Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

BASICS OF GEOLOGY, GEOMORPHOLOGY AND SOIL SCIENCE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IGI-SE>BGEOLSOIL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: BASICS OF GEOLOGY, GEOMORPHOLOGY AND SOIL SCIENCE
Jednostka: INSTYTUT NAUK O GLEBIE, ŻYWIENIA ROŚLIN I OCHRONY ŚRODOWISKA
Grupy:
Przedmioty 1 sem. - geodezja i kartografia - erazmus
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Geodezja i kartografia

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

pierwszy

Wymagania wstępne:

brak

Osoba do konaktu:

dr Rafał Tyszka

rafal.tyszka@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

Wprowadzenie do znajomości procesów kształtujących budowę geologiczną oraz ukształtowanie powierzchni ziemi (formy morfologiczne) ze szczególnym uwzględnieniem form i utworów polodowcowych, które mają największy wpływ na właściwości, wartość i produktywność gleb oraz ich przestrzenne zróżnicowanie. Przygotowanie do gleboznawczej klasyfikacji i kartografii gruntów rolnych i leśnych.

Pełny opis:

Budowa ziemi. Siły endogeniczne i egzogeniczne kształtujące rzeźbę powierzchni ziemi. Formy morfologiczne rzeźby terenu. Najważniejsze minerały i skały. Procesy i produkty wietrzenia skał. Rola budowy geologicznej, klimatu, morfologii terenu i organizmów żywych w powstawaniu i przeobrażeniu gleb. Fizyczne, wodne i chemiczne właściwości gleb. Żyzność i produktywność gleb. Erozja gleb i zapobieganie erozji. Systematyka gleb Polski. Podstawy klasyfikacji bonitacyjnej gruntów rolnych i leśnych. Elementy kartografii gleb.

Literatura:

1. Mizerski W.: Geologia dynamiczna dla geografów. PWN, Warszawa, 2000.

2. Migoń P.: Geomorfologia. PWN, Warszawa, 2006.

3. Mocek A. (red.). Gleboznawstwo. PWN, Warszawa, 2015.

4. Drozd J., Licznar M., Licznar S. E., Weber J.: Gleboznawstwo z elementami mineralogii i petrografii. UP Wrocław, 2007.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę w zakresie budowy Ziemi, ukształtowania jej powierzchni oraz naturalnych i antropogenicznych czynników kształtujących produktywność gleb

W zakresie umiejętności

Potrafi rozpoznać najważniejsze rodzaje skał magmowych, metamorficznych i osadowych; potrafi rozpoznać najważniejsze typy gleb Polski i ustalić ich wartość użytkową (klasę bonitacyjną); zna treść i zasady opracowywania map klasyfikacji gruntów i map glebowo-rolniczych.

W zakresie kompetencji społecznych

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych i społecznych.

Ma świadomość ważności pracy inżyniera-geodety, skutków decyzji inżyniera-geodety dla gospodarki i środowiska naturalnego, ma świadomość odpowiedzialności zawodowej i społecznej związanej z pracą inżyniera-geodety.

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń 50%, ocena z wykładu 50 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: RAFAŁ TYSZKA
Prowadzący grup: CEZARY KABAŁA, RAFAŁ TYSZKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Introduction to knowledge of the processes that from the geological structures and landforms, with special attention paid to post-glacial structures, landforms and sediments, which have the largest influence on properties, evaluation and productivity of soils and their spatial variability. Preparation to pedological evaluation and cartography of arable and forest soils.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Structure of earth system. Endogenic and egzogenic forces influencing morphology of earth surface. Morphological forms of land surface. Basic minerals and rocks. Weathering processes and products. Climate, land morphology and biosphere impacts on soil forming and transformation. Physical, hydraulic and chemical properties of soils. Soil fertility and productivity. Soil erosion and protection. Natural classification of soils. Principles of arable and forest soil evaluation. Principles of soil cartography.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Schaetzl R. J., Thompson M. L.: Soils – Genesis and geomorphology. Cambridge University Press, 2015

2. Ashman M. R., Puri G.: Essential soil science. Blackwell Publishing, 2002

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: RAFAŁ TYSZKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: RAFAŁ TYSZKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: RAFAŁ TYSZKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: RAFAŁ TYSZKA
Prowadzący grup: ANDRZEJ KOCOWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: RAFAŁ TYSZKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)