Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IIB-SI>PRAKZA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: KATEDRA KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA
Grupy: Przedmioty 7 sem. - inżynieria bezpieczeństwa, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 13.00 LUB 12.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Inżynieria bezpieczeństwa

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, Organizacja systemów ratownictwa, Modelowanie i monitoring zagrożeń, Procesy informacyjne, Zagrożenia środowiskowe, Inżynieria bezpieczeństwa technicznego, Bezpieczeństwo pracy

Skrócony opis:

Zapoznanie się i udział z pracach obejmujących całościowy zakres tematyki praktyki zawodowej związanej z inżynierią bezpieczeństwa.

Pełny opis:

Zapoznanie się i udział z pracach obejmujących całościowy zakres tematyki praktyki zawodowej związanej z inżynierią bezpieczeństwa obejmującą trzy bloki:

I i IA Bezpieczeństwo techniczne.

II Bezpieczeństwo pracy.

Literatura:

1. Rozporządzenia dotyczące BHP;

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002 r Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

3. Ustawa z dnia 26 kwietnia o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2007 nr 89 poz. 590)

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r. z późn. zm.);

5. Prawo Ochrony Środowiska – Dz. U. Nr 62, poz. 627;

6. Ustawa z 26 czerwca 1977 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 nr 21 poz. 94 z późn. zm.);

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400 z późn. zm.);

8. Instrukcja ppoż. – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr.80, poz. 563).

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

1. Zna i rozumie procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów oraz systemów technicznych wpływające na bezpieczeństwo człowieka, środowiska przyrodniczego oraz niezawodność urządzeń technicznych / Odpowiedź ustna / IB_P6S_WG13.

2. Zna i rozumie strukturę systemów ratownictwa w RP oraz zasady zarządzania bezpieczeństwem i kierowania akcją ratowniczą / Odpowiedź ustna / IB_P6S_WG12.

3. Posiada wiedzę o logistycznych działaniach w obszarze bezpieczeństwa oraz o organizacji, zadaniach, funkcjonowaniu i metodach pracy służb bhp / Odpowiedź ustna / IB_P6S_WG11.

W zakresie umiejętności

1. Potrafi wskazać sposoby ochrony pracownika przed skutkami szkodliwych czynników występujących w środowisku pracy; potrafi wskazać elementy infrastruktury technicznej zagrożone sytuacjami kryzysowymi / Obecność na praktyce; poświadczona, opinia z zakładu pracy o odbywającym praktykę / IB_P6S_UW10, IB_P6S_UWK06.

2. Potrafi stosować specjalistyczną terminologię zarówno w środowisku zawodowym jak i w innych środowiskach / Obecność na praktyce; poświadczona, opinia z zakładu pracy o odbywającym praktykę / IB_P6S_UW16.

3. Potrafi organizować, współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania / Obecność na praktyce; poświadczona, opinia z zakładu pracy o odbywającym praktykę / IB_P6S_UO20.

W zakresie kompetencji społecznych

1. Ma świadomość roli społecznej absolwenta wyższej uczelni, w szczególności rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w odpowiedniej formie, informacji i opinii dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji skutków katastrof / Wypełniony dzienniczek praktyk / IB_P6S_KR06, IB_P6S_KR07.

Metody i kryteria oceniania:

Sposób ustalania oceny łącznej z przedmiotu: dzienniczek praktyk (50%) + zaliczenie ustne (50%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 320 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAŁGORZATA BINIAK-PIERÓG
Prowadzący grup: JAROSŁAW HALINIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 320 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAŁGORZATA BINIAK-PIERÓG
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 320 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAŁGORZATA BINIAK-PIERÓG
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 320 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ŁUKASZ KUTA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 13 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ŁUKASZ KUTA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 320 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ŁUKASZ KUTA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)