Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe inżynierskie II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IAK/KK-SI>SDI2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe inżynierskie II
Jednostka: KATEDRA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Architektura krajobrazu

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

Zaliczenie poprzedniego semestru.

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza studenta w problematykę pro-fesjonalnej prezentacji realizowanego przez siebie tematu. Założeniem jest nauczenie i przećwiczenie sposobu wizualnej realizacji zagadnienia z uwzględnieniem dwóch aspektów. Pierwszym są możliwości techniczne, tj. wykorzystanie odpowiednich programów komputerowych w odpowiedni, czytelny dla odbiorcy sposób. Drugim jest ograniczenie lub wyzbycie się stresu przez osobę referującą poprzez biegłość w referowanym zagadnieniu i odpowiednie zachowanie względem audytorium.

Pełny opis:

Metodologia prowadzenia badań naukowych.

Prace projektowe – uwarunkowania i analizy.

Układ pracy inżynierskiej: spis treści, wstęp, rozwinięcie przeglądu literatury w zakresie stosowanej metodyki, celu i tezy pracy. Prezentacja cząstkowych wyników badań i analiz.

Prezentacja (1) na tematy dowolne, zasugerowane przez studentów.

Prezentacja (2) indywidualna problematyki realizowanych tematów prac inżynierskich. Aktualny stan zaawansowania realizacji pracy inżynierskiej.

Literatura:

Babbie E., 2003. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: PWN.

Cambarelli G., Łucki Z., 1996. Jak przygotować pracę doktorską i dyplomową. Wydawnictwo Universitas, Kraków.

Kenny P. Panie Przewodniczący, Panie, Pano-wie...., 1995: Przewodnik po sztuce i technice wystąpień publicznych ułożony specjalnie dla inżynierów i prac. nauki. Oficyna Wyd. Politech-niki Wrocławskiej, Wrocław.

Zaczyński W. P., 1995: Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich. Wyd. „Żak”. Warszawa.

Carnegie D., 2005. Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Warszawa. Wydawnictwo Studio Emka.

Pozycje literatury dostosowane do indywidualnej tematyki badawczej. Czasopisma, monografie, publikacje, artykuły w wydawnictwach pokonferencyjnych, podręczniki, Internet.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Ma poszerzoną wiedzę na temat wybranych zagadnień związanych z architekturą krajobrazu i naukami pokrewnymi pozwalających na rozwiązywanie złożonych problemów studialnych i projektowych/zaliczenie/AK_P6S_WK17

W zakresie umiejętności

Potrafi, formułując zadanie projektowe, odnosić się do obszarów innych niż architektura krajobrazu i ma świadomość ich systemowych powiązań. Potrafi zaprezentować swoją koncepcję oraz obronić odpowiednimi argumentami w dyskusji. Ma umiejętność autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej w zakresie związanym z wykonywaniem zawodu architekta krajobrazu/zaliczenie/AK_P6S_UK12; AK_P6S_UK13, AAK_P6S_UU14

W zakresie kompetencji społecznych

Jest zdolny do określenia priorytetów w formułowaniu pytań i precyzowaniu rozwiązań w odniesieniu do typowych zadań projektowych, Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej/zaliczenie/AK_P6S_KK01; AK_P6S_KK02

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KAZIMIERZ CHMURA, MACIEJ FILIPIAK, MAREK LORENC, TOMASZ MALCZYK, IRENA NIEDŹWIECKA-FILIPIAK
Prowadzący grup: MACIEJ FILIPIAK, JANUSZ GUBAŃSKI, MAREK LORENC, TOMASZ MALCZYK, IRENA NIEDŹWIECKA-FILIPIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MACIEJ FILIPIAK, ALEKSANDRA LIS, MAREK LORENC
Prowadzący grup: MACIEJ FILIPIAK, ALEKSANDRA LIS
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MACIEJ FILIPIAK, ALEKSANDRA LIS, MAREK LORENC
Prowadzący grup: MAREK LORENC
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ALEKSANDRA LIS
Prowadzący grup: BARTOSZ JAWECKI, MAREK LORENC
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KAZIMIERZ CHMURA, ALEKSANDRA LIS, MONIKA ZIEMIAŃSKA
Prowadzący grup: KAZIMIERZ CHMURA, MONIKA ZIEMIAŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MONIKA ZIEMIAŃSKA
Prowadzący grup: KAZIMIERZ CHMURA, MONIKA ZIEMIAŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROBERT KALBARCZYK, MONIKA ZIEMIAŃSKA
Prowadzący grup: ROBERT KALBARCZYK, MONIKA ZIEMIAŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)