Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IGI-SE>PHOTO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING
Jednostka: INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Geodezja i kartografia

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

piąty

Wymagania wstępne:

geodezyjne pomiary szczegółowe, rachunek wyrównawczy, fizyka, grafika inżynierska (w szczególności znajomość rzutów, w tym rzutu środkowego)

Osoba do konaktu:

dr hab. inż. Piotr Gołuch; e-mail: piotr.goluch@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

Przedmiot rozwija umiejętności i wiedzę z zakresu zastosowania fotogrametrycznych i teledetekcyjnych metod i technik pomiarowych do rozwiązywania zadań praktycznych dla wybranych obiektów inżynierskich. Student zapoznaje się z podstawami analitycznego, analogowego, ortograficznego i cyfrowego opracowania zdjęć pomiarowych.

Pełny opis:

Definicja fotogrametrii i telelekcji. Wykonywanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych i naziemnych. Projekt lotu fotogrametrycznego. Metody obserwacji i pomiarów na zdjęciach. Podstawy analitycznego i analogowego opracowania stereogramu. Technologie fotogrametryczne. Ortofotomapa. Podstawy fotogrametrii cyfrowej. Podstawy fizyczne teledetekcji. Zależności energetyczne w układzie Słońce – obiekt – urządzenie rejestrujące. Okna atmosferyczne stosowane w teledetekcji. Znaczenie charakterystyk spektralnych obiektów. Cechy obrazu. Metody rejestracji obrazu.

Literatura:

• Bernasik J.: Elementy fotogrametrii i teledetekcji. Wyd. AGH Kraków, 2000.

• Ciołkosz A., Miszalski J., Olędzki J.R.: Interpretacja zdjęć lotniczych. PWN, Warszawa 1986.

• Ciołkosz A., Kęsik A.: Teledetekcja satelitarna. PWN, Warszawa 1989.

• Derenyi E. E.: Photogrammetry: the concepts. University of New Brunswick, 1996.

• Digital Photogrammetry: An Addendum to the Manual of Photogrammetry, ASPRS 1996.

• Kaczyński R., Mroczek S., Sanecki J.: Rozpoznanie obrazowe. Wyd. MON, Warszawa 1982.

• Konecny G.: Geoinformation, remote sensing, photogrammetry and geographical information systems. Taylor & Francis, 2003.

• Kraus K..: Photogrammetry: Geometry from Images and Laser Scans. Walter de Gruyter, Berlin 2007.

• Kurczyński Z., Preuss R.: Podstawy fotogrametrii. Wyd. Polit. Warszawskiej, Warszawa 2000.

• Linsenbarth A.: Satelitarne systemy teledetekcyjne. Wyd. Polit. Warszawskiej, Warszawa 1987.

• Sitek Z.: Fotogrametria ogólna i inżynieryjna. PPWK, Warszawa-Wrocław 1991.

• Sitek Z.: Wprowadzenie do teledetekcji lotniczej i satelitarnej. Wyd. AGH Kraków, 1997.

• Schenk T.: Digital photogrammetry. Volume I. Background, Fundametlas, Automatic Orientation Procedures. The Ohio State University. TerraScience, 1999.

• Schenk T.: Introduction to Photogrammetry. The Ohio State University, 2005.

• Świątkiewicz A.: Fotogrametria. PWN, Warszawa 1983.

• Wójcik S.: Zdjęcia lotnicze. PPWK, Warszawa 1989.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Student posiada podstawową wiedze w zakresie fizyki i optyki, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w elementach i układach instrumentów fotogrametrycznych i fotogrametrycznych systemach pomiarowych;

wie czym jest fotogrametria i teledetekcja; wie jak można określić położenie punktu na powierzchni Ziemi i na zdjęciach pomiarowych; zna instrumenty, techniki i metody fotogrametrycznych pomiarów oraz wie jak przedstawić na mapie powierzchni terenu wraz z obiektami na niej położonymi; ma wiedzę z zakresu fotogrametrycznych pomiarów, matematycznego opracowania pozyskanych wyników oraz ma wiedzę jak opracować mapę na podstawie pomiarów fotogrametrycznych;

zna podstawy teoretyczne fotogrametrii i teledetekcji oraz podstawowe metody, techniki i narzędzia fotogrametryczne stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich.

