Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PW - Kamień w krajobrazie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IAK/KK-SI>PW-KAMKR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PW - Kamień w krajobrazie
Jednostka: KATEDRA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Architektura krajobrazu

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

Fizjografia, budownictwo ogólne i materiały budowlane w architekturze krajobrazu.

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza studentów w problematykę kamienia jako naturalnego surowca budowlanego, począwszy od wyjaśnienia procesów genetycznych, aż po jego wykorzystanie. Omawiane są też przykłady obróbki kamienia stosowane przy tworzeniu detali architektonicznych i obiektów małej architektury. Prezentowane są przykłady postępującej degradacji wyrobów z kamienia na skutek zanieczyszczonej atmosfery oraz metody konserwacji kamienia zapobiegania dalszej destrukcji.

Pełny opis:

Wprowadzenie w tematykę związana z kamieniem jako naturalnym materiałem budowlanym. Ukazanie roli kamienia i jego funkcji w życiu człowieka w ujęciu historycznym. Omówienie procesów geologicznych jako siły motorycznej zmian geomorfologicznych i petrogenetycznych. Zamknięty cykl procesów geologicznych i obieg materii skalnej w przyrodzie. Pochodzenie skał i ich podstawowa klasyfikacja. Charakterystyka skał magmowych – cechy strukturalne i własności fizyczne. Charakterystyka skał osadowych i przeobrażonych (metamorficznych) – cechy strukturalne i własności fizyczne. Rodzaje kamieni użytkowych i ich wykorzystanie w budownictwie. Występowanie kamieni użytkowych w Polsce i ich eksploatacja. Omówienie przygotowania kamienia dla potrzeb budownictwa, z podkreśleniem procesu wydobywczego monolitów, produkcji mniejszych elementów kamiennych i obróbki warsztatowej. Wykorzystanie kamienia w architekturze: (a) we wnętrzach, (b) na zewnątrz, (c) kamień w ogrodzie. Naturalne procesy niszczenia kamienia oraz niszczenie kamienia w zanieczyszczonej atmosferze miejskiej – pojęcie deterioracji i biodeterioracji, ich przyczyny i metody zapobiegawcze. Produkty chemiczne dla kamienia. Zasady projektowania w kamieniu (projekt budowlany, projekt warsztatowy, projekt organizacji robót, projekt powykonawczy). Błędy najczęściej popełniane powstałe na etapie projektowym i wykonawczym.

Literatura:

1. Kłysz P., Skoczylas J.: „Oblicze naszej planety – geologia i geomorfologia w zarysie”. Wy-dawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003, 272 pp. (ISBN 83-232-1229-5).

2. Kopczyński K., Skoczylas J.: „Kamień w religii, kulturze i sztuce”. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006, 147 pp. (ISBN 83-232-1657-6).

3. Lorenc M.W.: „Znaczenie badań petrograficz-nych przy rekonstrukcji obiektów kamien-nych”. Ochrona Zabytków, 2, 2014, p. 155-162.

4. Lorenc M.W., Mazurek S.: „Wykorzystać kamień”. JASA, Wrocław 2007, 247 pp. (ISBN 978-83-926332-0-4).

5. Pavia S., Bolton J.: “Stone, brick and mortar: historical use, decay and conservation of building materials in Ireland”. Worldwell Ltd. 2000, 296 pp. (ISBN 1-869-857-32-1).

6. Press F., Siever R.: „Understanding Earth”. W.H. Freeman and Company, New York 1994, 593 pp.

7. Skoczylas J., Żyromski M.: „Symbolika kamie-nia jako element procesu legitymizacji władzy w cywilizacji europejskiej”. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007, 178 pp. (ISBN 83-232-1563-4).

8. „Stone design”, DAAB, Cologne, London, New York 2007, 382 pp. (ISBN 978-3-937718-66-8).

