Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PROGRAMMING IN GIS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IGI-SE>PROGRAMMING
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PROGRAMMING IN GIS
Jednostka: INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Geodezja i kartografia

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

szósty

Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na korzystanie z dokumentacji technicznej.

Osoba do konaktu:

Kamil Smolak; kamil.smolak@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne mające na celu przekazanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie rozszerzania funkcjonalności istniejących środowisk typu Desktop GIS.

Studenci zapoznają się z możliwościami programowania w środowiskach QGIS i ArcGIS z wykorzystaniem języka Python. Poznają podstawy tego języka programowania.

Pełny opis:

Podczas zajęć student pozna nowoczesne metody i techniki w zakresie programowania w systemach GIS, w szczególności możliwości tworzenia skryptów, wtyczek i narzędzi geoprzetwarzania w środowiskach QGIS i ArcGIS. Zapozna się z podstawowymi koncepcjami reprezentacji i implementacji danych przestrzennych w tych środowiskach. Pozna możliwości tworzenia graficznego interfejsu użytkownika.

Student pozna również podstawy języka programowania Python z uwzględnieniem technik programowania obiektowego.

Zajęcia praktyczne obejmują wprowadzające ćwiczenia związane z wykorzystaniem języka Python w środowiskach QGIS i ArcGIS ze szczególnym naciskiem na przetwarzanie danych wektorowych i rastrowych.

W ramach zajęć praktycznych student wykona projekt w ramach pracy grupowej, który będzie obejmował przygotowanie wtyczki rozszerzającej funkcjonalności środowiska QGIS. Wtyczka ma mieć charakter praktyczny związany z pozyskaniem, przetwarzaniem lub wizualizacją danych przestrzennych.

Literatura:

Obowiązkowa:

• Dokumentacja techniczna PyQGIS Developer Cookbook - http://docs.qgis.org/latest/en/docs/pyqgis_developer_cookbook/

• Dokumentacja techniczna QGIS API: http://qgis.org/api/

• Dokumentacja techniczna: https://developers.arcgis.com/documentation/

Uzupełniająca:

• M. Goodchild: Geographical Information Systems: Principles, Techniques, Management and Applications. Wiley. 2005.

• R. Olszewski, D. Gotlib, A. Iwaniak: GIS. Obszary zastosowań. Wydawnictwo Naukowe PWN. 2007.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Zna podstawy budowy, działania i możliwości rozszerzania funkcjonalności systemów GIS.

Posiada wiedzę z zakresu niestandardowego pozyskiwania i przetwarzania danych przestrzennych za pomocą skryptowych języków programowania.

W zakresie umiejętności

Potrafi zaimplementować dodatkowe funkcjonalności systemu GIS dostępnego w formie wtyczki lub skryptu, w tym funkcjonalności pozwalające na niestandardowe pozyskiwanie opracowywanie danych przestrzennych.

W zakresie kompetencji społecznych

Potrafi współdziałać z innymi członkami zespołu projektowego.

Rozumie potrzebę stosowania kreatywnych i wariantowych rozwiązań.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z ćwiczeń (60%), ocena z wykładów (40%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAREK STRZELECKI
Prowadzący grup: MAREK STRZELECKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAREK STRZELECKI
Prowadzący grup: KAMIL SMOLAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR GOŁUCH
Prowadzący grup: RADOSŁAW ZAJDEL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: PAWEŁ BOGUSŁAWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-03-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: ADAM MICHALSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2024-03-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)