Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka zawodowa budowlana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IBU-SI>PRAKTZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa budowlana
Jednostka: KATEDRA BUDOWNICTWA
Grupy: Przedmioty 7 sem. - budownictwo, st. i-go stopnia (inż.)
Strona przedmiotu: http://www.upwr.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 10.00 LUB 13.00 LUB 12.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Budownictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Skrócony opis:

W ramach kierunkowej praktyki zawodowej studenci uczestniczą w procesach budowlanych, procesach projektowych oraz w opracowywaniu dokumentacji technicznej, realizowanych przez podmiot gospodarczy przyjmujący ich na praktykę.

Pełny opis:

Celem kierunkowej praktyki budowlanej jest poznanie i samodzielne uczestnictwo w pracach na budowie przy realizacji obiektów budownictwa kubaturowego w zakresie budownictwa ogólnego, przemysłowego, drogowego oraz specjalnego związanego z określnym działem gospodarki narodowej. Prace wykonywane są pod nadzorem kierownika budowy, kierownika robót budowlanych, inżyniera budowy lub majstra posiadającego uprawnienia w zakresie zależnym od charakteru wykonywanych prac. Miejscem praktyki są przedsiębiorstwa budownictwa ogólnego, przedsiębiorstwa budownictwa przemysłowego, przedsiębiorstwa budownictwa drogowego i mostowego. Zakłady i firmy budowlane, remontowo-budowlane lub budowlano-instalacyjne.

Literatura:

1. Akty prawne związane z projektowaniem i realizacją obiektów budowlanych.

2. Przedmiotowe normy PN-EN ISO, wydawnictwa PKN.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Zna zasady wykonywania na terenie budowy elementów i podstawowych konstrukcji budowlanych; ma wiedzę na temat tworzenia procedur zarządzania jakością robót budowlanych; zna normy i normatywy pracy w budownictwie oraz organizację i zasady kierowania budową / Ocena realizacji poleceń wydawanych podczas realizacji praktyki zawarta w opinii zakładowego kierownika praktyk; rozmowa sprawdzająca w trakcie zaliczenia praktyki. / BU_P6S_WK17

W zakresie umiejętności

Potrafi odczytać rysunki architektoniczne, budowlane, geologiczne i geodezyjne. / Ocena realizacji poleceń wydawanych podczas realizacji praktyki zawarta w opinii zakładowego kierownika praktyk; rozmowa sprawdzająca w trakcie zaliczenia praktyki. / BU_P6S_UW01

Potrafi organizować pracę na budowie zgodnie z zasadami technologii i organizacji; ocenić zagrożenia przy realizacji robót budowlanych oraz zastosować odpowiednie zasady bezpieczeństwa. / j.w. / BU_P6S_UW10

Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych oraz ocenić te rozwiązania / j.w. / BU_P6S_UW17

Potrafi porozumiewać się stosując specjalistyczną terminologię oraz narzędzia informatycznych; / j.w. / BU_P6S_UK20

Brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich / j.w. / BU_P6S_UK21

W zakresie kompetencji społecznych

Ma świadomość znaczenia pozatechnicznych aspektów oraz skutków działalności inżynierskiej w budownictwie, w tym jej wpływu na środowisko przyrodnicze i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; / Ocena postawy i współdziałania w grupie zawarta w opinii zakładowego kierownika praktyk; rozmowa sprawdzająca w trakcie zaliczenia praktyki. / BU_P6S_KK02

Jest świadomy społecznej roli absolwenta kierunku budownictwo, w szczególności rozumie potrzebę postępowania zgodnie z zasadami etyki; / j.w. / BU_P6S_KK03

Metody i kryteria oceniania:

ocena łączna: na podstawie opinii zakładowego kierownika praktyk 50% oraz oceny kierunkowego opiekuna praktyk 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 320 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WŁODZIMIERZ BIAŁAS
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe więcej informacji
Koordynatorzy: WŁODZIMIERZ BIAŁAS
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa więcej informacji
Koordynatorzy: WŁODZIMIERZ BIAŁAS
Prowadzący grup: WŁODZIMIERZ BIAŁAS
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 320 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 320 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WŁODZIMIERZ BIAŁAS
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 320 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 320 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WŁODZIMIERZ BIAŁAS
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 320 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WŁODZIMIERZ BIAŁAS
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 320 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WŁODZIMIERZ BIAŁAS
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 320 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WŁODZIMIERZ BIAŁAS
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 320 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WŁODZIMIERZ BIAŁAS
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 320 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WŁODZIMIERZ BIAŁAS
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)