Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca inżynierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IGW-SI>PRACAI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca inżynierska
Jednostka: INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Grupy: Przedmioty 7 sem. - inżynieria i gospodarka wodna, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 10.00 LUB 15.00 LUB 14.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Inżynieria i gospodarka wodna

Poziom studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Skrócony opis:

Zasadniczym celem jest opracowanie i zredagowanie przez studenta pracy pisemnej spełniającej wymogi dyplomowej pracy inzynierskiej z zakresu inżynierii i gospodarki wodnej.

Pełny opis:

Przegląd literatury właściwej dla realizowanego tematu pracy. Określenie celu pracy oraz szczegółowych zadań badawczych. Przyjęcie metodyki i zakresu pracy, ustalenie harmonogramu badań.Projekt i budowa lub przygotowanie istniejącego stanowiska badawczego (w laboratorium lub w terenie), bądź zdefiniowanie obszaru badań. Realizacja badań (pomiarów). Opracowanie i analiza wyników badań. Opracowanie wniosków. Prace redakcyjne i złożenie maszynopisu pracy inżynierskiej.

Literatura:

1. Kenny P.: Panie Przewodniczący, Panie, Panowie.... Przewodnik po sztuce i technice wystąpień publicznych ułożony specjalnie dla inżynierów i prac. nauki. Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1995.

2. Weiner J.: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wyd. III poprawione i uzupełnione. PWN Warszawa, 1998, 2003.

3. Zaczyński W. P.: Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich. Wyd. „Żak”, Warszawa, 1995.

4. Żółtowski B.: Seminarium dyplomowe. Zasady pisania prac dyplomowych. Wyd. ART., Bydgoszcz, 1997.

5. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

Wiedza

Zna zasady pisania prac naukowych/praca pisemna, egzamin dyplomowy/ IW_P6S_WG17

zna zasady korzystania z różnych źródeł informacji naukowej krajowej i zagranicznej/ praca pisemna, egzamin dyplomowy/ IW_P6S_WG17

zna metody i narzędzia służące opracowaniu, analizie i prezentacji zebranych danych oraz opracowaniu redakcyjnemu tekstu pracy/ praca pisemna, egzamin dyplomowy/ IW_P6S_WG17

Umiejętności

Potrafi samodzielnie zebrać, opracować i zaprezentować dane stanowiące podstawę opracowania naukowego/ praca pisemna, egzamin dyplomowy/IW_P6S_UW07, IW_P6S_UW17, IW_P6S_UK18, IW_P6S_UO19

potrafi korzystać z informacji naukowych prezentowanych w języku polskim i znanych mu językach obcych/ praca pisemna, egzamin dyplomowy/ IW_P6S_UW07, IW_P6S_UW17, IW_P6S_UK18, IW_P6S_UO19

potrafi przygotować się do publicznego wystąpienia z referatem oraz dyskutować na określony temat związany z szerokim spektrum problemów z zakresu inżynierii i gospodarki wodnej/ praca pisemna, egzamin dyplomowy/ IW_P6S_UW07, IW_P6S_UW17, IW_P6S_UK18, IW_P6S_UO19

Kompetencje społeczne

Ma świadomość potrzeby samokształcenia oraz ustawicznego poszerzania wiedzy i umiejętności w dyscyplinie naukowej inżynieria i gospodarka wodna/ egzamin dyplomowy/ IW_P6S_KK01

Metody i kryteria oceniania:

Średnia arytmetyczna z ocen zawartych w recenzjach pracy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)