Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interaktywne przestrzenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IAK/AW-SI>INTERP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interaktywne przestrzenie
Jednostka: KATEDRA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Architektura krajobrazu

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Skrócony opis:

Projektowanie przestrzeni i obiektów interaktywnych na potrzeby instytucji kultury, festiwali, parków, instytucji, przestrzeni publicznych itp. Zgłębianie metodologii projektowania przez położenie nacisku na poszukiwanie połączeń pomiędzy różnymi dziedzinami nauki i sztuki. Proces projektowy poprzedzony jest analizą zagadnienia ilustrowanego za pomocą tworzonej instalacji lub obiektu. Zwrócenie uwagi na intuicyjny i edukacyjny kontakt odbiorcy z zaprojektowaną instalacją. Świadome opracowanie graficzne plansz prezentacyjnych i dokumentacji technicznej własnych projektów.

Pełny opis:

Ogólne wiadomości z dziedziny technologii interaktywnych i multimedialnych. Zastosowanie inteligentnych rozwiązań w budynkach, wyposażeniu wnętrz oraz obiektach plenerowych. Utylitarne wykorzystanie systemów wykrywania ruchu i śledzenia gestów człowieka. Tworzenie innowacyjnych przestrzeni projekcyjnych i reaktywnych. Podstawowe wiadomości o Mappingu 3D, Rzeczywistości Wirtualnej oraz Rozszerzonej Rzeczywistości. Metodologia projektowania instalacji i przestrzeni interaktywnych. Wiadomości o niezbędnym zapleczu hardwarowym i softwarowym.

Literatura:

Literatura:

Augustin T., Doust R., Projektowanie dla nowych mediów, PWN, Warszawa 2008.

Porczak Antoni, Interaktywne media sztuki, ASP Kraków 2009.

Kluszczyński R., Sztuka interaktywna, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.

Spiller Neil, Digital architecture now, Thames&Hudson, London 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- posiada szczegółową wiedzę dotyczącą trendów rozwojowych w dziedzinie architektury krajobrazu i niektórych dziedzinach powiązanych, ma podstawową wiedzę dotyczącą projektowania i realizacji wnętrz, mebli oraz elementów wystawienniczych/ocena projektu, egzamin ustny/AK_P6S_WG01

- zna i rozumie podstawowe linie rozwojowe historii architektury, w tym wnętrz i wzornictwa/ocena projektu, egzamin ustny/AK_P6S_WG09

Umiejętności

-stosuje podejście metodyczne w rozwiązywaniu zadania projektowego dotyczącego obiektów architektury krajobrazu, w tym kompozycji/ocena ćwiczeń, ocena projektu/AK_P6S_UW01

- potrafi, formułując zadanie projektowe, odnosić się do obszarów innych niż architektura krajobrazu i ma świadomość ich systemowych powiązań/ocena ćwiczeń, ocena projektu/AK_P6S_UW02

Kompetencje społeczne

-prezentuje twórcze oraz niezależne myślenie w projektowaniu architektonicznych meblowych struktur przestrzennych, w tym efektywnie wykorzystuje swoją wyobraźnię, intuicję i emocjonalność/ocena ćwiczeń, egzamin ustny/AK_P6S_KK02

-rozumie znaczenie prawidłowego wykonania projektów, jako narzędzi kreujących warunki estetycznego i komfortowego życia społecznego/ ocena ćwiczeń, egzamin ustny/AK_P6S_KO04

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

ocena projektu,

egzamin ustny

Umiejętności

ocena ćwiczeń,

ocena projektu

Kompetencje społeczne

ocena ćwiczeń,

egzamin ustny

ocena z ćwiczeń 60%, ocena z wykładu 40 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 36 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: AGATA WOJTYŁA-MŁYNARCZYK
Prowadzący grup: AGATA WOJTYŁA-MŁYNARCZYK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 36 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ALEKSANDRA GAJZLER-BARANOWSKA
Prowadzący grup: ALEKSANDRA GAJZLER-BARANOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 36 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ALEKSANDRA GAJZLER-BARANOWSKA, ALEKSANDRA LEPKA
Prowadzący grup: ALEKSANDRA GAJZLER-BARANOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 36 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA ZIENOWICZ
Prowadzący grup: MAGDALENA ZIENOWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 36 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA ZIENOWICZ
Prowadzący grup: MAGDALENA ZIENOWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 36 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA ZIENOWICZ
Prowadzący grup: AGNIESZKA JAKÓBIAK, MAGDALENA ZIENOWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)