Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IAK-SI>PRAKT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: KATEDRA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 12.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Architektura krajobrazu

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

Wiedza i umiejętności niezbędne do wykonywania praktyki zawodowej nabyte w czasie zajęć dydaktycznych i ćwiczeń laboratoryjnych oraz terenowych w semestrach poprzedzających praktykę.

Skrócony opis:

Student uczestniczy w zajęciach praktycznych (administracyjnych, projektowych, wykonawczych) dotyczących całościowej tematyki architektury krajobrazu.

Pełny opis:

W trakcie praktyk student uczestniczy w pracach instytucji administracyjnych, projektowych, wykonawczych oraz w szkółkach materiału roślinnego. Praktyka obejmuje szesnaście zróżnicowanych zagadnień, które w bezpośredni sposób dotyczą architektury krajobrazu.

Szczegółowy wykaz zagadnień podano na końcu karty.

Literatura:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 1998 r. Nr 21, poz. 94)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 r. nr 89 poz. 414)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

- W stopniu zaawansowanym posiada wiedzę na temat zasad organizowania bezpiecznego i komfortowego miejsca pracy; wie w jakich obszarach działalności gospodarczej mogą być one zastosowane; zna metody pozwalające na osiągnięcie wyższego bezpieczeństwa pracy/Obecność na praktyce poświadczona wypełnionym dzienniczkiem praktyk, opinie z zakładów pracy, rozmowa zaliczeniowa/AK_P6S_WG05

- Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie zagadnień związanych z pielęgnacją zieleni oraz wymagań siedliskowych roślin i możliwości zastosowania ich w projektowaniu obiektów zieleni/Obecność na praktyce poświadczona wypełnionym dzienniczkiem praktyk, opinie z zakładów pracy, rozmowa zaliczeniowa/AK_P6S_WG16

- Zna uwarunkowania prawne, w tym ustawy, rozporządzenia i normy, dotyczące projektowania różnych kategorii obiektów/Obecność na praktyce poświadczona wypełnionym dzienniczkiem praktyk, opinie z zakładów pracy, rozmowa zaliczeniowa/AK_P6S_WK17

W zakresie umiejętności

- wykorzystuje w projektowaniu posiadaną wiedzę dotyczącą zagadnień związanych ze środowiskiem przyrodniczym i jego kształtowaniem, w tym wiedzę na temat wybranych zagadnień dotyczących pielęgnacji zieleni oraz inżynierii ogrodowej/Obecność na praktyce poświadczona wypełnionym dzienniczkiem praktyk, opinie z zakładów pracy, rozmowa zaliczeniowa/AK_P6S_KO03

- umie stosować prawo w praktyce inżynierskiej w zakresie projektowania i realizacji obiektów architektury krajobrazu, odczytuje i interpretuje dokumentację budowlaną oraz odczytuje i interpretuje dokumenty planistyczne/Obecność na praktyce poświadczona wypełnionym dzienniczkiem praktyk, opinie z zakładów pracy, rozmowa zaliczeniowa/AK_P6S_UW04

- umie zgodnie z wymaganiami formalnymi wykonać dokumentację projektową/Obecność na praktyce poświadczona wypełnionym dzienniczkiem praktyk, opinie z zakładów pracy, rozmowa zaliczeniowa/AK_P6S_UW10

W zakresie kompetencji społecznych

- Potrafi uzupełniać nabytą wiedzę o aspekty praktyczne oraz myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy/Obecność na praktyce poświadczona wypełnionym dzienniczkiem praktyk, opinie z zakładów pracy, rozmowa zaliczeniowa/AK_P6S_KO03

- Rozumie skutki podjętych decyzji w zakresie kształtowania krajobrazu i przestrzeni, w tym wpływ na środowisko oraz bezpieczeństwo ludzi/Obecność na praktyce poświadczona wypełnionym dzienniczkiem praktyk, opinie z zakładów pracy, rozmowa zaliczeniowa/AK_P6S_KR06

- Jest świadom społecznej roli absolwenta kierunku architektura krajobrazu, w szczególności rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w odpowiedniej formie, informacji i opinii dotyczących działalności inżynierskiej w sferze kształtowania i ochrony krajobrazu, a także dorobku i tradycji zawodowych/Obecność na praktyce poświadczona wypełnionym dzienniczkiem praktyk, opinie z zakładów pracy, rozmowa zaliczeniowa/AK_P6S_KR08

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Obecność na praktyce poświadczona wypełnionym dzienniczkiem praktyk, opinie z zakładów pracy, rozmowa zaliczeniowa.

Umiejętności

Obecność na praktyce poświadczona wypełnionym dzienniczkiem praktyk, opinie z zakładów pracy, rozmowa zaliczeniowa.

Kompetencje społeczne

Obecność na praktyce poświadczona wypełnionym dzienniczkiem praktyk, opinie z zakładów pracy, rozmowa zaliczeniowa.

ocena z ćwiczeń - 100%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: JANUSZ GUBAŃSKI
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa więcej informacji
Koordynatorzy: JANUSZ GUBAŃSKI
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 320 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JANUSZ GUBAŃSKI
Prowadzący grup: JANUSZ GUBAŃSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 320 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JANUSZ GUBAŃSKI
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 320 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JANUSZ GUBAŃSKI
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 320 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JANUSZ GUBAŃSKI
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 320 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JANUSZ GUBAŃSKI
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 320 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JACEK BURDZIŃSKI, JANUSZ GUBAŃSKI
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 320 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JANUSZ GUBAŃSKI
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 320 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JANUSZ GUBAŃSKI
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-03-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 320 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)