Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

LANDSCAPE MANAGEMENT

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IGP/ZP-SE>ZARZKRAJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: LANDSCAPE MANAGEMENT
Jednostka: INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Gospodarka przestrzenna

Poziom studiów:

II stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

drugi

Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) knowledge of the GIS environment

Osoba do konaktu:

dr inż. Piotr Krajewski prof. uczelni ; piotr.krajewski@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

Znaczenie krajobrazu dla poszczególnych grup społecznych. Klasyfikacje krajobrazów. Podstawy prawne zarządzania i planowania krajobrazu. Audyt krajobrazowy. Metody waloryzacji krajobrazu dla potrzeb planowania przestrzennego. Modele zarządzania krajobrazem w krajach europejskich. Ochrona krajobrazu w dokumentacji planistycznej oraz w ocenach oddziaływania na środowisko. Ocena zmian w krajobrazie. Zarządzanie krajobrazem obszarów miejskich i wiejskich. Podstawowe gatunki drzew i krzewów.

Pełny opis:

Definicja i znaczenie krajobrazu dla różnych grup społecznych, struktura i zasoby krajobrazu. Podstawowe klasyfikacje krajobrazów, przegląd krajobrazów Dolnego Śląska. Przyczyny i skutki powstawania negatywnych zmian w krajobrazie, siły napędowe zmian w krajobrazie, źródła danych o krajobrazie. Podstawy prawne ochrony, zarządzania i planowania krajobrazu, znaczenie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Podstawy prawne funkcjonowania obszarów chroniących krajobraz – ustawa o ochronie przyrody, ustawa o ochronie i opiece nad zabytkami. Znaczenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (tzw. ustawy krajobrazowej), zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania krajobrazem. Zarządzanie krajobrazem w aspekcie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, audyt krajobrazowy. Metoda waloryzacji krajobrazu dla potrzeb opracowania audytu krajobrazowego, zasady wyznaczania krajobrazów priorytetowych. Typologia krajobrazów, przykłady typologii krajobrazów w różnych krajach europejskich. Metody waloryzacji i oceny zmian krajobrazu dla potrzeb planowania przestrzennego. Ochrona krajobrazu w dokumentacji planistycznej oraz w ocenach oddziaływania na środowisko. Ocena zmian w krajobrazie. Zarządzanie krajobrazem obszarów miejskich i wiejskich, funkcje, znaczenie i zasady kształtowania zieleni na obszarach miejskich i wiejskich. Przegląd podstawowych gatunków drzew i krzewów w krajobrazie Polski.

Literatura:

-obowiązkowa:

1.Aktualne akty prawne warunkujące opracowanie audytu krajobrazowego

2.Bajerowski T. (red.), 2007, Ocena i wycena krajobrazu, Wydawnictwo Educaterra, Olsztyn.

3.Solon J., Chmielewski T.J., Myga-Piątek U., Kistowski M., Matuszkiewicz J.M., Myczkowski Z. 2015. Identyfikacja i ocena krajobrazów – metodyka oraz główne założenia. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, p. 200, Warszawa.

4.Europejska Konwencja Krajobrazowa, Council of Europe, Florence 2000.

-uzupełniająca

7. Chmielewski T.J., 2012, Systemy krajobrazowe. Struktura – funkcjonowanie – planowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

8. Krajewski P., 2016, Rola audytu krajobrazowego w kontekście zasad funkcjonowania wybranych obszarów chronionych, Problemy Ekologii Krajobrazu, tom XLIII, s. 63-72.

Efekty uczenia się:

o ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Ma rozszerzoną wiedzę o roli i znaczeniu krajobrazu i zrównoważonego gospodarowania jego zasobami oraz o jego zagrożeniach oraz przyczynach i siłach napędowych jego zmian.

Ma rozszerzoną wiedzę na temat znaczenia krajobrazu oraz konieczności planowania jego zmian w planowaniu przestrzennym jako elementu niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju obszarów wiejskich.

Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy ocenie krajobrazu dla potrzeb gospodarki przestrzennej oraz planowanych inwestycji.

W zakresie umiejętności

Posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) w celu poprawy jakości życia człowieka poprzez określenie zasad prawidłowego gospodarowania krajobrazem w ramach audytu krajobrazowego

Potrafi planować i przeprowadzać analizy, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski w zakresie zarządzania krajobrazem w procesie planowania przestrzennego.

Potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej ochrony i kształtowania środowiska, architektury krajobrazu oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne.

W zakresie kompetencji społecznych

Potrafi prawidłowo zorganizować pracę zespołową. Rozumie istotę lidera grupy. Ma umiejętność komunikowania się ze społeczeństwem i skutecznego przekonywania do przyjętych rozwiązań.

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń 50%, ocena z wykładu 50 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR KRAJEWSKI
Prowadzący grup: PIOTR KRAJEWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: PIOTR KRAJEWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)