Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

BASICS OF SPATIAL PLANNING

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IGI-SE>BASSPATPLAN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: BASICS OF SPATIAL PLANNING
Jednostka: INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Geodezja i kartografia

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

trzeci

Wymagania wstępne:

podstawy prawa

Osoba do konaktu:

(tylko po angielsku) dr hab. inż. Maria Hełdak; e-mail: maria.heldak@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

Podstawy prawne gospodarki przestrzennej. Polityka przestrzenna. Rola i znaczenie planu miejscowego oraz obszary wykorzystywania planu w gospodarce przestrzennej i w gospodarce nieruchomościami. Wpływ ustaleń planu na wartość nieruchomości. Opracowania dodatkowe w procedurze sporządzania planu miejscowego. Ochrona gruntów rolnych i leśnych.

Pełny opis:

System gospodarki przestrzennej. Podstawy prawne gospodarki przestrzennej. Polityka przestrzenna w kraju, w województwie, w gminie. Rola i znaczenie planu miejscowego oraz obszary wykorzystywania planu

w gospodarce przestrzennej i w gospodarce nieruchomościami. Wpływ ustaleń planu na wartość nieruchomości. Opracowania dodatkowe w procedurze sporządzania planu miejscowego: opracowanie ekofizjograficzne, prognoza wpływu ustaleń planu na środowisko, prognoza skutków finansowych uchwalenia m.p.z.p, wniosek rolny. Gospodarka przestrzenna w gminie bez obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: decyzja

o warunkach zabudowy, decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ochrona gruntów rolnych i leśnych.

Literatura:

1. Hełdak M., Chisa K., Charging the Budget of the City Wrocław with Urbanisation Costs (Poland), International Journal of Operations Management Volume 1, Issue 2, January 2021, Pages 23-29 DOI: 10.18775/ijom.2757-0509.2020.12.4003, URL: https://doi.org/10.18775/ijom.27570509.2020.12.4003; 2. Stacherzak A., Hełdak M., Hájek L., Przybyła K., State Interventionism in Agricultural Land Turnover in Poland. Sustainability 2019, 11(6) 1534, https://doi.org/10.3390/su11061534; 3. Cymerman R. (red.): Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2009. 4. Kwaśniak P.: Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, Lexis Nexis, Warszawa 2011; 5. Gonda – Soroczyńska E., Hełdak M., 2011. Public Participation in Land Use and Management in Poland. Journal of US-China Public Administration, David Publishing Company, ISSN 1548-6591 (print), ISSN 1935-9691 (online), Volume 8, Numer 1o, Serial number 72, October 2011, s. 1081-1088, USA.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Posiada uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie gospodarki przestrzennej (w tym szczególnie w zakresie planowania miejscowego) i gospodarki nieruchomościami; zna podstawowe

podejścia, metody i techniki stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu wyceny nieruchomości

W zakresie umiejętności

Potrafi oszacować przybliżone skutki ekonomiczne podejmowanych

działań w przestrzeni poprzez wskazanie potencjalnej wysokości

opłaty planistycznej – rozróżnia i wskazuje stany planistyczne nieruchomości dla potrzeb gospodarki nieruchomościami, podziałów nieruchomości, wyceny nieruchomości, zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

W zakresie kompetencji społecznych

Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki podjętych decyzji przestrzennych, w tym wpływ na środowisko oraz bezpieczeństwo i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń 50%, ocena z wykładu 50 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARIA HEŁDAK
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Legal basis of Land management/Spatial economy/spatial management. Spatial policy. Role and importance of local plan, areas under land-use plan in land and real estate management. Real estate value as a result of local plan approving. Further studies in the process of local plan preparing. Protection of agricultural land and forest.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Spatial economy system. Legal basis of Spatial economy. Spatial policy depending on administrative level (state, voivodeship, commune). Role and importance of local plan, areas under land-use plan in land and real estate management. Real estate value as a result of local plan approving. Additional studies in the process of local plan preparing: eco-physiographic studies, predicting environmental influence of local plan approving, financial consequences prognosis of local plan implementation, agricultural application form. Spatial economy in commune without existing spatial local plan: land development decision, public investment decision of location. Protection of agricultural land and forest.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Domański R.: Gospodarka przestrzenna. Warszawa 2002.

2. Cymerman R. (red.): Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2009.

3. Niewiadomski Z.: Zagospodarowanie przestrzenne. Prawo i praktyka. Warszawa 1999;

4. Kwaśniak P.: Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, Lexis Nexis, Warszawa 2011;

5. Gonda – Soroczyńska E., Hełdak M., 2011. Public Participation in Land Use and Management in Poland. Journal of US-China Public Administration, David Publishing Company, ISSN 1548-6591 (print), ISSN 1935-9691 (online), Volume 8, Numer 1o, Serial number 72, October 2011, s. 1081-1088, USA.

6. Hełdak M. 2013. Prognozowanie finansowych skutków uchwalenia planu miejscowego. Texter. ISBN: 978-83-7790-249-3.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARIA HEŁDAK
Prowadzący grup: MARIA HEŁDAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: MARIA HEŁDAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: MARIA HEŁDAK, AGNIESZKA STACHERZAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARIA HEŁDAK
Prowadzący grup: MARIA HEŁDAK, AGNIESZKA STACHERZAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARIA HEŁDAK
Prowadzący grup: MARIA HEŁDAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)