Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kamień w archtekturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IAK/AW-SI>KAMKR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kamień w archtekturze
Jednostka: KATEDRA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Architektura krajobrazu

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

Fizjografia, budownictwo ogólne i materiały budowla-ne w architekturze krajobrazu.

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza studentów w problematykę wykorzystania kamienia, począwszy od wyjaśnienia geologicznych procesów skałotwórczych. Wyjaśnione są też metody pozyskiwania i przerobu kamienia do konstrukcji detali architektonicznych i obiektów małej architektury. Przedstawione są sposoby zastosowania elementów kamiennych w architekturze ze szczegól-nym zwróceniem uwagi na zastosowanie kamienia we wnętrzach. Prezentowane są przyczyny chemicznej i mikrobiologicznej destrukcji wyrobów z kamienia oraz metody konserwacji i zapobiegania takim procesom.

Pełny opis:

Wprowadzenie w tematykę związana z wykorzysta-niem kamienia jako naturalnego surowca budowlane-go i ozdobnego. Ukazanie roli kamienia w życiu czło-wieka w ujęciu historycznym. Omówienie endo- i eg-zogenicznych procesów geologicznych jako procesów skałotwórczych. Genetyczna klasyfikacja skał oraz cechy strukturalne i własności fizyczne skał magmowych, osadowych i metamorficznych. Rozbieżności w terminologii naukowej i stosowanej w praktyce. Rodzaje polskich kamieni użytkowych i miejsca ich występowania. Sposoby eksploatacji kamienia i metody jego przerobu dla potrzeb budownictwa. Omówienie metod pozyskiwania monolitów oraz warsztatowej obróbki mniejszych elementów kamiennych. Wykorzystanie kamienia w budownictwie, drogownictwie i we wnętrzach. Przyczyny deterioracji i biodeterioracji – procesów prowadzących do degradacji kamienia. Metody konserwacji i zapobiegania tym procesom. Preparaty chemiczne dla kamienia. Etapy projektowania w ka-mieniu oraz błędy najczęściej popełniane na etapie projektowym i wykonawczym.

Literatura:

1. Kłysz P., Skoczylas J.: „Oblicze naszej planety – geologia i geomorfologia w zarysie”. Wy-dawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003, 272 pp. (ISBN 83-232-1229-5).

2. Kopczyński K., Skoczylas J.: „Kamień w religii, kulturze i sztuce”. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006, 147 pp. (ISBN 83-232-1657-6).

3. Lorenc M.W.: „Znaczenie badań petrograficz-nych przy rekonstrukcji obiektów kamien-nych”. Ochrona Zabytków, 2, 2014, p. 155-162.

4. Lorenc M.W., Mazurek S.: „Wykorzystać kamień”. JASA, Wrocław 2007, 247 pp. (ISBN 978-83-926332-0-4).

5. Pavia S., Bolton J.: “Stone, brick and mortar: historical use, decay and conservation of building materials in Ireland”. Worldwell Ltd. 2000, 296 pp. (ISBN 1-869-857-32-1).

6. Press F., Siever R.: „Understanding Earth”. W.H. Freeman and Company, New York 1994, 593 pp.

7. Skoczylas J., Żyromski M.: „Symbolika kamie-nia jako element procesu legitymizacji władzy w cywilizacji europejskiej”. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007, 178 pp. (ISBN 83-232-1563-4).

8. „Stone design”, DAAB, Cologne, London, New York 2007, 382 pp. (ISBN 978-3-937718-66-8).

