Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

ADJUSTMENT THEORY I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IGI-SE>ADJTHI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: ADJUSTMENT THEORY I
Jednostka: INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Geodezja i kartografia

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

trzeci

Wymagania wstępne:

Analiza matematyczna I, II, statystyka matematyczna, geodezyjne pomiary szczegółowe I i II , algebra liniowa

Osoba do konaktu:

dr hab inż. Grzegorz Jóźków; e-mail: grzegorz.jozkow@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu prezentowane są treści podstawowe związane z numerycznym i statystycznym opracowaniem obserwacji geodezyjnych. Przedmiot stanowi przygotowanie do Rachunku Wyrównawczego II

Pełny opis:

Algebra macierzy: typy macierzy, podstawowe działania, rozkłady trójkątne, odwrotność macierzy, odwrotność macierzy osobliwych, układy równań liniowych i ich rozwiązanie. Zmienne losowe, parametry opisowe zmiennych losowych. Dokładność położenia punktu w przestrzeni euklidesowej. Prawo propagacji kowariancji.

Literatura:

Baran W., 1999. Teoretyczne podstawy opracowania wyników pomiarów geodezyjnych. PWN, Warszawa.

Osada E., 2002. Geodezja. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

Wiśniewski Z., 2005. Rachunek wyrównawczy w geodezji. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

Strang G., Borre K., 1997. Linear Algebra, Geodesy, and GPS. Wellesley-Cambrdige Press

Koch K.R., 1997. Parameter Estimation and Hypothesis Testing in Linear Models. Springer Verlag

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Zna typy macierzy i sposoby rozkładu trójkątnego różnych typów macierzy. Zna sposoby obliczania odwrotności macierzy nieosobliwych. Zna podstawowe sposoby rozwiązywania układów równań liniowych.

Zna podstawowe parametry opisowe zmiennych losowych oraz prawo propagacji kowariancji.

Zna wielkości i sposoby charakteryzujące dokładność położenia punktu w dwuwymiarowej przestrzeni euklidesowej.

W zakresie umiejętności

Potrafi dobrać odpowiednią do danego zadania metodę obliczenia odwrotności, oparta na rozkładzie trójkątnym macierzy, i obliczyć odwrotność.

Potrafi dobrać i zastosować optymalną metodę rozwiązania układu równań liniowych.

Potrafi zastosować prawo propagacji kowariancji w typowych zadaniach geodezyjnych. Umie obliczyć parametry elipsy błędy średniego i elipsy ufności na podstawie macierzy wariancyjno-kowariancyjnej.

W zakresie kompetencji społecznych

Wykazuje zrozumienie znaczenia doboru efektywnej metody rozwiązana określonego zadania praktycznego;

ma świadomość potrzeby syntetycznego przedstawienia określonej informacji.

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowe zaliczenie ćwiczeń, ocena koncowa: 50% ćwiczenia, 50% wykłady

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: GRZEGORZ JÓŹKÓW
Prowadzący grup: GRZEGORZ JÓŹKÓW, MAGDALENA OWCZAREK-WESOŁOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course presents the basic content related to numerical and statistical elaboration of geodetic observations. The course is the first step for the course “Adjustment Theory II”

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Matrix algebra: LU decomposition method, matrix inverse, the systems of linear equations and the methods of solution. Random variable. Hypothesis testing. Law of propagation of random errors. Adjustment of direct measurements.

Literatura: (tylko po angielsku)

Baran W., 1999. Teoretyczne podstawy opracowania wyników pomiarów geodezyjnych. PWN, Warszawa.

Osada E., 2002. Geodezja. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

Wiśniewski Z., 2005. Rachunek wyrównawczy w geodezji. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

Strang G., Borre K., 1997. Linear Algebra, Geodesy, and GPS. Wellesley-Cambrdige Press

Koch K.R., 1997. Parameter Estimation and Hypothesis Testing in Linear Models. Springer Verlag

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: GRZEGORZ JÓŹKÓW
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANDRZEJ BORKOWSKI
Prowadzący grup: GRZEGORZ JÓŹKÓW
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANDRZEJ BORKOWSKI
Prowadzący grup: GRZEGORZ JÓŹKÓW
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANDRZEJ BORKOWSKI
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)