Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

ADJUSTMENT THEORY II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IGI-SE>ADJTHII
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: ADJUSTMENT THEORY II
Jednostka: INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Geodezja i kartografia

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

czwarty

Wymagania wstępne:

Analiza matematyczna I, II, statystyka matematyczna, geodezyjne pomiary szczegółowe I i II , algebra liniowa, rachunek wyrównawczy I

Osoba do konaktu:

dr hab. inż. Grzegorz Jóźków;

e-mail: grzegorz.jozkow@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu prezentowane są standardowe metody opracowania obserwacji, oparte na metodzie najmniejszych kwadratów. Poszczególne modele wyrównawcze adaptowane są do rozwiązania konkretnych problemów praktyki geodezyjnej.

Pełny opis:

Standardowe metody wyrównania obserwacji oparte na metodzie najmniejszych kwadratów: metoda pośrednicząca, metoda pośrednicząca z warunkami na niewiadome, metoda warunkowa i metoda warunkowa z niewiadomymi. Wyrównanie sieci niwelacyjnej i poziomej, zarówno nawiązanych do punktów bezbłędnych jaki i błędnych. Ocena dokładności i poprawności (testy statystyczne) wyrównania. Linearyzacja równań obserwacyjnych. Eliminacja niewiadomych. Przykłady praktyczne ilustrujące poszczególne zagadnienia.

Literatura:

Baran W., 1999. Teoretyczne podstawy opracowania wyników pomiarów geodezyjnych. PWN, Warszawa.

Osada E., 2002. Geodezja. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

Wiśniewski Z., 2005. Rachunek wyrównawczy w geodezji. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

Strang G., Borre K., 1997. Linear Algebra, Geodesy, and GPS. Wellesley-Cambrdige Press

Koch K.R., 1997. Parameter Estimation and Hypothesis Testing in Linear Models. Springer Verlag

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Zna standardowe metody estymacji parametrów stosowane w geodezji: metodę pośredniczącą, metodę pośredniczącą z warunkami na niewiadome, metodę warunkową i metodę warunkową z niewiadomymi. Zna ocenę dokładności wyrównania; parametrów, wyrównanych obserwacji oraz testy statystyczne stosowane do oceny dokładności. Zna specyfikę, właściwości i ograniczenia poszczególnych metod wyrównania. Zna sposób linearyzacji równań poprawek. Zna specyfikę wyrównania sieci niwelacyjnej i poziomej; również z uwzględnieniem błędów nawiązania.

W zakresie umiejętności

Potrafi zastosować odpowiednią metodę wyrównania, w zależności od posiadanego materiału obserwacyjnego, danych wyjściowych oraz problemu. Potrafi wyrównać zarówno sieć poziomą jak i wysokościową. Potrafi zlinearyzować nieliniowy problem wyrównawczy, potrafi przeprowadzić analizę dokładności wyrównania.

W zakresie kompetencji społecznych

Ma świadomość potrzeby wyboru optymalnych środków i metod do rozwiązania problemu, potrafi myśleć i działać w sposób efektywny (przedsiębiorczy)

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowe zaliczenie ćwiczeń, ocena koncowa: 40% ćwiczenia, 60% egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: GRZEGORZ JÓŹKÓW
Prowadzący grup: GRZEGORZ JÓŹKÓW
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course presents the standard methods of geodetic observation adjustment, based on the method of least squares. Particular adjustment models are adopted to solve specific problems.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The parametric method, the parametric method with constrains, conditional adjustment and the conditional adjustment with the parameters. The functional model and the stochastic model. Adjustment of levelling networks. Adjustment of horizontal networks. Observations equations and linearization. Error estimation. Error ellipse. Network analysis and design.

Literatura: (tylko po angielsku)

Ghilani C. Wolf P, 2010. Adjustment computations. Spatial data analysis. John Wiley & Sons.

Borre K. Mathematical Foundation of Geodesy. Springer Berlin

Ghilani C. Wolf P, 2012. Elementary surveying. An introduction to geomatics. Pearson Education

Strang G. Borre K. 1998. Linear algebra, geodesy, and GPS. Wellesey-Cambridge Press

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: GRZEGORZ JÓŹKÓW
Prowadzący grup: GRZEGORZ JÓŹKÓW
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANDRZEJ BORKOWSKI
Prowadzący grup: GRZEGORZ JÓŹKÓW
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANDRZEJ BORKOWSKI
Prowadzący grup: GRZEGORZ JÓŹKÓW
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANDRZEJ BORKOWSKI, PIOTR GOŁUCH
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)