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawowe metody geodezyjne odwzorowania rzeźby terenu i jego pokrycia, Zna określony zakres problematyki związanej z rozwojem technologicznym, przestrzeniami interaktywnymi oraz innowacyjnymi tendencjami w architekturze wnętrz/projekt, egzamin/AK_P6S_WG07

Umiejetności

Potrafi, na podstawie posiadanej wie-dzy w zakresie elementów zagospodarowania przestrzeni, rozwiązywać wybrane złożone problemy projektowe dotyczące projektów architektury krajobrazu/projekt/AK_P6S_UW07; AK_P6S_UW08

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z ćwiczeń 50%, ocena z egzaminu 50 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 36 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JANUSZ GUBAŃSKI, MAREK LORENC
Prowadzący grup: JANUSZ GUBAŃSKI, MAREK LORENC
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:
Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Wykład 1. Wprowadzenie w tematykę wykładu. Interpretacja podstawowych pojęć. Sposoby wykorzystania kamienia w aspekcie historycznym.

Wykład 2. Procesy endogeniczne prowadzące do powstawania niektórych typów skał.

Wykład 3. Procesy egzogeniczne prowadzące do powstawania niektórych typów skał.

Wykład 4. Genetyczna klasyfikacja skał. Cechy strukturalne i własności fizyczne skał magmowych.

Wykład 5. Cechy strukturalne oraz własności fizyczne skał osadowych i metamorficznych.

Wykład 6. Terminologia naukowa i terminologia praktyczna. Metody wydobycia i przerobu kamienia.

Wykład 7. Rodzaje kamieni użytkowych występujących na terenie Polski.

Wykład 8. Wykorzystanie kamienia w architekturze cz. 1 budownictwo ogólne, drogowe, mostowe, hydrotechniczne, asortyment specjalny.

Wykład 9. Wykorzystanie kamienia w architekturze cz. 2 kamień we wnętrzach.

Wykład 10. Procesy prowadzące do destrukcji kamienia, ich przyczyny i metody zapobiegawcze.

Wykład 11. Etapy projektowania w kamieniu, błędy projektowe i wykonawcze.

Wykład 12. Repetytorium.

1. Wprowadzenie do ćwiczenia semestralnego: Rola nawierzchni i małej architektury w kształtowaniu wnętrz architektonicznych. Podanie tematu semestralnego z ćwiczeń: „Koncepcja zagospodarowania nawierzchni wybranego wnętrza wraz z elementami małej architektury”. Przydzielenie tematów, omówienie poszczególnych działań projektowych. Przedstawienie zasad zaliczenia ćwiczeń.

2. Ćwiczenia terenowe: Kamień we wnętrzach oraz w przestrzeni publicznej Wrocławia. Rozwiązania materiałowe, stan zachowania, rekonstrukcje (wycieczka po mieście).

3. Ćwiczenia terenowe: Kamień w wybranych wnętrzach użyteczności publicznej.

4. Ćwiczenia terenowe: (praca indywidualna): Szczegółowa inwentaryzacja terenu.

5. Analiza terenu opracowania pod kątem otoczenia, nawierzchni i małej architektury, a także dostępności i poten-cjalnych użytkowników - konsultacje.

6. Rozwiązania podobne wraz z własną oceną oraz inspiracje tematyczne – prezentacja.

7. Działania projektowe: Koncepcja zagospodarowania wybranego wnętrza pod kątem nawierzchni i małej architektury – klauzula oraz omówienie wstępnych koncepcji.

8. Działania projektowe: Plansza podstawowa – konsultacje.

9. Działania projektowe: Detal nawierzchni – konsultacje. Obserwacje mikroskopowe podstawowych rodzajów kamieni użytkowych

10. Działania projektowe: Element małej architektury – konsultacje.

11. Działania projektowe: Przekroje terenowe, wizualizacje.

12. Prezentacja projektu. Zaliczenie i wpisy z przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 36 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAREK LORENC
Prowadzący grup: MAREK LORENC, ANNA PODOLSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 36 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAREK LORENC
Prowadzący grup: MAREK LORENC, ANNA PODOLSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 36 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAREK LORENC
Prowadzący grup: MAREK LORENC, ANNA PODOLSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 36 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAREK LORENC, ANNA PODOLSKA
Prowadzący grup: MAREK LORENC, ANNA PODOLSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA PODOLSKA
Prowadzący grup: ANNA PODOLSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)