Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SURVEYING SERVICE OF CONSTRUCTION INVESTMENTS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IGI-SE>SURVSER
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SURVEYING SERVICE OF CONSTRUCTION INVESTMENTS
Jednostka: INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Geodezja i kartografia

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

czwarty

Wymagania wstępne:

Student ma wiedzę w zakresie geodezyjnych pomiarów szczegółowych I i II, z ćwiczeń terenowych do tych przedmiotów, elektronicznych technik pomiarowych oraz rachunku wyrównawczego.

Osoba do konaktu:

dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski

kazimierz.cmielewski@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu student nauczy się dokonać wyboru metod pomiarów stosowanych w geodezyjnej obsłudze inwestycji oraz wykonać obserwacje geodezyjne (wytyczenia, pomiary inwentaryzacyjne) z zastosowaniem instrumentów geodezyjnych gwarantujących sprawne i odpowiednio dokładne zrealizowanie zadania pomiarowego w świetle obowiązujących przepisów.

Pełny opis:

Zapoznanie się z zasadami realizacji procesu inwestycyjnego, w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji, w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa. Zapoznanie się z treścią mapy wykorzystywanych w procesie inwestycyjnym. Omówienie zasad współpracy geodety z różnymi jednostkami i inwestorami podczas realizacji inwestycji. Prace geodezyjne podczas realizacji obiektów budowlanych i przemysłowych i sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. Obsługa geodezyjna realizacji inwestycji na przykładzie obiektów: transportowych, wysmukłych, mostowych i liniowych. Inwentaryzacja architektoniczna związana z rewitalizacją budowli oraz obszarów zdegradowanych.

Literatura:

1. Bryś H., Przewłocki S. 1998. Geodezyjne metody pomiarów przemieszczeń budowli. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;

2. Czaja J. 1983. Geodezja inżynieryjno – przemysłowa. Zbiór zadań i przykładów. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Kraków;

3. Gocał J. Geodezja Inżynieryjno-przemysłowa, tom1,2 i 3 Wyd. AGH 2001, 2005, 2010;

4. R. Hycner, P. Hanus – „Wykonawstwo geodezyjne” Wydawnictwo Gall, Katowice 2007;

5. Kamieńska-Czyż K., Pękalski M. 1982. Wybrane działy geodezji inżynieryjnej, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa;

6. Lazzarini T. 1979. Geodezyjne pomiary przemieszczeń budowli i ich otoczenia”, Wyd. PPWK Warszawa;

7. Praca zbiorowa pod redakcją F. Roli – „Geodezja inżynieryjno-przemysłowa”, wykłady cz. I, II i III, skrypt AGH Kraków 1985;

8. Praca zbiorowa. 1993-1994. Geodezja Inżynieryjna” t. 1, 2 i 3, Wyd. PPWK, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Student zna przepisy prawne dotyczące prawa geodezyjnego oraz budowlanego.

Student zna teoretyczne i praktyczne zasady przeprowadzania pomiarów realizacyjnych

i inwentaryzacyjnych.

Student zna różne metody pomiarowe stosowane dla realizacji geodezyjnej obsługi inwestycji.

W zakresie umiejętności

Student ma opanowane zasady obsługi precyzyjnego sprzętu geodezyjnego.

Student umie posługiwać się programami geodezyjnymi służącymi do obliczeń oraz wizualizacji danych pozyskanych z pomiarów terenowych.

Student zna zasady sporządzania dokumentacji z realizowanych prac i potrafi przeprowadzić oceny dokładnościowe oraz geometryczne interpretacje uzyskanych wyników pomiarów.

W zakresie kompetencji społecznych

Student posiada świadomość znaczenia poprawnego przygotowania dokumentacji mapowych dla celów projektowych oraz wagi rzetelnego prowadzenia pomiarów związanych z wznoszeniem budowli oraz inwentaryzacją powykonawczą realizowanych obiektów budowlanych.

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń 50%, ocena z wykładu 50 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KAZIMIERZ ĆMIELEWSKI
Prowadzący grup: KAZIMIERZ ĆMIELEWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

During the course the student will learn to make a choice of measurement methods used in surveying investment services and perform surveying observations (stakeout, inventory measurements) using surveying instruments to guarantee efficient and accurate completion of appropriate measuring task under the relevant legislation.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Getting to know the rules of the investment proces, in the field of surveying service of investment in relation to the law. Getting familiar with the maps used in the investment process. Discussion of the principles of cooperation with different units and investors during the investment. Survey works during the execution of buildings and industrial buildings, compiling the geodetic and cartographic documentation. Surveying services of investment on the example of: transport, slender, linear objects and bridges. Architectural inventory of associated with the revitalization of buildings and degraded areas.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Bryś H., Przewłocki S. 1998. Geodezyjne metody pomiarów przemieszczeń budowli. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;

2. Czaja J. 1983. Geodezja inżynieryjno – przemysłowa. Zbiór zadań i przykładów. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Kraków;

3. Gocał J. Geodezja Inżynieryjno-przemysłowa, tom1,2 i 3 Wyd. AGH 2001, 2005, 2010;

4. R. Hycner, P. Hanus – „Wykonawstwo geodezyjne” Wydawnictwo Gall, Katowice 2007;

5. Kamieńska-Czyż K., Pękalski M. 1982. Wybrane działy geodezji inżynieryjnej, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa;

6. Lazzarini T. 1979. Geodezyjne pomiary przemieszczeń budowli i ich otoczenia”, Wyd. PPWK Warszawa;

7. Praca zbiorowa pod redakcją F. Roli – „Geodezja inżynieryjno-przemysłowa”, wykłady cz. I, II i III, skrypt AGH Kraków 1985;

Praca zbiorowa. 1993-1994. Geodezja Inżynieryjna” t. 1, 2 i 3, Wyd. PPWK, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 48 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KAZIMIERZ ĆMIELEWSKI
Prowadzący grup: KAZIMIERZ ĆMIELEWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KAZIMIERZ ĆMIELEWSKI
Prowadzący grup: KAZIMIERZ ĆMIELEWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KAZIMIERZ ĆMIELEWSKI
Prowadzący grup: KAZIMIERZ ĆMIELEWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARTA SYLLA
Prowadzący grup: KAZIMIERZ ĆMIELEWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-03-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: KAZIMIERZ ĆMIELEWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2024-03-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)