Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

ADVANCED METHODS OF OBSERVATIONS ELABORATING

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IGI-SE>ADVMETH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: ADVANCED METHODS OF OBSERVATIONS ELABORATING
Jednostka: INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Geodezja i kartografia

Poziom studiów:

II stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

pierwszy

Wymagania wstępne:

Analiza matematyczna I, II, Rachunek wyrównawczy I, II

Osoba do konaktu:

(tylko po angielsku) prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski; e-mail: andrzej.borkowski@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

Teoretyczne podstawy niestandardowych metod estymacji w geodezji, wyrównanie odporne na błędy grube, swobodne sieci geodezyjne, kolokacja, analiza spektralna, całkowanie numeryczne.

Pełny opis:

Rozwinięte modele opracowania wyników pomiarów geodezyjnych, błędy systematyczne. Teoretyczne podstawy niestandardowych metod estymacji w geodezji – metoda największej wiarygodności, M-estymacja. Wyrównanie odporne na błędy grube. Swobodne sieci geodezyjne, wyrównanie swobodne. Filtracja i predykcja funkcji losowych. Kolokacja metodą najmniejszych kwadratów. Analiza spektralna. Całkowanie numeryczne.

Literatura:

Baran W., 1999. Teoretyczne podstawy opracowania wyników pomiarów geodezyjnych. PWN, Warszawa.

Koch K.-R. 1999. Parameter Estimation and Hypothesis Testing in Linear Models. Springer

Osada E., 2002. Geodezja. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

Wiśniewski Z., 2005. Rachunek wyrównawczy w geodezji. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Zna podstawy teoretyczną oraz ma umiejętności praktyczne w zakresie stosowania zaawansowanych metod opracowania obserwacji geodezyjnych. W szczególności zna niestandardowe metody estymacji, metody odporne na błędy grube. Zna metody wyrównania swobodnych sieci geodezyjnych. Zna metodę filtracji oraz predykcji różnorodnych danych obserwacyjnych opartą na kolokacji. Zna analizę spektralną Fouriera ciągów danych. Zna podstawowe metody całkowania numerycznego.

W zakresie umiejętności

Potrafi wyrównać sieć swobodną, zarówno poziomą jak i wysokościową. Potrafi opracować w sposób optymalny zbiór obserwacyjny zawierający błędy grube, w tym wyrównać sieci geodezyjne metodą odporną. Potrafi opracować dane metodą kolokacji; dobrać odpowiednią funkcję kowariancji oraz wykonać filtrację i predykcję danych. Potrafi wykonać analizę spektralną różnorodnych ciągów danych. Potrafi wykonać całkowanie numeryczne.

W zakresie kompetencji społecznych

Ma świadomość potrzeby doboru odpowiedniej do posiadanych danych metody opracowania.

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowe zaliczenie ćwiczeń, ocena koncowa: 40% ćwiczenia, 60% egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: ANDRZEJ BORKOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANDRZEJ BORKOWSKI
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANDRZEJ BORKOWSKI
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANDRZEJ BORKOWSKI, PIOTR GOŁUCH
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)