Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SPATIAL INFORMATION SYSTEMS I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IGI-SE>GISI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SPATIAL INFORMATION SYSTEMS I
Jednostka: INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Geodezja i kartografia

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

trzeci

Wymagania wstępne:

Technologia informacyjna

Osoba do konaktu:

dr inż. Adam Michalski; adam.michalski@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

W trakcie wykładów studenci poznają podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu pozyskiwania, analizy oraz wizualizacji danych przestrzennych. Podczas ćwiczeń wykonywanych przy komputerze wykonują wyżej wymienione zadania w wybranym systemie GIS.

Pełny opis:

Modele danych przestrzennych – wektorowy i rastrowy. Bazy danych, indeksowanie przestrzenne. SQL. Zastosowania SIP. Formaty danych używane w SIP. Diagram klas UML. Normy , podstawy prawne SIP. Podstawowe informacje o infrastrukturze danych przestrzennych. Polskie zasoby danych przestrzennych w formie cyfrowej. Numeryczny model terenu. Metody interpolacji danych przestrzennych. Narzędzia analizy danych w modelu wektorowym. Narzędzia analizy danych w modelu rastrowym.

Literatura:

Longley P., Goodchild M., Maguire D., Rhind D.: GIS. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa, 2007;

2. Praca zbiorowa, Geomatyka w Lasach Państwowych cz I (2010) oraz cz II (2013), Centrum Informacyjne Lasów Państwowych

3. Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R.: GIS. Obszary zastosowań, PWN, Warszawa, 2007;

4. Bielecka E., Maj K.: Systemy informacji przestrzennej. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2009.

5. Urbański J.: GIS w badaniach przyrodniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, 2008.

6. YouTube – Geospatial revolution

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Student zna podstawowe pojęcia dotyczące danych przestrzennych i ich reprezentacji w modelu wektorowym i rastrowym;

zna podstawy baz danych; potrafi wymienić i krótko opisać powszechnie dostępne zasoby cyfrowych danych przestrzennych w Polsce;

potrafi opisać podstawowe narzędzia analizy danych przestrzennych.

W zakresie umiejętności

Student zna podstawy obsługi wybranego oprogramowania SIP;

potrafi skalibrować raster; umie utworzyć zadaną strukturę klas obiektów; potrafi tworzyć i edytować obiekty na mapie; potrafi dokonać złączenia danych opisowych (atrybutowych) z obiektami na mapie;

przeprowadza proste analizy przestrzenne na danych.

W zakresie kompetencji społecznych

Student ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane w zespole zadania.

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń 50% (konieczne jest zaliczenie projektu grupowego), ocena z wykładu 50 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA KOPAŃCZYK, PRZEMYSŁAW TYMKÓW
Prowadzący grup: KATARZYNA KOPAŃCZYK, PRZEMYSŁAW TYMKÓW
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

During the lectures, students learn the basic knowledge in the field of collection, analysis and visualization of spatial data. During the classes students exercise mentioned above tasks in selected GIS software.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Spatial data models - vector and raster. Database. SQL. Applications of GIS. Data formats used in GIS (GML et al.). UML class diagram. Standards, the legal basis for GIS. Basic information about spatial data infrastructure. Polish resources of spatial data in digital form. Digital terrain model. Spatial data interpolation methods. Tools for data analysis in the model vector. Tools for data analysis in raster model.

Literatura: (tylko po angielsku)

. Longley P., Goodchild M., Maguire D., Rhind D.: GIS. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa, 2007;

2. Praca zbiorowa, Geomatyka w Lasach Państwowych cz I (2010) oraz cz II (2013), Centrum Informacyjne Lasów Państwowych

3. Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R.: GIS. Obszary zastosowań, PWN, Warszawa, 2007;

4. Bielecka E., Maj K.: Systemy informacji przestrzennej. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2009.

5. Urbański J.: GIS w badaniach przyrodniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, 2008.

6. YouTube – Geospatial revolution

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA KOPAŃCZYK, PRZEMYSŁAW TYMKÓW
Prowadzący grup: KATARZYNA KOPAŃCZYK, PRZEMYSŁAW TYMKÓW
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

During the lectures, students learn the basic knowledge in the field of collection, analysis and visualization of spatial data. During the classes students exercise mentioned above tasks in selected GIS software.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Spatial data models - vector and raster. Database. SQL. Applications of GIS. Data formats used in GIS (GML et al.). UML class diagram. Standards, the legal basis for GIS. Basic information about spatial data infrastructure. Polish resources of spatial data in digital form. Digital terrain model. Spatial data interpolation methods. Tools for data analysis in the model vector. Tools for data analysis in raster model.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Longley P., Goodchild M., Maguire D., Rhind D.: GIS. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa, 2007;

2. Praca zbiorowa, Geomatyka w Lasach Państwowych cz I (2010) oraz cz II (2013), Centrum Informacyjne Lasów Państwowych

3. Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R.: GIS. Obszary zastosowań, PWN, Warszawa, 2007;

4. Bielecka E., Maj K.: Systemy informacji przestrzennej. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2009.

5. Urbański J.: GIS w badaniach przyrodniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, 2008.

6. YouTube – Geospatial revolution

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAYA BLAGOEVA ILIEVA
Prowadzący grup: MAYA BLAGOEVA ILIEVA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAYA BLAGOEVA ILIEVA
Prowadzący grup: MAYA BLAGOEVA ILIEVA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAYA BLAGOEVA ILIEVA
Prowadzący grup: MAYA BLAGOEVA ILIEVA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAYA BLAGOEVA ILIEVA
Prowadzący grup: MAYA BLAGOEVA ILIEVA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAYA BLAGOEVA ILIEVA
Prowadzący grup: ADAM MICHALSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAYA BLAGOEVA ILIEVA
Prowadzący grup: ADAM MICHALSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)