Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budownictwo komunikacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IBU-SI>BUDKOM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budownictwo komunikacyjne
Jednostka: KATEDRA BUDOWNICTWA
Grupy: Przedmioty 7 sem. - budownictwo, st. i-go stopnia (inż.)
Strona przedmiotu: http://www.upwr.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Budownictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podziałem dróg kołowych i szynowych oraz podstawowymi elementami konstrukcji ich nawierzchni wraz z zasadami projektowania, wykonawstwa oraz utrzymania.

Podstawowe informacje o projektowaniu, budowie i utrzymaniu obiektów mostowych.

Pełny opis:

Podstawowe definicje z zakresu mostownictwa, drogownictwa i inżynierii kolejowej.

Obiekty inżynierskie i inżynieryjne: mosty, wiadukty, estakady, kładki dla pieszych, przepusty i ściany oporowe.

Klasyfikacja techniczna i funkcjonalna dróg i ulic oraz stacji i linii kolejowych. Elementy tras drogowych i kolejowych w planie, w przekroju poprzecznym i w profilu podłużnym. Koordynacja elementów drogi w planie i w profilu. Skrzyżowania, węzły drogowe i autostradowe - klasyfikacja, charakterystyka i projektowanie. Materiały i nawierzchnie drogowe. Wymiarowanie konstrukcji jezdni drogowych. Katalogi typowych konstrukcji nawierzchni. Odwodnienie dróg i ulic: charakterystyka elementów odwodnienia.

Infrastruktura transportu szynowego: drogi kolejowe i stacje, mijanki, przystanki osobowe. Układ geometryczny toru, konstrukcja nawierzchni, odwodnienie.

Literatura:

1. Edel R.; Odwodnienie dróg. WKŁ, Warszawa 2009.

2. Kalabińska M., Piłat J., Radziszewski P.; Technologia materiałów i nawierzchni drogowych, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008.

3. Stypułkowski B. i in.; Zagadnienia utrzymania i modernizacji dróg i ulic, WKŁ, Warszawa 2005.

4. Basiewicz T., Rudziński L., Jacyna M.; Linie kolejowe, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.

5. Chełmecki W.; Stacje kolejowe, tom I, II. Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2001.

6. Towpik K.; Infrastruktura transportu kolejowego, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2009.

7. Madaj A., Wołowicki W.; Budowa i utrzymanie mostów. WKiŁ Warszawa 2008.

8. Furtak K.; Wprowadzenie do projektowania mostów. Oficyna Wyd. Pol. Krak. Kraków; 2005.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Zna wytyczne techniczne projektowania dróg kołowych oraz linii i stacji kolejowych w zakresie ukształtowania w planie, profilu podłużnym i przekrojach poprzecznych; / Egzamin pisemny, odpowiedź ustna / BU_67S_WK12

Zna wytyczne i aktualne wymagania dotyczące projektowania i utrzymania nawierzchni drogowych i kolejowych; / j.w. / BU_67S_WK12

Zna podstawowe zasady projektowania, wykonawstwa i utrzymania infrastruktury mostowej w ciągu dróg samochodowych i linii kolejowych; / j.w. / BU_67S_WK12

W zakresie umiejętności

Umie zaprojektować podstawowe elementy drogi samochodowej oraz linii i stacji kolejowej w zakresie układu geometrycznego, odwodnienia oraz nawierzchni; / Ocena ćwiczeń projektowych, odpowiedź ustna / BU_67S_UW09

Potrafi dobrać konstrukcję nowej nawierzchni drogowej oraz system remontu istniejącej nawierzchni na podstawie katalogów; / j.w. / BU_67S_UW09

Umie projektować małe obiekty inżynieryjne / j.w. / BU_67S_UW09

W zakresie kompetencji społecznych

Identyfikuje się z koniecznością podejmowania działań celem minimalizacji negatywnego wpływu inwestycji komunikacyjnych na środowisko; / Egzamin, ćwiczenie i odpowiedź / BU_67S_KO03

Ma świadomość odpowiedzialności za przeprowadzenie tzw. kompensacji przyrodniczych (stanowiących wypełnienie wymogów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji) przed przekazaniem budowli komunikacyjnej do eksploatacji; / j.w. / BU_67S_KO04

Rozumie znaczenie poprawności projektu oraz jakości technicznej wykonawstwa obiektu komunikacyjnego w odniesieniu do stanu bezpieczeństwa w procesie użytkowania / j.w. / BU_67S_KO03

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń 50%, ocena z wykładu 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: GRZEGORZ ANTONISZYN
Prowadzący grup: GRZEGORZ ANTONISZYN
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: GRZEGORZ ANTONISZYN
Prowadzący grup: GRZEGORZ ANTONISZYN
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: GRZEGORZ ANTONISZYN
Prowadzący grup: GRZEGORZ ANTONISZYN
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: GRZEGORZ ANTONISZYN
Prowadzący grup: GRZEGORZ ANTONISZYN
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: GRZEGORZ ANTONISZYN, PIOTR GOŁUCH
Prowadzący grup: GRZEGORZ ANTONISZYN
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: GRZEGORZ ANTONISZYN
Prowadzący grup: GRZEGORZ ANTONISZYN, MICHAŁ ŚPITALNIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: GRZEGORZ ANTONISZYN
Prowadzący grup: GRZEGORZ ANTONISZYN
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)