Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

ENGINEERING GRAPHICS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IGI-SE>GRAPHENG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: ENGINEERING GRAPHICS
Jednostka: INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Geodezja i kartografia

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

pierwszy

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych, przedmiot realizowany na

1 semestrze studiów

Osoba do konaktu:

dr inż. Ewa Walter, e-mail: ewa.walter@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

Na przedmiocie studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw grafiki inżynierskiej poznając zasady wykonywania projektów inżynierskich w formie analogowej i z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Pełny opis:

Rzutowanie równoległe prostokątne na jedną i więcej rzutni. Odwzorowanie punktów, prostych i płaszczyzn, wzajemne zależności między utworami podstawowymi przestrzeni. Projektowanie elementów robót ziemnych z wykorzystaniem rzutu cechowanego. Rzuty Monge’a. Zasady konstruowania rzutu figur płaskich. Zarządzanie oknami rysunkowymi w programie AutoCAD (interfejs użytkownika). Zarządzanie warstwami rysunkowymi (ich tworzenie, usuwanie, modyfikacja). Przygotowanie obszaru roboczego (granice rysunku, skale, skok siatki, itp.). Poznanie narzędzi edycyjnych (wymaż, przedłuż utnij, itp.), współrzędnych punktów (współrzędne bezwzględne, względne, biegunowe), narzędzi rysowania precyzyjnego (tryby stałe i chwilowe lokalizacji). Podstawowe typy wymiarowania (liniowe, szeregowe, do bazy).Wymiarowanie okręgów, łuków, figur. Zasady kalibracji pliku rastrowego. Przetwarzanie informacji stanowiącej treść mapy zasadniczej z postaci analogowej do cyfrowej.

Literatura:

1. Bogaczyk T., Romaszkiewicz-Białas T., 2006: 13 wykładów z geometrii wykreślnej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

2. Grochowski B., 2007: Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

3. Koczyk H., 1998: Geometria wykreślna: metoda Monge’a i aksonometria: teoria i zadania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

4. Maciaszek J., Gawałkiewicz, R., 2007 : Podstawy grafiki inżynierskiej dla studentów geodezji i inżynierii środowiska. Wydano Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne.

5. Otto E., Otto F., 1966: Geometria wykreślna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

6. Potyrała J., Rojek M., Ziemiański A., 2000: Geometria wykreślna. Wydawnictwo AR Wrocław.

7. Czepiel J. AutoCAD : ćwiczenia praktyczne 2D. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.

8. Gorzelańczyk P., Komputerowe wspomaganie grafiki inżynierskiej. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica, 2014

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

1. Posiada elementarną wiedzę o przestrzeni i elementach z nią związanych tj. punktach, prostych, figurach i płaszczyznach;

2. Zna zasady rzutowania elementów przestrzeni w rysunku płaskim (na kartce papieru ),

3. Zna specyfikę wykonywania projektów

w programie AutoCAD.

W zakresie umiejętności

1. Potrafi używać technik inżynierskich odwzorowania przestrzeni przy tworzeniu projektów; potrafi wykorzystać zasady rzutu cechowanego do projektowania elementów robót ziemnych;

2. Opanowuje umiejętność przestrzennego widzenia;

3. Potrafi wykonywać dokumentację techniczną w wersji cyfrowej w dwuwymiarowym komputerowym środowisku graficznym AutoCADa.

W zakresie kompetencji społecznych

1. Rozumie potrzebę opanowywania umiejętności przestrzennego widzenia do rozwiązywania zadań inżynierskich;

2. Wykazuje zrozumienie dla potrzeby komputerowego wspomagania projektowania inżynierskiego na późniejszych latach studiów oraz w praktyce zawodowej;

3. Ma świadomość poprawy efektywności pracy poprzez wykorzystanie narzędzi informatycznych służących do realizacji prac geodezyjno-kartograficznych.

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń 100% tj. 50% z geometrii wykreślnej i 50% z komputerowego wspomagania grafiki inżynierskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: EWA BURSZTA-ADAMIAK
Prowadzący grup: EWA BURSZTA-ADAMIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

During courses students will acquire knowledge and skills in the basics of engineering graphics, learning the rules for the implementation of engineering projects in analog as also in digital forms by means of application of computer tools.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Parallel rectangular projection on one or more viewports. Projection of points, lines and planes, connections between fundamental elements in space. Design elements of earthworks using marking projection. Monge’a projection. The rules for constructing of flat figures on projection.

Management of windows in AutoCAD (the user interface). Layers management of drawings (their creation, deletion, modification). Preparation of the working area (drawing borders, scale, grid, etc.). Learning about editing tools (erase, extend, cut , etc.), the coordinates (absolute coordinates, relative, polar), precise drawing tools (modes of the permanent and temporary location). Basic types of dimension (linear, serial, database). Dimensioning of circles, arcs, drawings. Raster map calibration. The processing of information contained at the analog map to digital version.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Bogaczyk T., Romaszkiewicz-Białas T., 2006: 13 wykładów z geometrii wykreślnej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

2. Grochowski B., 2007: Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

3. Maciaszek J., Gawałkiewicz, R., 2007 : Podstawy grafiki inżynierskiej dla studentów geodezji i inżynierii środowiska. Wydano Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne.

4. Otto E., Otto F., 1966: Geometria wykreślna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

5. Potyrała J., Rojek M., Ziemiański A., 2000: Geometria wykreślna. Wydawnictwo AR Wrocław.

6. Hawk M.C., 1962: Theory and problems of descriptive geometry. Schaum’s Outline Series. McGraw-Hill Book Company, New York.

7. Pare, E.G.; Loving, Robert Olin; Hill, Ivan L.; Pare, R.C., 1996: Descriptive geometry 9th edition. Peachpit Press.

8. Czepiel J. AutoCAD : ćwiczenia praktyczne 2D. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.

9. Onstott S. AutoCAD 2016 and AutoCAD LT 2016 Essentials: Autodesk Official Press 1st Edition.Sybex

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: EWA BURSZTA-ADAMIAK, EWA WALTER
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: EWA BURSZTA-ADAMIAK, EWA WALTER
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: EWA BURSZTA-ADAMIAK, EWA WALTER
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: EWA BURSZTA-ADAMIAK, EWA WALTER
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: EWA BURSZTA-ADAMIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)