Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PW - Dobór roślin w architekturze krajobrazu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IAK/KK-SI>PW-DR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PW - Dobór roślin w architekturze krajobrazu
Jednostka: KATEDRA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Architektura krajobrazu

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

Pozytywny wynik zaliczenia ćwiczeń i egzaminu z przedmiotu „Szata roślinna i fauna”

Skrócony opis:

Studenci uczą się praktycznego zastosowania roślin w krajobrazie miejskim. Podczas ćwiczeń każdy student wykonuje projekt rabaty kwiatowej (praca indywidualna) oraz kompleksowy projekt zagospodarowania terenu zieleni o przeznaczeniu publicznym (praca w zespole).

Pełny opis:

Zajęcia rozpoczynają się od indywidualnej pracy, w ramach której każdy student wykonuje projekt rabaty kwiatowej zlokalizowanej w określonym miejscu na terenie Wrocławia. Projekt rabaty ma mieć charakter szczegółowego rysunku technicznego, mogącego stanowić część większego projektu, ze wszystkimi niezbędnymi elementami wymaganymi w projekcie budowlanym. Kolejnym etapem przedmiotu jest praca zespołowa polegająca na wykonaniu projektu zagospodarowania zielenią, przestrzeni publicznej na terenie miasta wyznaczonej przez osoby prowadzące zajęcia. Projekt ma być kompletny pod kątem zawartości dokumentacji wymaganej podczas składania wniosku o pozwolenie na budowę. W ramach zajęć przewidziana jest wizyta w terenie celem przedstawienia potrzeb użytkownika przestrzeni publicznej.

W ramach wykładów studentom przybliżane są wiadomości na temat prawidłowego projektowania i doboru materiału roślinnego w różnorodnych przestrzeniach publicznych (zieleń przyuliczna, roślinne dachy, żyjące ściany, parki, skwery i inne przestrzenie ogólnodostępne) oraz prywatnych o ograniczonym dostępie jak np. teren przedszkola. Szczegółowo omawiane są rodzaje rabat w ujęciu historycznym, potrzeby i sposoby przeprowadzania analiz terenowych pod kątem projektowanej zieleni, a także konieczność współpracy z przedstawicielami innych branż. Zasygnalizowana zostaje problematyka projektowania zieleni wewnątrz budynków.

Literatura:

Lis A., Ziemiańska M., Weber-Siwirska M., 2016, Rola dendroflory w zapobieganiu przestępczości w przestrzeniach publicznych, Wydawnictwo UP , Wrocław

Szopińska E., Zygmunt-Rubaszek J., 2014, propozycje standardów w zakresie kształtowania zieleni wysokiej miejskich tras komunikacyjnych.

Kania A., Mioduszewska M., Płonka P., Rabiński J. A., Skarżyński D., Walter E., Weber-Siwirska M., 2013, Zasady projektowania i wykonywania zielonych dachów i żyjących ścian., Wyd. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. Kraków, ss. 172

Zaraś - Januszkiewicz E., 2005., Zamiast trawnika., Wydawnictwo Działkowiec, Warszawa

Chojnowska E., 2005., Wszystko o rabatach., Wydawnictwo Działkowiec, Warszawa

Szczepanowska H.B., 2001., Drzewa w mieście., Wyd. Hortpress Sp. z o. o., Warszawa

Wałęza W., 2003., Żywopłoty i rzeźby roślinne., Wydawnictwo Działkowiec, Warszawa

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

- Zna w stopniu zaawansowanym metody i techniki studiów i analiz właściwych dla określenia wytycznych do projektu terenów i obiektów architektury krajobrazu/ocena projektów, egzamin/AAK_P6S_WG02

- W stopniu zaawansowanym zna zasady kształtowania kompozycji w różnym kontekście przestrzennym oraz historycznym/ocena projektów, egzamin/AK_P6S_WG03

W zakresie umiejętności

- Wykorzystuje w projektowaniu posiadaną wiedzę dotyczącą zagadnień związanych ze środowiskiem przyrodniczym i jego kształtowaniem, w tym wiedzę na temat wybranych zagadnień dotyczących pielęgnacji zieleni oraz inżynierii ogrodowej/Ocena projektu indywidualnego i grupowego/AK_P6S_UW03

- Umie zgodnie z wymaganiami formalnymi wykonać dokumentacje projektową/Ocena projektu grupowego/AK_P6S_UW10

- Ma umiejętność autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej w zakresie związanym z wykonywaniem zawodu architekta krajobrazu, potrafi zaprezentować swoją koncepcję oraz obronić odpowiednimi argumentami w dyskusji/Ocena projektu indywidualnego/AK_P6S_UK12

W zakresie kompetencji społecznych

- Rozumie konieczność precyzyjnego formułowania problemów. Jest zdolny do twórczego myślenia o przestrzeni/Ocena projektu indywidualnego i grupowego oraz udziału w dyskusji w ramach zajęć/AK_P6S_KK02

- Rozumie znaczenie prawidłowego wykonania projektów, jako narzędzi kreujących ład przestrzenny, ochronę środowiska, warunki estetycznego i komfortowego życia społecznego oraz mających wpływ na ekonomiczną wartość przestrzeni/Ocena projektu indywidualnego i grupowego oraz udziału w dyskusji w ramach zajęć/AAK_P6S_KO04

- Rozumie skutki podjętych decyzji w zakresie kształtowania krajobrazu i przestrzeni, w tym wpływ na środowisko oraz bezpieczeństwo ludzi/Ocena projektu grupowego/AK_P6S_KR06

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń 50%, ocena z wykładu 50 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 36 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARTA WEBER-SIWIRSKA
Prowadzący grup: MACIEJ PIOTROWSKI, MARTA WEBER-SIWIRSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 36 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARTA WEBER-SIWIRSKA
Prowadzący grup: MARTA WEBER-SIWIRSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 36 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARTA WEBER-SIWIRSKA
Prowadzący grup: MARTA WEBER-SIWIRSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 36 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARTA WEBER-SIWIRSKA
Prowadzący grup: MARTA WEBER-SIWIRSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 36 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARTA WEBER-SIWIRSKA
Prowadzący grup: MARTA WEBER-SIWIRSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)