii / Praca pisemna z zakresu treści przekazywanych na wykładzie / IB_P6S_WG09.

3. Zna zasady opisu złożonych systemów technicznych za pomocą drzew niezdatności i macierzy ryzyka, ma szczegółową wiedzę z zakresu bezpiecznego projektowania; zna wpływ czynników szkodliwych występujących w procesie pracy na organizm człowieka. Zna znaczenie pojęcia „kryzys” i „sytuacja kryzysowa”. Posiada ogólną wiedzę na temat zagrożeń kryzysowych (naturalnych i katastrof technicznych) oraz bezpieczeństwa / Praca pisemna z zakresu treści przekazywanych na wykładzie / IB_P6S_WG11.

W zakresie umiejętności

1. Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych, wykonać podstawowe analizy ekonomiczne dla typowej działalności gospodarczej; potrafi podejmować przewidziane prawem działania w sytuacjach kryzysowych, zagrażających życiu lub zdrowiu ludzkiemu / Ćwiczenie projektowe i sprawdzian pisemny / IB_P6S_UW07.

2. Potrafi zastosować odpowiedni system ostrzeżeń oraz sposób komunikowania wewnętrznego i zewnętrznego w sytuacji wystąpienia zagrożenia naturalnego, współpracować z mediami oraz zidentyfikować przyczyny powstawania zjawisk nadzwyczajnych / Ćwiczenie sytuacyjno-decyzyjne – symulacja zdarzenia nadzwyczajnego i sprawdzian pisemny / IB_P6S_UW14.

3. Potrafi ocenić stopień zagrożenia na szczeblu samorządu terytorialnego, opracować wybrane elementy planu ratowniczego, zaproponować sposób prowadzenia akcji ratowniczej w wybranych zdarzeniach nadzwyczajnych; potrafi zidentyfikować zagrożenia kryzysowe i dokonać ich analizy, przeprowadzić ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń i ich skutków oraz ocenić poziom ryzyka / Ćwiczenie sytuacyjno-decyzyjne – symulacja zdarzenia nadzwyczajnego i sprawdzian pisemny / IB_P6S_UK18.

4. Potrafi zidentyfikować zagrożenia kryzysowe i dokonać ich analizy, przeprowadzić ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń i ich skutków oraz ocenić poziom ryzyka / Ćwiczenie projektowe i sprawdzian pisemny (zadania) / IB_P6S_UW16.

W zakresie kompetencji społecznych

1. Ma świadomość, że jego działalność ma wpływ na bezpieczeństwo i jakość życia społeczeństwa; rozumie, że wyniki działalności inżynierskiej są uzależnione od zastosowania najnowszych metod i właściwej interpretacji uzyskanych wyników / Ćwiczenia projektowe oraz zadanie sytuacyjno-decyzyjne – symulacja zdarzenia nadzwyczajnego / IB_P6S_KK01.

2. Ma świadomość roli społecznej absolwenta wyższej uczelni, rozumie potrzebę informowania społeczeństwa o różnych aspektach działalności inżyniera zajmującego się zapewnieniem bezpieczeństwa i likwidacją skutków katastrof. Rozumie znaczenie szybkości podejmowania decyzji w procesie zarządzania kryzysowego; potrafi pracować indywidualnie oraz w zespole / Ćwiczenia projektowe oraz zadanie sytuacyjno-decyzyjne – symulacja zdarzenia nadzwyczajnego / IB_P6S_KO05.

Metody i kryteria oceniania:

Sposób ustalania oceny łącznej z przedmiotu: ocena z ćwiczeń (60%) + ocena z wykładu (40%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROMUALD GROCKI
Prowadzący grup: ROMUALD GROCKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROMUALD GROCKI
Prowadzący grup: ROMUALD GROCKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROMUALD GROCKI
Prowadzący grup: ROMUALD GROCKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARIAN ŻUBER
Prowadzący grup: ROBERT GWARDYŃSKI, MARIAN ŻUBER
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARIAN ŻUBER
Prowadzący grup: MARIAN ŻUBER
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)