Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

ASSESSMENT AND VALUATION OF ENVIRONMENT

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IGP/ZP-SE>OCEIWY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: ASSESSMENT AND VALUATION OF ENVIRONMENT
Jednostka: INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Gospodarka przestrzenna

Poziom studiów:

II stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

drugi

Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) None.

Osoba do konaktu:

mgr Marta Sylla; marta.sylla@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu poruszana jest tematyka oceny oraz wyceny środowiska. Studenci zapoznają się ze wieloma metodami wyceny środowiska, w tym: metodą wyceny hedonicznej, metodą wyceny warunkowej, metodą kosztu podróży czy analizą kosztów i korzyści, itp. W wyniku realizacji przedmiotu student potrafi zastosować wybraną metodę wyceny oraz potrafi ocenić dostępność danych potrzebnych do wyceny i oceny środowiska.

Pełny opis:

W ramach kursu poruszane są następujące zagadnienia: środowisko jako element w rachunku zysków i strat (element rachunkowości, elementów środowiska (ekosystemów) i proces wyceny ich usług (rewaloryzacji, rewitalizacji, odnowy), środowisko jako element wyceny, wartość środowiska. Metody wyceny środowiska – metoda wyceny hedonicznej, metoda wyceny warunkowej, metoda kosztu podróży, analiza kosztów i korzyści, metoda minimalizacji kosztów, efekty produkcyjne, nakłady prewencyjne i koszty restytucji, kapitał ludzki, metoda deklarowanych preferencji, wyboru warunkowego.

Elementy środowiska podlegające wycenie. Metody, techniki i rodzaje wskaźników wykorzystywanych w ocenie środowiska. Ocena środowiska naturalnego, rolniczego, zurbanizowanego.

Dane w wycenie i ocenie środowiska – typy danych, rodzaje informacji, formy gromadzenia i udostępniania informacji o środowisku,

Literatura:

Obowiązkowa:

[1] Agnieszka Becla, Stanisław Czaja, Anetta Zielińska, Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego, Difin, W-wa 2012.

[2] Józefa Famielec, Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej, PWN W-wa-Kraków 1999.

Uzupełniająca:

[3] Bogusław Fiedor, Stanisław Czaja, Andrzej Graczyk, Zbigniew Jakubczyk (ed.), Podstawy ekonomii środowiska i zasobów natutalnych, C.H. Beck, W-wa 2002.

[4] Zbigniew Piepiora, Ekonomiczne aspekty lokalnej polityki przeciwdziałania skutkom katastrof naturalnych, Zbigniew Piepiora, Kowary 2012.

[5] Zbigniew Piepiora, Wybrane formy pomocy rządu dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie finansowania usuwania skutków klęsk żywiołowych na obszarze Polski, in: Możliwości finansowania rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, (ed.) A. Łuczyszyn, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu No. 31, WSZiF we Wrocławiu, Wrocław 2011, ISBN 978-83-88680-37-3, ISSN 1641-4225, pp. 287-302.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Ma rozszerzoną wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego oraz zasobów naturalnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego i poprawy jakości życia człowieka.

W zakresie umiejętności

Posiada umiejętność rozumienia złożonych zależnościzachodzących w środowisku przyrodniczym. Potrafi korzystać z najnowszych metod badawczych i zastosować je w praktyce w taki sposób, aby poprawiać jakość życia ludności.

W zakresie kompetencji społecznych

Potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki działań planistycznych (polityk, strategii i planów rozwojowych) i potrafi ocenić skutki środowiskowe podejmowanych decyzji.

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń 50%, ocena z wykładu 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ZBIGNIEW PIEPIORA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: MARTA SYLLA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)