Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SATELLITE GEODESY

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IGI-SE>SATGEO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SATELLITE GEODESY
Jednostka: INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Geodezja i kartografia

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

piąty

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu geodezji wyższej i układów odniesienia oraz fizyki

Osoba do konaktu:

dr inż. Paweł Hordyniec

pawel.hordyniec@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

Metody i techniki geodezji satelitarnej. Metody określania pozycji punktów na powierzchni Ziemi techniką GPS. Praktyczne zastosowanie metody statycznej GPS do pomiarów sieci geodezyjnych i metody RTK do pomiarów szczegółów sytuacyjnych.

Pełny opis:

Metody obserwacji satelitarnych i kosmicznych – przegląd metod i zastosowania. Ruch sztucznych satelitów Ziemi. Perturbacje. Wyznaczanie orbit. Globalne Nawigacyjne Systemy Satelitarne – GPS, GLONASS, Galileo. Podstawy działania systemów GNSS. Technologie pomiarowe - statyczne i kinematyczne. Wyznaczanie pozycji w czasie rzeczywistym Rola stacji permanentnych GNSS we współczesnej geodezji globalnej, regionalnej i krajowej oraz w badaniach geodynamicznych.

Literatura:

Lamparski J., „Navstar GPS od teorii do praktyki”. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2001;

Januszewski J., Systemy satelitarne GPS, Galileo i inne, PWN, Warszawa, 2006;

Specht C., System GPS, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2007;

Jerzy Rogowski, Magdalena Kłęk, Geodezja satelitarna, Wydawnictwo UWMSC, Warszawa, 2009

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

student po ukończeniu kursu zna metody i techniki geodezji satelitarnej, wie jak określić pozycję punktów na powierzchni Ziemi techniką GNSS

W zakresie umiejętności

umie praktycznie zastosować metodę statyczną GNSS do pomiarów sieci geodezyjnych i metodę RTK do pomiarów szczegółów sytuacyjnych

W zakresie kompetencji społecznych

potrafi współdziałać i pracować w zespole, przyjmując w niej różne role

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga problemy techniczne i prawne z zakresu geodezji satelitarnej

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń 50%, ocena z wykładu 50 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAN KAPŁON
Prowadzący grup: JAN KAPŁON
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Methods and techniques of satellite geodesy. Methods for determining the position of points on the surface of the Earth with GPS technology. Practical application of GPS measurements of the geodetic networks with static method. Real-time methods of GPS survey.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Methods of satellite and space observation for geodesy - overview of methods and applications. Movement of artificial satellites. Perturbations. Determination of orbits. Global Navigation Satellite Systems - GPS, GLONASS, Galileo. Basics of GNSS systems. Measurement technologies - static and kinematic. Determination of the position in real-time. Role of permanent GNSS stations in modern geodesy at global, regional and national level and in geodynamic studies.

Literatura: (tylko po angielsku)

Kleusberg A, Teunissen P. J. G, GPS for Geodesy 2nd edition. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York. 1998.

Hofmann-Wallenhof B., Lichtenegger H., Collins J., GPS Theory and Practice Fifth revised edition. Springer-Verlad Wien New York 2001.

Seeber, Satelitte Geodesy 2nd Edition. Walter de Gruyter Berlin New York 2003.

Strang G., Borre K., Linear Algebra, Geodesy, and GPS. Wellesley Cambridge Press. ISBN-13: 978-0961408862. 1996.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAN KAPŁON
Prowadzący grup: JAN KAPŁON
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAN KAPŁON
Prowadzący grup: JAN KAPŁON
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: DARIUSZ STRUGAREK
Prowadzący grup: DARIUSZ STRUGAREK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TOMASZ HADAŚ
Prowadzący grup: PAWEŁ HORDYNIEC
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TOMASZ HADAŚ
Prowadzący grup: TOMASZ HADAŚ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)