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Zna podstawowe metody geodezyjne odwzorowania rzeźby terenu i jego pokrycia. Zna określony zakres problematyki związanej z rozwojem technologicznym, przestrzeniami interaktywnymi oraz innowacyjnymi tendencjami w architekturze wnętrz/projekt, examin/AK_1A_W07/WG

W zakresie umiejętności:

Potrafi, na podstawie posiadanej wiedzy w zakresie elementów zagospodarowania przestrzeni, rozwiązywać wybrane złożone problemy projektowe dotyczące projektów architektury krajobrazu/projekt/ AK_1A_U07UW; AK_1A_U08_UW

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z ćwiczeń 50%, ocena z egzaminu 50 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 36 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAREK LORENC
Prowadzący grup: MONIKA BRODZKA, MAREK LORENC, ANNA PODOLSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 36 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JACEK BURDZIŃSKI, JANUSZ GUBAŃSKI, MAREK LORENC
Prowadzący grup: JACEK BURDZIŃSKI, JANUSZ GUBAŃSKI, MAREK LORENC
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Wykład 1. Wprowadzenie w tematykę związana z kamieniem jako naturalnym materiałem budowlanym. Podstawowe pojęcia. Ogólne ukazanie roli kamienia i jego funkcji w życiu człowieka w ujęciu historycznym.

Wykład 2. Omówienie geologicznych procesów endogenicznych, jako siły motorycznej zmian geomorfologicznych i skałotwórczych.

Wykład 3. Omówienie geologicznych procesów egzogenicznych, jako siły motorycznej zmian geomorfologicznych i skałotwórczych.

Wykład 4. Pochodzenie skał i ich podstawowa klasyfikacja. Charakterystyka skał magmowych – cechy strukturalne i własności fizyczne.

Wykład 5. Charakterystyka skał osadowych i przeobrażonych (metamorficznych) – cechy strukturalne i własności fizyczne.

Wykład 6. Budowlany podział kamienia, jego eksploatacja i obróbka warsztatowa.

Wykład 7. Występowanie kamieni użytkowych w Polsce.

Wykład 8. Zastosowanie kamienia w ogrodzie.

Wykład 9. Naturalne procesy niszczenia kamienia oraz niszczenie kamienia w zanieczyszczonej atmosferze miejskiej – pojęcie deterioracji i biodeterioracji, ich przyczyny i metody zapobiegawcze. Chemia dla kamienia.

Wykład 10. Wykorzystanie kamienia w architekturze: (a) we wnętrzach, (b) na zewnątrz.

Wykład 11. Zasady projektowania w kamieniu (projekt budowlany, projekt warsztatowy, projekt powykonawczy), błędy i usterki na etapie projektowania i wykonawstwa

Wykład 12. Repetytorium.

Tematyka ćwiczeń:

1. Wprowadzenie do ćwiczenia semestralnego: Rola nawierzchni i małej architektury w kształtowaniu otwartych przestrzeni publicznych. Podanie tematu semestralnego z ćwiczeń: „Koncepcja zagospodarowania nawierzchni wybranego obszaru wraz z elementami małej architektury”. Przydzielenie tematów, omówienie poszczególnych działań projektowych. Przedstawienie zasad zaliczenia ćwiczeń.

2. Ćwiczenia terenowe: Kamień w przestrzeni publicznej Wrocławia. Rozwiązania materiałowe, stan zachowania, rekonstrukcje (wycieczka po mieście).

3. Ćwiczenia terenowe (praca indywidualna): Szczegółowa inwentaryzacja terenu.

4. Analiza terenu pod kątem otoczenia, komunikacji, zieleni, nawierzchni i małej architektury, a także dostępności terenu i potencjalnych użytkowników - konsultacje.

5. Analiza historyczna (wcześniejsze rodzaje zagospodarowania badanego terenu) – prezentacja.

6. Rozwiązania podobne wraz z własną oceną oraz inspiracje tematyczne – prezentacja.

7. Działania projektowe: Koncepcja zagospodarowania wybranego fragmentu Wrocławia pod kątem nawierzchni i małej architektury – klauzula oraz omówienie wstępnych koncepcji.

8. Działania projektowe: Plansza podstawowa – konsultacje.

9. Działania projektowe: Detal nawierzchni – konsultacje. Obserwacje mikroskopowe podstawowych rodzajów kamieni użytkowych

10. Działania projektowe: Element małej architektury – konsultacje.

11. Działania projektowe: Przekroje terenowe, wizualizacje.

12. Prezentacja projektu. Zaliczenie i wpisy z przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 36 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAREK LORENC
Prowadzący grup: MAREK LORENC, ANNA PODOLSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 36 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA PODOLSKA
Prowadzący grup: ANNA BOCHEŃSKA-SKAŁECKA, ANNA PODOLSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)