Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IBU-SI>SEMDYP7
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe II
Jednostka: KATEDRA BUDOWNICTWA
Grupy: Przedmioty 7 sem. - budownictwo, st. i-go stopnia (inż.)
Strona przedmiotu: http://www.upwr.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Budownictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Skrócony opis:

Przygotowanie i opracowanie prac dyplomowych. Prezentacja przygotowanego referatu seminaryjnego z zakresu budownictwa. Prezentacja wybranych tematów projektów inżynierskich oraz stanu ich zaawansowania w formie indywidualnych wystąpień.

Pełny opis:

Cel i zakres projektów inżynierskich i zasady ich referowania. Zalecenia redakcyjne prezentacji - prezentacja oparta na przykładach i tabela oceny. Omówienie dyplomowego projektu inżynierskiego z zakresu budownictwa. Podstawowe zasady konstrukcji prac dyplomowych. Opracowanie techniczne materiału głównego pracy. Recenzje. Referaty seminaryjne. Egzamin dyplomowy. Kryteria oceny. Pytania egzaminacyjne.

Literatura:

1. Atkinson W W.: Kształcenie pamięci. Wyd. InterLibro. Warszawa 1995.

2. Donovan Jeremey: Jak wygłosić mowę życia. Wyd. Helion Gliwice 2015.

3. Duarte Nancy: Współbrzmienie. Znajdź wspólny język z odbiorcami twojej prezentacji. Wyd. Helion Gliwice 2012.

4. Gallo Carmine, Jobs Steve: Sztuka prezentacji. Jak świetnie wypaść przed każdą publicznością. Wyd. Znak Kraków 2011.

5. Gallo Carmine: Mów jak Ted. Wyd. Buchmann. Foksal Grupa Wydawnicza 2016.

6. Lindsay D.: Dobre rady dla piszących teksty naukowe. Wyd. Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1995.

7. Wiszniewski A.: Jak przekonująco mówić i przemawiać. Wyd. Naukowe PWN.. Warszawa –Wrocław 1994.

8. Zaczyński W. P.: Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich. Wyd. „Żak”. Warszawa 1995.

9.Żółtowski B.: Seminarium dyplomowe. Zasady pisania prac dyplomowych. Wyd. ART. Bydgoszcz 1997.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Posiada zaawansowaną wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych stosowanych w budownictwie, zna zasady eksploatacji infrastruktury budowlanej; / Referat seminaryjny w formie prezentacji komputerowej. Odpowiedź ustna / BU_P6S_WK15

W zakresie umiejętności

Potrafi korzystać z technologii informacyjnych, zasobów Internetu oraz innych źródeł do wyszukiwania informacji ogólnych, komunikacji oraz pozyskiwania oprogramowania wspomagającego pracę projektanta i organizatora robót budowlanych; / Referat seminaryjny w formie prezentacji komputerowej. Odpowiedź ustna / BU_P6S_UW11

Potrafi przygotować i przedstawić dobrze udokumentowane opracowanie problemu z zakresu budownictwa oraz uczestniczyć w dyskusji na jego temat; / j.w. / BU_P6S_UO23

Potrafi samodzielnie uzupełniać i poszerzać wiedzę w zakresie nowoczesnych procesów i technologii w budownictwie; zna możliwości dalszego samokształcenia się; potrafi ubiegać się o zatrudnienie oraz uczestniczyć wymianie doświadczeń; / j.w. / BU_P6S_UU25

Potrafi określać priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. / j.w. / BU_P6S_UO24

W zakresie kompetencji społecznych

Ma świadomość znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu zadań oraz że wyniki działalności inżynierskiej są uzależnione od zastosowania najnowszych metod oraz właściwej interpretacji uzyskanych wyników; / Referat seminaryjny w formie prezentacji komputerowej. Odpowiedź ustna / BU_P6S_KK02

Ma świadomość znaczenia pozatechnicznych aspektów oraz skutków działalności inżynierskiej w budownictwie, w tym jej wpływu na środowisko przyrodnicze i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; jest świadomy społecznej roli absolwenta kierunku budownictwo, w szczególności rozumie potrzebę postępowania zgodnie z zasadami etyki; / j.w. / BU_P6S_KO04

Metody i kryteria oceniania:

ocena z seminarium: 40% - referat seminaryjny z zakresu budownictwa, 40% ocena za projekt inż., 20% - zaangażowanie i aktywność

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: EDWARD HUTNIK
Prowadzący grup: EDWARD HUTNIK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: EDWARD HUTNIK
Prowadzący grup: EDWARD HUTNIK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: EDWARD HUTNIK
Prowadzący grup: EDWARD HUTNIK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: EDWARD HUTNIK
Prowadzący grup: EDWARD HUTNIK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: DANIEL GARLIKOWSKI, PIOTR GOŁUCH
Prowadzący grup: JOLANTA DĄBROWSKA, DANIEL GARLIKOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOLANTA DĄBROWSKA
Prowadzący grup: JOLANTA DĄBROWSKA, DANIEL GARLIKOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOLANTA DĄBROWSKA
Prowadzący grup: JOLANTA DĄBROWSKA, DANIEL GARLIKOWSKI, ANNA RAWSKA-SKOTNICZNY, ANNA UCIECHOWSKA-GRAKOWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOLANTA DĄBROWSKA
Prowadzący grup: JOLANTA DĄBROWSKA, DANIEL GARLIKOWSKI, ANNA RAWSKA-SKOTNICZNY, ANNA UCIECHOWSKA-GRAKOWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)