Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

STRATEGIC ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IGP/ZP-SE>STROCEN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: STRATEGIC ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT
Jednostka: INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Gospodarka przestrzenna

Poziom studiów:

II stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

drugi

Osoba do konaktu:

dr inż. Małgorzata Świąder; malgorzata.swiader@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

Student w ramach przedmiotu zostanie zapoznany z regulacjami prawnymi (krajowymi i unijnymi) oraz metodami stosowanymi w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko a także z powiązaniami pomiędzy oceną strategiczną a ocenami oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Pozna zasady sporządzania Prognozy dla dokumentów planistycznych, jej poszczególne elementy, sposoby prezentacji danych a także zasady uspołecznienia postępowania w sprawie SOOŚ. Będzie wykorzystywał dane przestrzenne i środowiskowe z różnych źródeł do prognozowania wpływu zamierzeń planistycznych na środowisko.

Pełny opis:

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ) w krajowym systemie ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ). Cele SOOŚ. Powiązania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko z ocenami oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Różnice SOOŚ i OOŚ. Umocowanie SOOŚ w systemie prawnym (krajowym oraz unijnym). Katalog projektów dokumentów wymagających przeprowadzenia SOOŚ. Decyzja o odstąpieniu od przeprowadzenia SOOŚ, uwarunkowania odstąpienia lub określające konieczność przeprowadzenia SOOŚ. Postępowanie administracyjne w sprawie SOOŚ. Prognoza Oddziaływania na Środowisko przykładowych dokumentów planistycznych. Zakres Prognozy Oddziaływania na Środowisko. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko a obszary Natura 2000. Organy właściwe w sprawach opiniowania i uzgadniania SOOŚ. Udział społeczeństwa w postępowaniu SOOŚ. SOOŚ jako zamówienie publiczne (najczęstsze wymagania, koncepcja wykonania prognozy).

Literatura:

1. Bednarek R. (red.) 2012. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko w planowaniu przestrzennym. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych O/ Wielkopolski na zalecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Poznań.

2.Cichocki Z., 2004, Metodyka prognoz oddziaływania na środowisko do projektów strategii i planów zagospodarowania przestrzennego, Wyd. Instytutu Ochrony Środowiska, Warszawa.

3. Instytut Rozwoju Miast, 2002: Podstawy metodyczne podstawy metodyczne sporządzania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla potrzeb planowania dla potrzeb planowania przestrzennego.

4.Kwartalnik „Problemy ocen środowiskowych”, Wydawca: EKO-KONSULT

5. Kistowski M., Pchałek M., 2009, Natura 2000 w planowaniu przestrzennym – rola korytarzy ekologicznych, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, http://www.gdos.gov.pl/app/webroot/files/Materialy-i-publikacje/Podrecznik_-_planowanie_przestrzenne.pdf

6. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227, z późn. zm.)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Zna metody i nowoczesne techniki stosowane do oceny zmian przestrzennych. Zna procedury administracyjne związane z oceną wpływu na środowisko.

Wie, że odpowiedzialność za stan środowiska spoczywa na różnych jednostka organizacyjnych państwa, samorządowych, społecznych oraz osobach prywatnych i instytucjach publicznych.

Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego, procesów zachodzących w środowisku, a także metod i technik stosowanych w ochronie środowiska.

W zakresie umiejętności

Potrafi prognozować i oceniać skutki środowiskowe polityk i planów przestrzenno-rozwojowych.

Prawidłowo interpretuje dane uzyskane za pomocą Geograficznych Systemów Informacyjnych. Podejmuje decyzje w oparciu o wyniki i interpretacje przeprowadzanych analiz.

Wskazuje działania służące ograniczeniu niekorzystnych zmian w środowisku, stosuje racjonalne argumenty popierające zasadność proponowanych działań.

W zakresie kompetencji społecznych

Potrafi prawidłowo zorganizować pracę zespołową.

Ma umiejętności komunikowania się ze społeczeństwem i skutecznego przekonywania do przyjętych rozwiązań planistycznych.

Ma świadomość odpowiedzialności indywidualnej i społecznej za stan środowiska. Proponuje działania służące ograniczeniu ryzyka środowiskowego.

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń 60%, ocena z wykładu 40 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: MAŁGORZATA ŚWIĄDER
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: MAŁGORZATA ŚWIĄDER
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: MAŁGORZATA ŚWIĄDER
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: RENGIN ASLANOGLU
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)