Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza ryzyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IIB-SI>ANRYZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza ryzyka
Jednostka: KATEDRA ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI
Grupy: Przedmioty 7 sem. - inżynieria bezpieczeństwa, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Inżynieria bezpieczeństwa

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

matematyka, statystyka matematyczna i technologia informacyjna

Skrócony opis:

Zawiera zasady optymalizacji statystycznych reguł decyzyjnych w podstawowych zagadnieniach statystyki matematycznej, oceny ryzyka awarii systemu w wybranych modelach niezawodności, zasady modelowania ryzyka i szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia awarii opis złożonych systemów technicznych za pomocą drzew błędów (niezdatności).

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia teorii gier i niezawodności: reguła decyzyjna, funkcja straty, funkcja ryzyka, prawdopodobieństwo awarii, oczekiwany moment awarii, funkcja niezawodności, intensywność awarii. Istotne rozkłady prawdopodobieństwa w badaniu niezawodności systemów technicznych: wykładniczy, Erlanga, Weibulla. Drzewa błędów (niezdatności), niezdatność drzewa binarnego i schematu blokowego. Ścieżki zdatności i analiza FTA.

Literatura:

1. Materiały dydaktyczne opracowane przez prowadzącego wykład.

2. Koronacki J., Mielniczuk J. (2001). Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych

WNT, Warszawa.

3. Kopociński, B. (1973). Zarys teorii odnowy i niezawodności . PWN, Warszawa.

4. Chorafas, D. N. (1963). Procesy statystyczne i niezawodność urządzeń. WNT, Warszawa.

5. Bobrowski, D. (1985) . Modele i metody matematyczne teorii niezawodności. WNT, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

1. Zna twierdzenia z wybranych działów matematyki; zna podstawy rachunku różniczkowego i całkowego, elementy analizy wektorowej oraz eksploracyjnej analizy danych wykorzystywanej w ocenie ryzyka; rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowań / Zaliczenie ćwiczeń na podstawie regularnej pracy, rozwiązywania zadań z list, 2 sprawdziany / IB_P6S_WG01.

2. Zna zasady opisu złożonych systemów technicznych za pomocą drzew niezdatności i macierzy ryzyka, ma szczegółową wiedzę

z zakresu bezpiecznego projektowania; zna wpływ czynników szkodliwych występujących w procesie pracy na organizm człowieka / Zaliczenie ćwiczeń na podstawie regularnej pracy, rozwiązywania zadań z list, 2 sprawdziany / IB_P6S_WG01.

W zakresie umiejętności

1. Potrafi dokonać krytycznej analizy istniejących rozwiązań technicznych pod względem oceny ryzyka, rozumie prawa przyrody w aspekcie deterministycznym i probabilistycznym; potrafi modelować zagrożenia i konstruować uproszczone modele zagrożeń kinetycznych, potrafi oszacować niezawodność systemu technicznego / Zaliczenie ćwiczeń na podstawie regularnej pracy, rozwiązywania zadań z list, 2 sprawdziany / IB_P6S_UW01.

2. Potrafi zastosować metody umożliwiające ocenę wystąpienia zagrożenia naturalnego w środowisku / Zaliczenie ćwiczeń na podstawie regularnej pracy, rozwiązywania zadań z list, 2 sprawdziany / IB_P6S_UW12.

W zakresie kompetencji społecznych

1. Ma świadomość, że jego działalność ma wpływ na bezpieczeństwo i jakość życia społeczeństwa; rozumie, że wyniki działalności inżynierskiej są uzależnione od zastosowania najnowszych metod i właściwej interpretacji uzyskanych wyników; rozumie potrzebę i społeczne aspekty oceny ryzyka niebezpiecznych zdarzeń i różnych systemów technicznych / Zaliczenie ćwiczeń na podstawie regularnej pracy, rozwiązywania zadań z list, 2 sprawdziany / IB_P6S_KO05.

Metody i kryteria oceniania:

Sposób ustalania oceny łącznej z przedmiotu: ocena z ćwiczeń (60%) + ocena z wykładu (40%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANDRZEJ MICHALSKI
Prowadzący grup: ANDRZEJ MICHALSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KAMIL DYBA
Prowadzący grup: KAMIL DYBA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)