Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kosztorysowanie robót budowlanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IGW-SI>KOSZRB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kosztorysowanie robót budowlanych
Jednostka: KATEDRA KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA
Grupy: Przedmioty 7 sem. - inżynieria i gospodarka wodna, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Inżynieria i gospodarka wodna

Poziom studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Skrócony opis:

Kurs kosztorysowania robót w inżynierii i gospodarce wodnej przybliża znaczenie kosztorysu w procesie budowlanym. Realizacja przedmiotu ma na celu pozyskanie wiedzy niezbędnej do indywidualnego podejścia w kosztorysowaniu różnego rodzaju robót. Skutkiem kursu jest nabranie odpowiedzialności przez Studenta za oszczędne gospodarowanie środkami podczas prowadzenia robót w inżynierii i gospodarce wodnej.

Pełny opis:

Znaczenie dokumentacji kosztorysowej w procesie inwestycyjnym. Podstawy prawne kosztorysowania. Rodzaje kosztorysów. Układ i zawartość kosztorysu. Metody kosztorysowania. Zasady przedmiarowania robót ziemnych (metody obliczania objętości wykopów) i betonowych. Metody ustalania cen w kosztorysowaniu (metody popytowe, kosztowe, zyskowe i konkurencyjne). Wpływ polityki podatkowej państwa na ustalanie cen robót i materiałów w procesie inwestycyjnym z zakresu inżynierii i gospodarki wodnej. Komputerowe wspomaganie kosztorysowania.

Literatura:

1. Janik G. Elementy marketingu. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Wrocław 2001.

2. Kacprzyk B. Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych. Wydawnictwo Polcen, 2010.

3. Kowalczyk. Z., Zabielski J. Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie. WSiP SA. Warszawa 2005.

4. Praca zbiorowa: Przygotowanie budowy wykonywanej nowoczesnymi technologiami. Poradnik. PZTiTB Warszawa 1998.

5. http://www.remiz.com.pl/

6. http://www.sekocenbud.pl/home/strona-glowna/

7. https://www.youtube.com/watch?v=Nyg8tOUPtN4&list=PLa8QSgpKvcXyYywrd7HrKetqnxdtc_h-j

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

zna przepisy prawne i dokumenty związane z etapami procesu nwestycyjnego; rozumie znaczenie kosztorysu w procesie budowlanym/Wykonanie ćwiczenia, pisemny egzamin/ IW_P6S_WK11

zna układ i zawartość kosztorysu oraz tryby składania zamówień publicznych, warunki kontraktów według zasad FIDIC/Wykonanie ćwiczenia, pisemny egzamin/ IW_P6S_WK11

W zakresie umiejętności

potrafi opracować przedmiar i kosztorys inwestorski dla typowych robót budowlanych, określić kierunki i cele procesu inwestycyjnego; posługiwać się dokumentacją techniczną/Aktywność na zajęciach, wykonanie ćwiczenia, pisemny sprawdzian/ IW_P6S_UW10

umie przygotować założenia do studium wykonalności; planować i organizować pracę indywidualną i w zespole, wykorzystać doświadczenie zdobyte w jednostkach prowadzących działalność w zakresie inżynierii środowiska do realizacji zadań inżynierskich/Aktywność na zajęciach, wykonanie ćwiczenia, pisemny sprawdzian/ IW_P6S_UW10

W zakresie kompetencji społecznych

ma świadomość odpowiedzialności związanej z wykonywanym zawodem i podejmowanymi decyzjami oraz prawidłowo postrzega zasady etyki zawodowej i potrzebę jej przestrzegania przez siebie i innych/ dyskusja, aktywność na zajęciach/IW_P6S_KO02

potrafi współdziałać w grupie/ dyskusja, aktywność na zajęciach/IW_P6S_KO02

ma świadomość znaczenia pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej; rozumie potrzebę dbałości o dorobek i tradycje zawodowe/ dyskusja, aktywność na zajęciach/IW_P6S_KO02

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń 50%, ocena z wykładu 50 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: GRZEGORZ JANIK
Prowadzący grup: MAŁGORZATA DAWID, JAROSŁAW DĄBROWSKI, GRZEGORZ JANIK, PAWEŁ MATYJA, AMADEUSZ WALCZAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: GRZEGORZ JANIK
Prowadzący grup: GRZEGORZ JANIK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: GRZEGORZ JANIK
Prowadzący grup: GRZEGORZ JANIK, RYSZARD POKŁADEK, AMADEUSZ WALCZAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: GRZEGORZ JANIK
Prowadzący grup: GRZEGORZ JANIK, AMADEUSZ WALCZAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TOMASZ KOWALCZYK
Prowadzący grup: TOMASZ KOWALCZYK, WOJCIECH ORZEPOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)