Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ryzyko zdrowotne na terenach przemysłowych i poprzemysłowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IIB-SI>RYZDRO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ryzyko zdrowotne na terenach przemysłowych i poprzemysłowych
Jednostka: INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Grupy: Przedmioty 7 sem. - inżynieria bezpieczeństwa, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Inżynieria bezpieczeństwa

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

Podstawy zarządzania ryzykiem

Skrócony opis:

Zdrowotne skutki narażenia na fizyczne, chemiczne oraz biologiczne czynniki zanieczyszczenia środowiska. Jakościowa i ilościowa prognoza skutków zdrowotnych na poziomie indywidualnym oraz populacji generalnej. Działania redukujące ryzyko zagrożenia zdrowia na terenach przemysłowych i poprzemysłowych w sytuacji kryzysowej.

Pełny opis:

Wybrane aspekty zdrowotne zanieczyszczenia środowiska oraz środowiskowych uszkodzeń zdrowia. Ocena ryzyka zdrowotnego w ocenach oddziaływania na środowisko. Procedury oceny ryzyka zdrowotnego terenów zanieczyszczonych, stosowane w różnych krajach. Bezpośredni i pośredni wpływ zanieczyszczeń na zdrowie ludzi. Skutki zdrowotne ostre i przewlekłe. Drogi narażenia w środowisku i na poziomie indywidualnego kontaktu z czynnikami szkodliwymi. Fizjologiczne czynniki narażenia, potencjalne scenariusze narażenia. Bazy danych toksykologicznych. Niepewność w ocenie ryzyka zdrowotnego. Potencjalne skutki zdrowotne wybranych przedsięwzięć. Skutki wtórne zagrożeń ekstremalnych. Strukturalne i niestrukturalne środki redukcji ryzyka zdrowotnego.

Literatura:

1. Biesiada M., 2003, Zastosowanie analizy ryzyka zdrowotnego w ocenach oddziaływania środowiska na zdrowie, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.

2. Gworek B., Barański A., Czarnomski K., Sienkiewicz J., Porębska G., 2000, Procedura oceny ryzyka w zarządzaniu gruntami zanieczyszczonymi metalami ciężkimi. Instytut Ochrony Środowiska.

3. Siemiński M., 2007, Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Inne wyzwania, PWN.

4. Wcisło E., 2009, Ocena ryzyka zdrowotnego w procesie remediacji terenów zdegradowanych chemicznie – procedury i znaczenie, Wyd. Ekonomia i Środowisko.

5. Kołożyn_Krajewska D.,Sikora T., Zarządzanie bezpieczeństwem żywności, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010

6. Grocki R., Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki. Wyd. Difin, Warszawa 2012.

7. https://www.epa.gov/risk/human-health-risk-assessment

8. https://www.epa.gov/iris/reference-dose-rfd-description-and-use-health-risk-assessments

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

1. Zna środowiskowe czynniki wpływające na zdrowie człowieka / Rozwiązywanie problemów przedstawianych na bieżąco w czasie realizacji zajęć: dyskusja prowadzona na zajęciach pomiędzy prowadzącym a studentami / IB_P6S_WG09.

2. Potrafi określić zagrożenia występujące w środowisku życia człowieka (fizyczne, chemiczne i biologiczne czynniki zanieczyszczenia środowiska) / Rozwiązywanie problemów przedstawianych na bieżąco w czasie realizacji zajęć: dyskusja prowadzona na zajęciach pomiędzy prowadzącym a studentami / IB_P6S_WG10.

3. Zna podstawowe zasady oceny ryzyka zdrowotnego terenów przemysłowych i poprzemysłowych. Zna metody wyznaczania dawki referencyjnej i siły działania nowotworowego. Wie, jakie zagrożenia dla zdrowia człowieka generują różne gałęzie przemysłu / Rozwiązywanie problemów przedstawianych na bieżąco w czasie realizacji zajęć: dyskusja prowadzona na zajęciach pomiędzy prowadzącym a studentami / IB_P6S_WG10.

W zakresie umiejętności

1. Potrafi samodzielnie pozyskiwać potrzebne informacje i dane z właściwych źródeł w celu rozwiązywania problemów praktycznych związanych z oceną ryzyka zdrowotnego zanieczyszczonych terenów / Realizacja projektów: ocena poprawności ich wykonania / IB_P6S_UW12.

2. Jest w stanie zaproponować i zastosować właściwy model oceny ryzyka zdrowotnego. Umie zinterpretować wynik oceny ryzyka oraz określić niepewność modelu / Realizacja projektów: ocena poprawności ich wykonania / IB_P6S_UK18.

W zakresie kompetencji społecznych

1. Wykazuje zrozumienie znaczenia zanieczyszczenia środowiska dla zdrowia człowieka. Ma świadomość odpowiedzialności środowiskowej i zdrowotnej / Aktywność na zajęciach: odnotowywanie aktywności na bieżąco na zajęciach / IB_P6S_KR06.

2. Odczuwa potrzebę pogłębiania wiedzy w zakresie tematu / Aktywność na zajęciach: odnotowywanie aktywności na bieżąco na zajęciach / IB_P6S_KK01.

Metody i kryteria oceniania:

Sposób ustalania oceny łącznej z przedmiotu: ocena z ćwiczeń (60%) + ocena z wykładu (40%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)