Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MATHEMATICAL ANALYSIS I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IGI-SE>ANALIZAMAT1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MATHEMATICAL ANALYSIS I
Jednostka: KATEDRA ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Geodezja i kartografia

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

pierwszy

Wymagania wstępne:

Matematyka w zakresie szkoły średniej.

Osoba do konaktu:

Mateusz Boczar; mateusz.boczar@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

W przedmiocie Analiza matematyczna I zawarte są podstawy rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej oraz równań różniczkowych zwyczajnych.

Pełny opis:

Granica ciągu, granice funkcji, ciągłość i pochodne funkcji jednej zmiennej, twierdzenie Lagrange’a, reguła de L’Hospitala, wzory Taylora i Maclaurina, badanie przebiegu zmienności funkcji jednej zmiennej, szeregi liczbowe, kryteria zbieżności, szeregi potęgowe, całki nieoznaczone, całki oznaczone, wzór Leibniza-Newtona, całki niewłaściwe, równania różniczkowe zwyczajne rzędu pierwszego, równania różniczkowe zwyczajne rzędu drugiego, zagadnienie Cauchy’ego, zastosowania równań różniczkowych zwyczajnych.

Literatura:

- obowiązkowa

1. Leja F., Rachunek różniczkowy i całkowy ze wstępem do równań różniczkowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008; 2. Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, cz. I, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2007, cz. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008; 3. Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1, Definicje, twierdzenia, wzory, Oficyna wydawnicza GiS, Wrocław 2015, Przykłady i zadania, Oficyna wydawnicza GiS, Wrocław 2015; 4. Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 2, Definicje, twierdzenia, wzory, Oficyna wydawnicza GiS, Wrocław 2016, Przykłady i zadania, Oficyna wydawnicza GiS, Wrocław 2016; 5. Fichtenholz G.M., Rachunek różniczkowy i całkowy, tom I, II i III, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004;

- uzupełniająca 6. Niczyporowicz E., Krzywe płaskie: wybrane zagadnienia z geometrii analitycznej i różniczkowej, PWN, Warszawa 1991;

7. Polyanin A.D., Valentin F.Z., Handbook of exact solutions for ordinary differential equations, 2nd ed., 2003 by Chapman & Hall/CRC, a CRC Press Company Boca Raton, London, New York, Washington, D.C.; 8. Gradshteyn I.S., Ryzhik I.M., Table of Integrals, Series, and Products, seventh ed., 2007, Jeffrey A., Editor University of Newcastle upon Tyne, England, Zwillinger D., Editor Rensselaer Polytechnic Institute, USA, Translated from Russian by Scripta Technica, Inc. Amsterdam, Boston, Heidelberg, London, New York, Oxford, Paris, San Diego, San Francisco, Singapore, Sydney, Tokyo, Academic Press, Elsevier Inc.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowań, zna podstawowe twierdzenia z poznanych działów matematyki, zna podstawy rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej.

W zakresie umiejętności

Wykorzystuje rachunek różniczkowy do badania przebiegu funkcji jednej zmiennej, stosuje rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej do obliczania różnych wielkości geometrycznych, rozwiązuje równania różniczkowe wybranych typów.

W zakresie kompetencji społecznych

Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z ćwiczeń 50%, ocena z wykładu 50 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: RYSZARD DESZCZ
Prowadzący grup: RYSZARD DESZCZ, WOJCIECH JAKUBOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

In the course Mathematical Analysis I there are contained elements of differential and integral calculus of functions of one variable and ordinary differential equations.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Limit of a sequence, limits of functions, continuity and derivatives of a function of one variable, Lagrange theorem, de L’Hospital’s rule, Taylor formula, Maclaurin formula, investigation of the shape of a function of one variable, number series, tests for convergence of series, power series, indefinite integrals, definite integrals, Leibniz-Newton formula, improper integrals, first-order ordinary differential equations, second-order ordinary differential equations, Cauchy problem, applications of ordinary differential equations.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Heinbockel J.H., Introduction to Calculus, Vol. I, Vol. II, 2012. (Paper or electronic copies for noncommercial use may be made freely without explicit permission of the author. All other rights are reserved);

2. Trench W.F., Introduction to real analysis, Free Edition 1.06, January 2011. (this book was published previously by Pearson Education);

3. Polyanin A.D., Valentin F.Z., Handbook of exact solutions for ordinary differential equations, 2nd ed., 2003 by Chapman & Hall/CRC, a CRC Press Company Boca Raton, London, New York, Washington, D.C.; - complementary/optional

4. Gradshteyn I.S., Ryzhik I.M., Table of Integrals, Series, and Products, seventh ed., 2007, Jeffrey A., Editor University of Newcastle upon Tyne, England, Zwillinger D., Editor Rensselaer Polytechnic Institute, USA, Translated from Russian by Scripta Technica, Inc. Amsterdam, Boston, Heidelberg, London, New York, Oxford, Paris, San Diego, San Francisco, Singapore, Sydney, Tokyo, Academic Press, Elsevier Inc.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH JAKUBOWSKI
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH JAKUBOWSKI
Prowadzący grup: WOJCIECH JAKUBOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: RYSZARD DESZCZ
Prowadzący grup: RYSZARD DESZCZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: RYSZARD DESZCZ
Prowadzący grup: RYSZARD DESZCZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA DYMARA
Prowadzący grup: KATARZYNA DYMARA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MATEUSZ BOCZAR
Prowadzący grup: MATEUSZ BOCZAR
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MATEUSZ BOCZAR
Prowadzący grup: MATEUSZ BOCZAR
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)