Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja produkcji budowlanej i kierowanie procesami inwestycyjnymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IBU-SI>OPBKPI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja produkcji budowlanej i kierowanie procesami inwestycyjnymi
Jednostka: KATEDRA BUDOWNICTWA
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.upwr.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Budownictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

szósty

Skrócony opis:

Uczestnicy procesu inwestycyjnego. Finansowanie inwestycji w budownictwie. Podstawowe struktury organizacyjne przedsięwzięć i procesów budowlanych. Planowanie i kontrola budowlanego procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem aspektów technicznych, technologicznych, organizacyjnych, ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Metody organizacji budowy. Harmonogramy budowlane. Zasady zagospodarowania terenu budowy. BHP na budowie. Systemy zapewnienia jakości w budownictwie.

Pełny opis:

Proces inwestycyjny w budownictwie. Specyfika budowlanego procesu inwestycyjnego. Etapy i kamienie milowe procesu inwestycyjnego. Zasady finansowania inwestycji. Uczestnicy procesu inwestycyjnego – prawa, obowiązki oraz i ich wzajemne relacje. Negocjacja kontraktów budowlanych. Umowa o roboty budowlane. Dokumentacja projektowa i realizacyjna inwestycji budowlanej. Metody organizacji procesu inwestycyjnego i budowy. Harmonogramy budowlane. Zasady zagospodarowania terenu budowy – drogi technologiczne, zaplecze materiałowe, budynki administracyjno-socjalne, zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną, urządzenia produkcyjne. Zasady BHP na terenie budowy. Systemy zapewnienia jakości w budownictwie.

Literatura:

1. Dyżewski A.: Technologia i organizacja budowy. Cz.I, II, Arkady, Warszawa 1985.

2. Jaworski K. M.: Metodologia projektowania realizacji budowy. PWN, Warszawa 1999.

3. Ryszard Żuber – Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1999.

4. Wysocki R.: Efektywne zarządzanie projektami. Wydawnictwo HELION, Gliwice 2005.

5. Andrzej Minasowicz – Efektywność zarządzania finansami w budownictwie. Wydawnictwo Poltex, Warszawa, 2009.

6. Wiesław Kietliński inni – Proces inwestycyjny budownictwie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2007.

7. Mieczysław Połoński – kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Zna zasady kierowania budowlanym procesem inwestycyjnym na jego różnych etapach. / Aktywność na zajęciach, pisemny egzamin. / BU_P6S_WK15

Zna zakres umowy o roboty budowlane oraz innych umów w procesie budowlanym. / Aktywność na zajęciach, pisemny egzamin. / BU_P6S_WK18

Zna zasady organizacji produkcji budowlanej / Aktywność na zajęciach, pisemny egzamin. / BU_P6S_WK17

W zakresie umiejętności

Umie sformułować zadania uczestników procesu inwestycyjnego. / Aktywność na zajęciach, wykonane ćwiczenia, pisemny egzamin. / BU_P6S_UK19

Potrafi opracować harmonogram robót budowlanych. / Aktywność na zajęciach, wykonane ćwiczenia, pisemny egzamin. / BU_P6S_UK10

Potrafi ocenić zagrożenia występujące podczas realizacji wybranych robót budowlanych oraz sporządzić plan BIOZ / Aktywność na zajęciach, wykonane ćwiczenia, pisemny egzamin. / BU_P6S_UK19

W zakresie kompetencji społecznych

Ma świadomość zależności pomiędzy budowlanym procesem inwestycyjnym, a czynnikami środowiskowymi, społecznymi oraz ekonomicznymi. / Dyskusja, aktywność na zajęciach, wykonane ćwiczenia. / BU_P6S_KO03

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń 50%, ocena z wykładu 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR CHYLIŃSKI
Prowadzący grup: PIOTR CHYLIŃSKI, MAŁGORZATA DAWID, GRZEGORZ JANIK, PAWEŁ MATYJA, AMADEUSZ WALCZAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR CHYLIŃSKI
Prowadzący grup: PIOTR CHYLIŃSKI, FILIP ZAKĘŚ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR CHYLIŃSKI
Prowadzący grup: PIOTR CHYLIŃSKI, RAFAŁ IDZIKOWSKI, GRZEGORZ JANIK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR GOŁUCH, RAFAŁ IDZIKOWSKI
Prowadzący grup: RAFAŁ IDZIKOWSKI, GRZEGORZ JANIK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: RAFAŁ IDZIKOWSKI
Prowadzący grup: RAFAŁ IDZIKOWSKI, ANNA RAWSKA-SKOTNICZNY, AMADEUSZ WALCZAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: RAFAŁ IDZIKOWSKI
Prowadzący grup: RAFAŁ IDZIKOWSKI, ANNA RAWSKA-SKOTNICZNY
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)