Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

DIGITAL PHOTOGRAMMETRY

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IGI-SE>DIGPHOTO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: DIGITAL PHOTOGRAMMETRY
Jednostka: INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Geodezja i kartografia

Poziom studiów:

II stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

drugi

Wymagania wstępne:

fotogrametria i teledetekcja (na poziomie inżynierskim)

Osoba do konaktu:

dr hab. inż. Piotr Gołuch; e-mail: piotr.goluch@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu student pozna zasady opracowania bloku zdjęć na fotogrametrycznej stacji cyfrowej ImageStation

Po zakończonym kursie student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie opracowania zdjęć pomiarowych metodami fotogrametrii cyfrowej. Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych fotogrametrii.

Pełny opis:

Skanery fotogrametryczne. Fotogrametryczne cyfrowe kamery pomiarowe. Fotogrametryczne stacje cyfrowe. Główne kierunki automatyzacji procesów fotogrametrycznych. Pozyskiwanie NMT różnymi technikami ze zdjęć (fotogrametryczne techniki pomiarowe, dokładność zbudowanego NMT). Cyfrowe przetwarzanie ortofotograficzne – ortofotomapa. Tworzenie obrazów znormalizowanych – geometria epipolarna. Dopasowanie obrazów –matching.

Literatura:

• Butowtt J., Kaczyński R.: Fotogrametria. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2003.

• Digital Photogrammetry: An Addendum to the Manual of Photogrammetry, ASPRS 1996.

• Konecny G.: Geoinformation, remote sensing, photogrammetry and geographical information systems. Taylor & Francis, 2003.

• Kraus K..: Photogrammetry: Geometry from Images and Laser Scans. Walter de Gruyter, Berlin 2007.

• Schenk A.: Digital photogrammetry. Volume I. Background, Fundametlas, Automatic Orientation Procedures. The Ohio State University. TerraScience, 1999.

• Publikacje w Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji,

• Publikacje w International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing oraz OEEPE Offical Publication.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Student ma wiedzę z zakresu metod pozyskiwania, przechowywania i przetwarzania obrazów cyfrowych;

ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie opracowania zdjęć pomiarowych metodami fotogrametrii cyfrowej; zna terminologię fotogrametryczną; orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych fotogrametrii;

ma ugruntowaną fotogrametryczną wiedzę i wie jaki jest związek fotogrametrii z geodezją gospodarczą.

W zakresie umiejętności

Student potrafi wykonać zaawansowane przekształcenia obrazów cyfrowych w oparciu o narzędzia dostępne w pakietach oprogramowania stosowanych w fotogrametrii, teledetekcji, GIS, geodezji i kartografii;

potrafi opracować blok zdjęć w środowisku ImageStation; posiada umiejętności praktyczne w zakresie wykorzystania cyfrowych metod opracowywania zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych; potrafi interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski;

potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki, dyscyplin naukowych i specjalności związanych z fotogrametrią i geodezją oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne.

W zakresie kompetencji społecznych

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń 50 %, ocena z wykładu 50 %

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR GOŁUCH
Prowadzący grup: PIOTR GOŁUCH
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

During the course students increases knowledge and practical skills about the digital photogrammetric methods of measuring of images. Student is able to elaborate a block of images in an ImageStation Digital Photogrammetric WorkStation (knows how to carry out aerotriangulation, to obtain data for digital terrain model and generate the digital orthophotomap).

After passing the course, the students are be able to use of digital methods of preparation of aerial photographs.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Photogrammetric scanners. Photogrammetric digital camera. Digital Photogrammetric WorkStations. The main directions of the automation of photogrammetric process . Generation of DTM from photographs (photogrammetry measurement techniques: manually, semi-automatic, automatic methods , the accuracy of the DTM). Airborne laser scanning as applied to building of DTM. Digital orthophotograpic processing - orthophotomap. Creating epipolar images. Image matching techniques: Area Base Matching, Feature Base Matching.

Literatura: (tylko po angielsku)

• Butowtt J., Kaczyński R.: Fotogrametria. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2003.

• Digital Photogrammetry: An Addendum to the Manual of Photogrammetry, ASPRS 1996.

• Konecny G.: Geoinformation, remote sensing, photogrammetry and geographical information systems. Taylor & Francis, 2003.

• Kraus K..: Photogrammetry: Geometry from Images and Laser Scans. Walter de Gruyter, Berlin 2007.

• Schenk A.: Digital photogrammetry. Volume I. Background, Fundametlas, Automatic Orientation Procedures. The Ohio State University. TerraScience, 1999.

• Publikacje w Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji,

• Publikacje w International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing oraz OEEPE Offical Publication.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR GOŁUCH
Prowadzący grup: PIOTR GOŁUCH
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR GOŁUCH
Prowadzący grup: PIOTR GOŁUCH
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: PIOTR GOŁUCH
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR GOŁUCH
Prowadzący grup: PIOTR GOŁUCH
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR GOŁUCH
Prowadzący grup: PIOTR GOŁUCH
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR GOŁUCH
Prowadzący grup: PIOTR GOŁUCH
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR GOŁUCH
Prowadzący grup: PIOTR GOŁUCH
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)