Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

ENGINEERING SURVEYING

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IGI-SE>ENGSURV
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: ENGINEERING SURVEYING
Jednostka: INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Geodezja i kartografia

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

szósty

Wymagania wstępne:

Student ma wiedzę w zakresie geodezyjnych pomiarów szczegółowych I i II, z ćwiczeń terenowych do tych przedmiotów, elektronicznych technik pomiarowych oraz rachunku wyrównawczego.

Osoba do konaktu:

(tylko po angielsku) dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski; e-mail: kazimierz.cmielewski@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

Przedmiot pozwala zapoznać się z geodezyjnymi technikami pomiarowymi dla wybranych obiektów inżynierskich oraz rozwija umiejętność zastosowania różnych geodezyjnych metod pomiarowych do rozwiązywania zadań praktycznych z zakresu pomiarów realizacyjnych. W ramach przedmiotu student zapoznaje się z: metodami pomiarów przemieszczeń , ogólnymi zasadami pomiarów cieków, zbiorników wodnych, tras drogowych, tras kolejowych oraz sieci uzbrojenia terenu.

Pełny opis:

Metody pomiarów deformacji zapór wodnych, obiektów wydłużonych i wysmukłych. Badania przemieszczeń poziomych i pionowych budowli ich otoczenia. Geodezyjne opracowanie szkicu dokumentacyjnego i szkiców tyczenia obiektów inżynierskich: budynki i sieci uzbrojenia podziemnego. Pomiary inwentaryzacyjne wybranych obiektów inżynierskich: tory podsuwnicowe i kolejowe, pochylnie, masywne budowle wieżowe, budowle wodne i kolejowe. Pomiary przekrojów podłużnych oraz poprzecznych tras wodnych. Tyczenie tras komunikacyjnych. Opracowanie projektu regulacji toru podsuwnicowego.

Literatura:

1. Bryś H., Przewłocki S. 1998. Geodezyjne metody pomiarów przemieszczeń budowli. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;

2. Czaja J. 1983. Geodezja inżynieryjno – przemysłowa. Zbiór zadań i przykładów. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Kraków;

3. Gocał J. Geodezja Inżynieryjno-przemysłowa, tom1, Wyd. AGH 2001,

4. Gocał J. Geodezja Inżynieryjno-przemysłowa, tom2, Wyd. AGH 2005,

5. Gocał J. Geodezja Inżynieryjno-przemysłowa, tom3, Wyd. AGH 2010,

6. Kamieńska-Czyż K., Pękalski M. 1982. Wybrane działy geodezji inżynieryjnej, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa;

7. Lazzarini T. 1979. Geodezyjne pomiary przemieszczeń budowli i ich otoczenia”, Wyd. PPWK Warszawa;

8. Praca zbiorowa. 1993-1994. Geodezja Inżynieryjna” t. 1, 2 i 3, Wyd. PPWK, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Student zna procedury pomiaru typowych obiektów inżynierskich w stopniu podstawowym oraz metody opracowywanie ich wyników.

Zna podstawowe pojęcia z zakresu budownictwa ogólnego i przemysłowego pozwalające na porozumienie ze służbami technicznymi i użytkownikami obiektów inżynierskich.

W zakresie umiejętności

Student potrafi wykonać specjalistyczne pomiary geodezyjne oraz opracować ich wyniki wraz z interpretacją.

Student potrafi dobrać metody i instrumenty pomiarowe do właściwego wykonania obserwacji na obiektach inżynierskich, takich jak: zapory wodne, mury oporowe, maszty kominy, wieże, tory dźwignicowe i kolejowe, pochylnie, budowle wodne i kolejowe.

Student potrafi na podstawie wykonanych pomiarów wykonać przekrój podłużny oraz poprzeczny tras wodnych oraz opracować projekt regulacji toru podsuwnicowego.

W zakresie kompetencji społecznych

Student ma świadomość ważności i rozumie poza techniczne aspekty i skutki działalności geodezyjnej na środowisko.

Student rozumie potrzebę doskonalenia niezbędną do obsługi geodezyjnej nowych technologii budowlanych.

Student potrafi pracować i współdziałać z innymi służbami technicznymi. Potrafi współdziałać w zespole geodezyjnym i przyjmować w nim różne role.

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń 50%, ocena z wykładu 50 %

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KAZIMIERZ ĆMIELEWSKI
Prowadzący grup: KAZIMIERZ ĆMIELEWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Subject allows to learn the geodetic measuring techniques for selected engineering objects and develop the ability to use different geodetic measurement methods to solve practical tasks in the field. As part of the course the student is acquainted with: methods of displacement measurements, the general principles of streams, reservoirs, road routes, rail routes and network utilities measurements.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Methods of measuring deformation of dams, extended facilities and slender objects. Research of horizontal and vertical displacement of structures and their surroundings. Elaboration of a geodetic draft documentation and stakeout sketches of engineering objects and underground utilities. After construction inventory measurements of selected engineering objects: crane tracks and stations, ramps, massive tower structures, water structures and railways. Measurements of longitudinal and transverse waterways sections. Staking out routes. Drafting crane track regulations plan.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Bryś H., Przewłocki S. 1998. Geodezyjne metody pomiarów przemieszczeń budowli. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;

2. Czaja J. 1983. Geodezja inżynieryjno – przemysłowa. Zbiór zadań i przykładów. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Kraków;

3. Gocał J. Geodezja Inżynieryjno-przemysłowa, tom1, Wyd. AGH 2001,

4. Gocał J. Geodezja Inżynieryjno-przemysłowa, tom2, Wyd. AGH 2005,

5. Gocał J. Geodezja Inżynieryjno-przemysłowa, tom3, Wyd. AGH 2010,

6. Kamieńska-Czyż K., Pękalski M. 1982. Wybrane działy geodezji inżynieryjnej, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa;

7. Lazzarini T. 1979. Geodezyjne pomiary przemieszczeń budowli i ich otoczenia”, Wyd. PPWK Warszawa;

8. Praca zbiorowa. 1993-1994. Geodezja Inżynieryjna” t. 1, 2 i 3, Wyd. PPWK, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KAZIMIERZ ĆMIELEWSKI
Prowadzący grup: KAZIMIERZ ĆMIELEWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KAZIMIERZ ĆMIELEWSKI
Prowadzący grup: KAZIMIERZ ĆMIELEWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KAZIMIERZ ĆMIELEWSKI
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KAZIMIERZ ĆMIELEWSKI, PIOTR GOŁUCH
Prowadzący grup: KAZIMIERZ ĆMIELEWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: KAZIMIERZ ĆMIELEWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-03-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: KAZIMIERZ ĆMIELEWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2024-03-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)