Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IGW-SI>PRAZAW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: DZIEKANAT WYDZIAŁU INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI
Grupy: Przedmioty 7 sem. - inżynieria i gospodarka wodna, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 10.00 LUB 12.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Inżynieria i gospodarka wodna

Poziom studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Skrócony opis:

Praktyczna nauka w zakresie gospodarowania Zasobami wodnymi i eksploatacji systemów wodnych .Prowadzenie monitoringu hydrologicznego i meteorologicznego oraz wykonywanie pomiarów w tym zakresie oraz ich opracowanie.

Pełny opis:

Poznanie metod zagospodarowania zasobami wodnymi zapoznanie się w zakresie eksploatacji i utrzymania systemów wodnych. Prowadzenie monitoringu hudrologiczno – meteorologicznego, wykonywanie pomiarów opadów i przepływów wód, opracowanie ekspertyz i wyników pomiarów oraz obserwacji hydrologicznych i meteorologicznych. Zapoznanie się z eksploatacją urządzeń wodnych i melioracyjnych. Udział w pracach przy sporządzanie dokumentacji technicznej oraz poznanie systemów wodno – gospodarczych i ich funkcjonowania. Zaznajomienie się z obowiązującym prawem wodnym i prawem regulującym ochronę środowiska.

Literatura:

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

2.Ustawa z dnia 26 czerwca 1977 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z dnia 1898 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

3. Chełmicki W. Woda, zasoby, degradacja, ochrona PWN Warszawa 2001 r.

4. Ciepielowski A.; Podstawy gospodarowania wodą, Wyd. SGGW, Warszawa 1999.

5. Dojlido J. R. Chemia wód powierzchniowych, WEiŚ Białystok, 1995.

6. Mikulski Z.; Gospodarka wodna. PWN Warszawa 1998.

7. Paluch J., Pulikowski K., Trybała M. Ochrona wód i gleb. Wyd. AR we Wrocławiu. 2001.

8. Praca zbiorowa; Stan i wykorzystanie zasobów wód powierzchniowych w Polsce, IMGW, Warszawa – Kraków 1996.

9. Szpindor A., Piotrowski J.; Gospodarka wodna, PWN, Warszawa 1986

10. Allan D. J.: Ekologia wód płynących. PWN Warszawa, 1998.

11. Gomółka E. Szaynok A.: Chemia wody i powietrza. Wyd. PWr. Wyd. IV, 1997.

12. Mikulski Z.; Gospodarka wodna. PWN Warszawa 1998.

13. Praca zbiorowa; Stan i wykorzystanie zasobów wód powierzchniowych w Polsce, IMGW, Warszawa – Kraków 1996.

14. Prawo Ochrony Środowiska – Dz. U. Nr 62, poz. 62

15. Poskrobko B. (red.): Zarządzanie środowiskiem, Warszawa 2007.

16. Kostrzewski A. (red): Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 1993.

17. Praca zbiorowa. Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska. WNT, 1998.

18. Raporty Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska (wydawane corocznie)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Zna wystarczająco wiedzę praktyczną z inżynierii i gospodarki wodnej zdobytą w czasie studiów i praktyki praktyki zawodowej, którą potrafi wykorzystać w swojej pracy, zna metody i techniki oraz narzędzia potrzebne do jej wykonani/Wykorzystanie wiedzy praktycznej przez studenta i poznanie metod i technik zdobytych w czasie praktyki oceniam bardzo dobrze/ IW_P6S_WG09

W zakresie umiejętności

Umie zastosować w pracy zdobyte umiejętności w planowaniu przestrzennym umożliwiająca zastosowania ich praktycznie, umie ocenić i zastosować przy wykonywaniu prac właściwą metodę i narzędzia służące do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego/Potrafi wykorzystać umiejętności zdobyte w czasie praktyki oraz będzie mógł wykorzystać w czasie swojej pracy metody i narzędzia do tego celu przydatne. Oceniam tą dziedzinę na bardzo wysokim poziomie/IW_P6S_U09

W zakresie kompetencji społecznych

Wykazuje zrozumienie znaczenia gospodarki przestrzennej w gospodarce narodowej , potrafi określić ważność wykonywanego przez siebie zadania umie rozstrzygać dylematy związane ze swoją pracą, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy/W czasie swojej pracy student potrafi wykorzystać zdobyte kompetencje społeczne w czasie praktyki i będzie mógł pracować w sposób przedsiębiorczy.

Oceniam zdobyte kompetencje społeczne na bardzo wysoko/IW_P6S_KR03

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń - 100%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 320 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 320 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 320 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAROSŁAW HALINIAK
Prowadzący grup: JAROSŁAW HALINIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 320 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAROSŁAW HALINIAK
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 320 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAROSŁAW HALINIAK
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 320 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH ŁYCZKO
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 320 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH ŁYCZKO
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 320 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH ŁYCZKO
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH ŁYCZKO
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH ŁYCZKO
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)