Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

GEODETIC REFERENCE FRAMES

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IGI-SE>GEOREFFR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: GEODETIC REFERENCE FRAMES
Jednostka: INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Geodezja i kartografia

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

czwarty

Wymagania wstępne:

Opanowany materiał z zakresu pomiarów szczegółów terenowych, analizy matematycznej i algebry liniowej, w tym umiejętność wykonywania obliczeń macierzowych oraz rozwiązywania równań różniczkowych.

Osoba do konaktu:

(tylko po angielsku) dr inż. Dariusz Strugarek; e-mail: dariusz.stugarek@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

Przedmiot rozwija umiejętności i kompetencje posługiwania się systemami odniesienia i układami współrzędnych stosowanymi w geodezji, geodynamice, geodezji satelitarnej i astronomii oraz wykonywania transformacji między układami. Nauczane są podstawy matematyczne obliczeń na kuli i elipsoidzie, odwzorowań kartograficznych, zasady wykonywania pomiarów geodezyjnych na dużych obszarach, klasyfikacja osnów geodezyjnych oraz metody pozyskiwania, interpretacji oraz wykorzystywania danych znajdujących się w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej.

Pełny opis:

Geometria kuli i elipsoidy. Geodezyjna elipsoida odniesienia: kształt Ziemi, geometria kuli ziemskiej, elipsoida geocentryczna GRS80, elipsoidy niegeocentryczne, geometria różniczkowa elipsoidy, długość łuku południka i równoleżnika, linia geodezyjna i wzajemne przekroje normalne, przenoszenie współrzędnych. Transformacje pomiędzy układami geograficznymi, geodezyjnymi, prostokątnymi i biegunowymi na kuli i elipsoidzie. Niebieskie i ziemskie systemy i układy odniesienia: barycentryczny niebieski system odniesienia BCRS, geocentryczny niebieski system odniesienia GCRS, niebieski pośredni system odniesienia CIRS, Ziemski pośredni system odniesienia TIRS, międzynarodowy ziemski system odniesienia ITRS, międzynarodowy ziemski układ odniesienia ITRF, europejski ziemski układ odniesienia ETRF, krajowy system ASG-EUPOS, geodezyjny system odniesienia GRS80, światowy system geodezyjny WGS84. Techniki obserwacyjne stosowane do definicji układu ITRF. Zasady warunkowania sieci geodezyjnych. Globalne parametry geodezyjne opisujące figurę Ziemi. Odwzorowania kartograficzne: klasyfikacja odwzorowań: geometryczna i analityczna, zniekształcenia odwzorowawcze, I i II prawo Tissota, odwzorowania Gaussa-Krügera i Lamberta. Państwowy system odniesień przestrzennych: układy odniesienia trójwymiarowe PL-ETRF2000 i PL-ETRF89 oraz wysokościowe PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH, układ współrzędnych geocentrycznych kartezjańskich XYZ i geocentrycznych geodezyjnych GRS80h oraz geodezyjnych GRS80H, układy współrzędnych płaskich prostokątnych PL-LAEA, PL-LCC, PL-UTM, PL-1992 i PL-2000, 1965, GUGIK80 i 1942, przeliczanie współrzędnych między układami. Układy pomiarowe horyzontalne: układ astronomiczny, geodezyjny i tachimetryczny, redukcja obserwacji kątowych i liniowych na elipsoidę odniesienia. Rachuba czasu, teoria ruchu obrotowego Ziemi. Osnowy geodezyjne, magnetyczne i grawimetryczne: klasyfikacja, znaki punktów, numeracja punktów, opis topograficzny punktu, zasady ogólne zakładania osnów, podstawowa pozioma osnowa geodezyjna, szczegółowa pozioma osnowa geodezyjna, podstawowa wysokościowa osnowa geodezyjna, szczegółowa wysokościowa osnowa geodezyjna, osnowa wielofunkcyjna, osnowy pomiarowe i realizacyjne.