W zakresie umiejętności

Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu fizyki w praktyce podczas pomiarów wielkości fizycznych i podczas posługiwania się aparaturą i przyrządami pomiarowymi;

potrafi planować i przeprowadzić pomiary fotogrametryczne oraz wykonać niezbędne opracowania analityczne; ma umiejętności praktyczne związane z zastosowaniem zdalnych metod pozyskiwania danych przestrzennych;

ma przygotowanie praktyczne do indywidualnej i zespołowej pracy w rzeczywistych warunkach wykonywania prac geodezyjnych w firmach wykonawstwa i administracji geodezyjnej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa wykonywania tych prac; potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania zadań geodezyjnych o charakterze praktycznym oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia pomiarowe;

W zakresie kompetencji społecznych

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role;

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania;

potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń 50 %, ocena z wykładu 50 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR GOŁUCH
Prowadzący grup: PIOTR GOŁUCH
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Student acquires the basic theoretical knowledge and practical skills associated with photogrammetric methods of metric images measuring. Student knows the applicability of remote sensing methods for spatial data obtaining.

After completing the course the student has basic skills in the use of modern methods of aerial and satellite images elaborating in order to produce maps.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Definition of photogrammetry and remote sensing. Taking photogrammetric aerial and terrestrial photos. The project photogrammetric flight plan. Photos observation and measurement photogrammetric methods. Fundamentals of analytical and analog elaborating of stereogram. Photogrammetric technologies. Orthophotomap. Fundamentals of digital photogrammetry. Physical fundamentals of remote sensing. Depending on the energy in the system: Sun - object - recording device. Absorption Bands and Atmospheric Windows. The spectral characteristics of ground objects. Methods of image registration.

Literatura: (tylko po angielsku)

Bernasik J.: Elementy fotogrametrii i teledetekcji. Wyd. AGH Kraków, 2000.

Ciołkosz A., Miszalski J., Olędzki J.R.: Interpretacja zdjęć lotniczych. PWN, Warszawa 1986.

Ciołkosz A., Kęsik A.: Teledetekcja satelitarna. PWN, Warszawa 1989.

Derenyi E. E.: Photogrammetry: the concepts. University of New Brunswick, 1996.

Digital Photogrammetry: An Addendum to the Manual of Photogrammetry, ASPRS 1996.

Kaczyński R., Mroczek S., Sanecki J.: Rozpoznanie obrazowe. Wyd. MON, Warszawa 1982.

Konecny G.: Geoinformation, remote sensing, photogrammetry and geographical information systems. Taylor & Francis, 2003.

Kraus K..: Photogrammetry: Geometry from Images and Laser Scans. Walter de Gruyter, Berlin 2007.

Kurczyński Z., Preuss R.: Podstawy fotogrametrii. Wyd. Polit. Warszawskiej, Warszawa 2000.

Linsenbarth A.: Satelitarne systemy teledetekcyjne. Wyd. Polit. Warszawskiej, Warszawa 1987.

Sitek Z.: Fotogrametria ogólna i inżynieryjna. PPWK, Warszawa-Wrocław 1991.

Sitek Z.: Wprowadzenie do teledetekcji lotniczej i satelitarnej. Wyd. AGH Kraków, 1997.

Schenk T.: Digital photogrammetry. Volume I. Background, Fundametlas, Automatic Orientation Procedures. The Ohio State University. TerraScience, 1999.

Schenk T.: Introduction to Photogrammetry. The Ohio State University, 2005.

Świątkiewicz A.: Fotogrametria. PWN, Warszawa 1983.

Wójcik S.: Zdjęcia lotnicze. PPWK, Warszawa 1989.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR GOŁUCH
Prowadzący grup: PIOTR GOŁUCH
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR GOŁUCH
Prowadzący grup: PIOTR GOŁUCH
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR GOŁUCH
Prowadzący grup: PIOTR GOŁUCH
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR GOŁUCH
Prowadzący grup: PIOTR GOŁUCH
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR GOŁUCH
Prowadzący grup: PIOTR GOŁUCH
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR GOŁUCH
Prowadzący grup: PIOTR GOŁUCH
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR GOŁUCH
Prowadzący grup: PIOTR GOŁUCH
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)