Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SATELLITE MISSIONS IN GEODESY

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IGI-SE>SATMISSIONS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SATELLITE MISSIONS IN GEODESY
Jednostka: INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Geodezja i kartografia

Poziom studiów:

II stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

drugi

Wymagania wstępne:

fizyka, satelitarne techniki pomiarowe, zaawansowane metody opracowania obserwacji

Osoba do konaktu:

(tylko po angielsku) mgr inż. Dariusz Strugarek; e-mail: dariusz.strugarek@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

Przedmiot rozwija umiejętności i wiedzę na temat istniejących i planowanych misji satelitarnych do badań geodezyjnych, geofizycznych oraz astronomicznych wraz z wyszczególnieniem instrumentów pomiarowych znajdujących się na satelitach. W ramach przedmiotu naucza się zasad wyznaczania trajektorii ruchu ciał niebieskich w polu ciężkości n-ciał oraz źródeł perturbacji orbit sztucznych satelitów.

Pełny opis:

Przegląd misji satelitarnych do badań geodezyjnych, geofizycznych i astronomicznych, badania pola magnetycznego i grawitacyjnego Ziemi oraz innych ciał niebieskich z wykorzystaniem misji satelitarnych, badania aktywności tektonicznej i wulkanizmu, redukcja obserwacji według konwencji IERS 2010, problem dwóch ciał, wyznaczanie orbity kołowej z dwóch obserwacji, wyznaczanie orbity eliptycznej z trzech obserwacji, wyznaczanie orbity precyzyjnej metodą najmniejszych kwadratów, problem trzech ciał, punkty libracyjne, asysta grawitacyjna, transfer Hohmanna, układy satelitarne w badaniach orbit, dekompozycja Gaussa i Lagrange'a, wpływ spłaszczenia Ziemi na elementy keplerowskie orbit, wpływ harmonicznych wyższego rzędu, rezonans orbitalny, rezonans satelitów geostacjonarnych, rezonans satelitów GPS, modelowanie oporu powietrza, modelowanie wpływu ciśnienia słonecznego na satelity kuliste, modelowania ciśnienia słonecznego na satelity GNSS, model Box-wing, model ROCK, modele CODE, modelowanie albedo oraz promieniowania termicznego Ziemi, efekt Yarkovskiego, efekt Yarkovskiego-Schacha, efekty relatywistyczne.

Literatura:

Beutler G. (2005) Methods of Celestial Mechanics. Tom I i II. Springer Verlag. ISBN 978-3-540-26870-3

European Space Agency – Alpbach: http://www.summerschoolalpbach.at/

Seeber G. (2003) Satellite Geodesy. 2nd completely revised and extended edition. Walter de Gruyter, Berlin, New York.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Student posiada wiedzę na temat istniejących i planowanych misji satelitarnych do badań geodezyjnych, geofizycznych oraz astronomicznych wraz z wyszczególnieniem instrumentów pomiarowych znajdujących się na satelitach.

Student posiada zaawansowaną wiedzę na temat pozyskiwania i analizy parametrów opisujących figurę Ziemi z wykorzystaniem technik geodezyjnych.

W zakresie umiejętności

Student potrafi podać charakterystykę dokładnościową instrumentów do realizacji konkretnego problemu naukowego.

Student potrafi wyznaczyć trajektorię ruchu ciała niebieskiego w polu ciężkości n-ciał oraz zna źródła perturbacji orbit sztucznych satelitów.

W zakresie kompetencji społecznych

Ukończenie przedmiotu pozwala posiąść podstawową wiedzę z zakresu projektowania i planowania misji satelitarnych do badań geodezyjnych i geofizycznych oraz szczegółową wiedzę na temat analizy obserwacji geodezyjnych. Przygotowanie projektu misji satelitarnej wymaga współpracy w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń 100%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF SOŚNICA
Prowadzący grup: DARIUSZ STRUGAREK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF SOŚNICA
Prowadzący grup: DARIUSZ STRUGAREK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)