Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy informacji przestrzennej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IGW-SI>SIP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy informacji przestrzennej
Jednostka: INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI
Grupy: Przedmioty 4 sem. - inżynieria i gospodarka wodna, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Inżynieria i gospodarka wodna

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki/praktyczny

Semestr studiów:

siódmy

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne mające na celu przekazanie wiedzy oraz nabycie umiejętności w zakresie wykorzystania systemów informacji przestrzennej w inżynierii i gospodarce wodnej

Studenci zapoznają się z metodami wyszukiwania, przetwarzania, analizy i wizualizacji danych przestrzennych wykorzystywanych do rozwiązywania problemów w gospodarce wodnej.

Pełny opis:

Podczas zajęć student będzie miał możliwość zapoznania się z wiedzą teoretyczną i praktyczną z następującego zakresu:

• Metod pozyskiwania danych do systemów informacji geograficznej.

• Kalibracji i wektoryzacja map.

• Analiz przestrzennych.

• Wykorzystania języka SQL do zakładania, aktualizowania i analizowania baz danych.

• Dystrybucji danych przestrzennych w sieci Internet.

• Oprogramowanie open source i otwarte dane w gospodarce wodnej.

Literatura:

1. ArcGIS Desktop Help, http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/

2. Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R. GIS obszar zastosowań, PWN 2008.

3. Longley P.A., M.F. Goodchild, D. J. Maguire, D.W. Rhind. GIS Teoria i praktyka. PWN 2008.

4. Longley P.A., M.F. Goodchild, D. J. Maguire, D.W. Rhind. Geographic information science and systems. Wiley 2015.

5. Medyńska-Gulij B., Kartografia. Zasady i zastosowania geowizualizacji, PWN 2015.

6. Smith M.J., Goodchild M.F., Longley P.A. Geospatial Analysis. 5th Edition, 2015. Web version http://www.spatialanalysisonline.com/HTML/index.html.

7. Urbański J. GIS w badaniach przyrodniczych. Wyd. Uniw. Gdańskiego, 2011.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

Wiedza

Zna zakres wykorzystania danych przestrzennych, podstawy regulacji prawnych określających zasady gromadzenia i udostępniania danych przestrzennych/ Dwa sprawdziany zaliczeniowe, ocena samodzielnej pracy w trakcie zajęć/ IW_P6S_WG06

Zna podstawowe modele danych przestrzennych, zasady analizy i przetwarzania danych przestrzennych/ / Dwa sprawdziany zaliczeniowe, ocena samodzielnej pracy w trakcie zajęć/ IW_P6S_WG06

Zna podstawowe pakiety wolnego oprogramowania GIS/ Dwa sprawdziany zaliczeniowe, ocena samodzielnej pracy w trakcie zajęć/ IW_P6S_WG06

Umiejętności

Potrafi opracować prosty projekt GIS w oprogramowaniu QGIS/ / Wykonanie dwóch projektów, ocena wykonania sprawozdań/ IW_P6S_UW16

Potrafi wykonywać proste i złożone analizy GIS// Wykonanie dwóch projektów, ocena wykonania sprawozdań/ IW_P6S_UW16

Potrafi wykonać podstawowe zapytania SQL/ Wykonanie dwóch projektów, ocena wykonania sprawozdań/ IW_P6S_UW16

Kompetencje społeczne

Rozumie znaczenie informacji przestrzennej i jej wpływu na rozwój gospodarki narodowej/ Praca indywidualna, aktywność na zajęciach/ IW_P6S_KK01

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń 50%, ocena z wykładu 50 %

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: EDWARD OSADA
Prowadzący grup: JAN SIERNY
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ADAM MICHALSKI
Prowadzący grup: MARTA RZESZOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ADAM IWANIAK
Prowadzący grup: MARTA RZESZOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia więcej informacji
Koordynatorzy: JAN SIERNY
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia więcej informacji
Koordynatorzy: JAN SIERNY
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ADAM MICHALSKI
Prowadzący grup: ADRIAN KACZMAREK, ADAM MICHALSKI, KAMILA PAWŁUSZEK-FILIPIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KAMILA PAWŁUSZEK-FILIPIAK
Prowadzący grup: KAMILA PAWŁUSZEK-FILIPIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)