Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

LASER SCANNING TECHNOLOGY

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IGI-SE>LST
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: LASER SCANNING TECHNOLOGY
Jednostka: INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Geodezja i kartografia

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

piąty

Wymagania wstępne:

geodezyjne pomiary szczegółowe I i II

Osoba do konaktu:

dr hab. inż. Grzegorz Jóźków; e-mail: grzegorz.jozkow@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu prezentowana jest technika skaningu laserowego jako metod pozyskiwania informacji przestrzennej. Oprócz podstaw pomiarowych omawiane są konfiguracje, zasady działania lotniczego i naziemnego skaningu laserowego oraz zasady opracowania danych.

Pełny opis:

Wprowadzenie do technik laserowych, metody pomiaru. Lotniczy skaning laserowy, komponenty systemu. Cechy i właściwości skaningu. Planowanie pomiaru. Kalibracja, georeferencja i łączenie skanów. Źródła błędów w skaningu laserowym. Filtracja i klasyfikacja chmury punktów. Obszary zastosowań i produkty pochodne skaningu laserowego.

Literatura:

Vosselman G., Maas H.-G.: Airborne and Terrestrial Laser Scanning, Whittles Publishing 2010;

Fujii T., Fukuchi T.: Laser Remote Sensing, Taylor & Francis Group 2005;

Shan J., Toth Ch. K.: Topographic Laser Ranging and Scanning - Principles and Processing, Taylor & Francis Group 2009;

Heritage G. L., Large A. R. G.: Laser Scanning for the Environmental Sciences, Blackwell Publishing Ltd. 2009;

Fernandez J.C., Singhania A., Caceres J., Slatton K.C., Starek M, Kumar R.: An Overview of Lidar Point Cloud Processing Software - GEM Center Report No. Rep_2007-12-001, GEM 2007.

ISOK. Podręcznik dla uczestników szkoleń z wykorzystaniem produktów LiDAR. GUGiK 2014 (dostępne on-line)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Zna zasadę działania naziemnych, mobilnych i lotniczych skanerów laserowych; zna procedury wykonywania skaningu laserowego; zna podstawowe metody opracowania (kalibracji, łączenia i georeferencji), filtracji i klasyfikacji danych skaningu; wie jakie standardowe możliwości daje oprogramowanie do przetwarzania chmur punktów; zna podstawowe obszary zastosowań skaningu laserowego; wie jakie produkty tworzone są na podstawie danych skaningu laserowego.

W zakresie umiejętności

Potrafi wykonać naziemny skaning laserowy; potrafi opracować dane naziemnego skaningu laserowego; potrafi sklasyfikować dane lotniczego skaningu laserowego i utworzyć z nich numeryczny model terenu. Potrafi dobrać odpowiedni do zadania pomiarowego sprzęt. Potrafi zaplanować lotniczy skaning laserowy. Potrafi zidentyfikować korzyści wynikające z stosowania skaningu laserowego jako metody pomiaru.

W zakresie kompetencji społecznych

Wykazuje zrozumienie znaczenia postępu technicznego w pomiarach i nowych metod akwizycji danych. Rozumie potrzebę doskonalenia się.

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń 50%, ocena z wykładu 50 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANDRZEJ BORKOWSKI
Prowadzący grup: WOJCIECH DACH, GRZEGORZ JÓŹKÓW
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The laser scanning technology, as a method of spatial data acquisition is presented in the framework of this course. Besides background of measurement principle, the configuration of systems and principle of operations are given both for airborne and terrestrial laser scanning. Moreover, data processing and point cloud exploration are also considered.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Introduction to the laser scanning technologies, measurement methods. Airborne laser scanning, the system components. Features and characteristics of the laser scanning. Planning of the measurements. Calibration, georeferencing and registration. Sources of errors in laser scanning measurements. Filtering and classification of point clouds. Application and products derived from laser scanning.

Literatura: (tylko po angielsku)

Vosselman G., Maas H.-G.: Airborne and Terrestrial Laser Scanning, Whittles Publishing 2010;

Fujii T., Fukuchi T.: Laser Remote Sensing, Taylor & Francis Group 2005;

Shan J., Toth Ch. K.: Topographic Laser Ranging and Scanning - Principles and Processing, Taylor & Francis Group 2009;

Heritage G. L., Large A. R. G.: Laser Scanning for the Environmental Sciences, Blackwell Publishing Ltd. 2009;

Fernandez J.C., Singhania A., Caceres J., Slatton K.C., Starek M, Kumar R.: An Overview of Lidar Point Cloud Processing Software - GEM Center Report No. Rep_2007-12-001, GEM 2007.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: GRZEGORZ JÓŹKÓW
Prowadzący grup: GRZEGORZ JÓŹKÓW
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The laser scanning technology, as a method of spatial data acquisition is presented in the framework of this course. Besides background of measurement principle, the configuration of systems and principle of operations are given both for airborne and terrestrial laser scanning. Moreover, data processing and point cloud exploration are also considered.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Introduction to the laser scanning technologies, measurement methods. Airborne laser scanning, the system components. Features and characteristics of the laser scanning. Planning of the measurements. Calibration, georeferencing and registration. Sources of errors in laser scanning measurements. Filtering and classification of point clouds. Application and products derived from laser scanning.

Literatura: (tylko po angielsku)

Vosselman G., Maas H.-G.: Airborne and Terrestrial Laser Scanning, Whittles Publishing 2010;

Fujii T., Fukuchi T.: Laser Remote Sensing, Taylor & Francis Group 2005;

Shan J., Toth Ch. K.: Topographic Laser Ranging and Scanning - Principles and Processing, Taylor & Francis Group 2009;

Heritage G. L., Large A. R. G.: Laser Scanning for the Environmental Sciences, Blackwell Publishing Ltd. 2009;

Fernandez J.C., Singhania A., Caceres J., Slatton K.C., Starek M, Kumar R.: An Overview of Lidar Point Cloud Processing Software - GEM Center Report No. Rep_2007-12-001, GEM 2007.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANDRZEJ BORKOWSKI
Prowadzący grup: GRZEGORZ JÓŹKÓW
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANDRZEJ BORKOWSKI
Prowadzący grup: GRZEGORZ JÓŹKÓW
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANDRZEJ BORKOWSKI
Prowadzący grup: GRZEGORZ JÓŹKÓW
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: GRZEGORZ JÓŹKÓW
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: GRZEGORZ JÓŹKÓW
Prowadzący grup: GRZEGORZ JÓŹKÓW
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: GRZEGORZ JÓŹKÓW
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)