Literatura:

Czarnecki K. (1994) Geodezja współczesna w zarysie. Wiedza i Życie, Warszawa.

Geodezja Wyższa i Astronomia Geodezyjna (1981). Praca zbiorowa pod red. R.Hlibowickiego, PWN Warszawa-Wrocław.

Osada E. (2014) Geodezyjne układy odniesienia. UxLan Wrocław.

Osada E. Osnowy geodezyjne. UxLan Wrocław.

Plag H.P., Pearlman M. (Ed.), (2009) Global Geodetic Observing System. Springer.

Torge W., Muller J. (2012) Geodesy. DE GRUYTER.

Rozporządzenie RM w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 14.11.2012, poz. 1247) ,

Rozporządzenie MAiC w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 352),

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Student posiada wiedzę na temat ziemskich i niebieskich systemów i układów odniesień przestrzennych

Student zna klasyfikację i metody zakładania osnów geodezyjnych

Student posiada wiedzę na temat zniekształceń odwzorowawczych oraz charakterystyki odwzorowań kartograficznych

W zakresie umiejętności

Student potrafi wykonać transformację pomiędzy różnymi układami odniesienia.

Student potrafi dobrać odpowiednią technikę obserwacyjną do założenia osnowy lub układu odpowiedniej kategorii.

Student potrafi dobrać i wyprowadzić odpowiednie odwzorowanie kartograficzne w zależności od potrzeb i celu mapy.

W zakresie kompetencji społecznych

Student potrafi aktywnie uczestniczyć w zajęciach poprzez zarówno samodzielne rozwiązywania zadań, jak i rozwiązywanie problemów w grupie oraz podczas wykonywania pomiarów terenowych w sekcjach.

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń 60%, ocena z egzaminu pisemnego 30 %, ocena z egzaminu ustnego 10%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF SOŚNICA
Prowadzący grup: TOMASZ HADAŚ, KRZYSZTOF SOŚNICA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF SOŚNICA
Prowadzący grup: JAN KAPŁON, KRZYSZTOF SOŚNICA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Students should acquire theoretical and practical knowledge related to geodetic reference systems and their realizations.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Geodetic reference systems, geodetic reference frames, geodetic datum. International Celestial Reference System and Frame (ICRS, ICRF), International Terrestrial Reference System and Frame (ITRS, ITRF), European terrestrial reference system and frame (ETRS and ETRF). IERS Conventions 2010. Transformation between the International Terrestrial Reference System and the Geocentric Celestial Reference System. Techniques of satellite and space geodesy for the realization of ITRS/ITRF. Local reference system and frames in Poland. Control points as a practical realization of reference systems. Displacement of reference points. Rotation of the Earth. Tidal variations in the Earth's rotation. General relativistic models for space-time coordinates and equations of motion. General relativistic models for propagation. Coordinate systems on the ellipsoid. The geometric parameters of ellipsoids. Normal cross-sections of the ellipsoid. Determination of ellipsoid parameters (classical methods). Geodetic line. Relations between ellipsoidal and Cartesian coordinates. Definitions and classification of cartographical projections used in geodesy. Distortions of cartographical projections.

Literatura: (tylko po angielsku)

Plag H.P., Pearlman M. (Ed.), (2009) Global Geodetic Observing System. Springer.

Torge W., Muller J. (2012) Geodesy. DE GRUYTER.

IERS Conventions (2010). Gérard Petit and Brian Luzum (eds.) IERS Technical Note No. 36.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF SOŚNICA
Prowadzący grup: GRZEGORZ BURY
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF SOŚNICA
Prowadzący grup: GRZEGORZ BURY
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR GOŁUCH, KRZYSZTOF SOŚNICA
Prowadzący grup: DARIUSZ STRUGAREK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: GRZEGORZ BURY
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-03-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: DARIUSZ STRUGAREK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2024-03-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)